[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / agatha2 / choroy / dempart / doomer / fascist / jenny / mewch ]

/qresearch/ - Q Research

Research and discussion about Q's crumbs
Winner of the 80rd Attention-Hungry Games
/otter/ - Otter For Your Soul

THE INFINITY CUP IS COMING BACK
May 2019 - 8chan Transparency Report
Name
Email
Subject
Comment *
File
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Welcome Page | Index | Archive | Voat Subverse | Q Posts | Notables | Q Proofs
Q's Board: /PatriotsFight/ | SFW Research: /PatriotsAwoken/ | Bakers Board: /Comms/ | Legacy Boards: /CBTS/ /TheStorm/ /GreatAwakening/ /pol/ | Backup: /QRB/

The catalog is currently having intermittent freezing issues. Please use the board index to find the latest General bread. Sorry for the inconvenience.


File: fcfad611c595e95⋯.jpeg (159.52 KB, 1280x853, 1280:853, C5FCB185-9275-4350-9E8D-F….jpeg)

221015  No.5262118

Welkom bij de Q Research Nederland

Het is duidelijk geworden dat de strijd 'Great Awakening' niet alleen in de USA plaatsvindt, maar dat het Wereldwijd zijn effect heeft. Om het simpel te zeggen: Er is een strijd bezig tegen een groep criminele mensen die alles voor ons bepaalt. Ze gaan onder verschillende namen schuil: Deep State, De Nieuwe Wereldorde (NWO), The Swamp, The Cabal en/of de Illuminati. Zij bepalen wat er in de wereld gebeurt en dat doen zij al tientallen jaren. Zij hebben controle over ons financieel systeem via de Centrale banken. Zij hebben controle over de Politiek via hebzucht en/of chantage. Zij hebben ook via die middelen de controle over de Media, Religie, Justitie, Kunst en Cultuur, het Koningshuis, Hulporganisaties, Social Media, Entertainment en zij bepalen wanneer en met wie er oorlog wordt gevoerd. Kortom: controle over ALLES. Dus zo ook contole over ONS. Het doel wat zij nastreven is 1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 munteenheid. En wij functioneren verder als slaven voor hen. Vergis je niet! Dit is een strijd tussen Goed en Kwaad. WWG1WGA.

WAAROM WETEN WIJ DAT NIET?

Dit komt, zoals eerder genoemd, doordat de Media of wel genoemd: Main Stream Media (MSM) het nieuws stuurt, manipuleert, vervalst en alles eraan doet om nieuws te brengen wat in het straatje past van The Cabal. En als je ook nog in de avond op de tv aan diverse tafels hoort van de zogenaamde experts die het gebrachte nieuws ook nog ondersteunen, tsja wie ben jij dan om daar aan te twijfelen.

Genoeg is genoeg!

Na een paar jaar op de 4chan en de 8chan vertoefd te hebben, is het tijd geworden om ons eigen Nederlands broodje te gaan bakken. De Anons van de 8chan hebben nadrukkelijk gevraagd of er meer internationale broodjes gebakken kunnen worden. Dus in navolging van USA, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika, Frankrijk, Polen, Canada, Engeland, Nieuw-Zeeland en Brazilië, is er nu ook een Nederlands broodje. Hier kan je alles anoniem posten.

VINCIT OMNIA VERITAS

SEMPER FIDELIS

WWG1WGA

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

9746f7  No.5262136

Welcome and Godspeed

>>1234567


221015  No.5262139

Q Proofs & Welcome

Welcome to Q Research (README FIRST, THEN PROCEED TO LURK) https://8ch.net/qresearch/welcome.html

Storm Is Upon Us - YT Channel - https://www.youtube.com/channel/UCDFe_yKnRf4XM7W_sWbcxtw

Recommended viewing chronologically, beginning with: Q - The Plan to Save the World - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ

Q: The Basics - An Introduction to Q and the Great Awakening

PDF: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082809

PICS: https://8ch.net/qresearch/res/3082784.html#3082821

PDF & PICS Archive: >>>/comms/3196

The Best of the Best Q Proofs >>4004099 SEE FOR YOURSELF

100+ Q Proof Graphics qproofs.com

Q's laatste 10 berichten

Tuesday 02.19.2019

>>5258565 ————————————–——– When do the trials for Treason begin?

>>5258118 rt >>5257446 ————————— Drop put you on notice?

Monday 02.18.2019

>>5257446 ————————————–——– [First Placeholders] OIG report, DECLAS, other re: 18 U.S. Code Chapter 115

>>5257078 ————————————–——– Look for ‘Placeholder’ updates @ /PatriotsFight

>>5256768 ————————————–——– Future proves past (track & update).

>>5253402 ————————————–——– Pick a Network – Any Network.

>>5248952 rt >>5248831 ————————— Reference: "Found the camera"

>>5248890 rt >>5248785 ————————— What does that tell you?

>>5248728 rt >>5248631 ————————— Street level photo of Corinthia Hotel.

>>5248631 rt >>5248193, >>5248213 ——— New and old photo of Corinthia Hotel.

Q's Prive Board >>>/patriotsfight/ | Qs Trip-code: Q !!mG7VJxZNCI

Past Q Posts

Those still on the board — https://8ch.net/qresearch/qposts.html or >>>/comms/226

All Q's posts, archived at - qanon.app (qanon.pub) , qmap.pub , qanon.news , qposts.online

==Hoe ga je om met Clowns== Clown is een persoon die bewust misleid.

>>2322789, >>2323031 Hoe snel een Clown te ontdekken

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK2\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


221015  No.5262146

OPVALLEND NIEUWS

Globaal

Als je in de catalogus kijkt van 8ch, zie je diverse onderwerpen.

https://8ch.net/qresearch/catalog.html

Het Plan

‘’’The Plan To Save The World’’’ - https://youtu.be/3vw9N96E-aQ - Ned ondertiteld

‘’’Killing The Mockingbird’’’ - https://youtu.be/80s5xuvzCtg - Ned ondertiteld

‘’’Q - We are the Plan’’’ - https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ - Ned ondertiteld

‘’’Q - Dark To Light’’’ - https://youtu.be/NGuyUyRBsA4 - Ned ondertiteld

War Room

‘’’Twat Storm: raak hen met alles wat je hebt!’’’

[1] Zet ‘’’#QAnon’’’ IN ELKE tweet/retweet/antwoord: Dit is hoe newbies & normies onze tweets kunnen vinden'

[2] Plaats alle EXTRA hashtags die je wil!

[3] Meme en Meme en Meme some MOAR! Jouw memes zijn wat de Normies wakker maakt.

Raak ze hard, vanuit elke hoek, met elke meme die je hebt, RT andere tweets. BLIJF DOORGAAN!

‘’’Wees je eigen twatterstorm leger.’’’

HUIDIGE EXPOSURE #QAnon: 40-70 MILJOEN EXPOSURES/DAG!

‘’’Verspreid de BOODSCHAP!’’’

JIJ BENT HET NIEUWS!

Q Proofs

Q Proofs Threads —- Proofs of Q's Validity >>4004099

QProofs.com ———- Website dedicated to Q Proofs

QAnonProofs.com — Website dedicated to Q Proofs

Book of Q Proofs —– https://mega.nz/#F!afISyCoY!6N1lY_fcYFOz4OQpT82p2w

Sealed Indictments

Sealed Indictment Master – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kVQwX9l9HJ5F76x05ic_YnU_Z5yiVS96LbzAOP66EzA/edit#gid=1525422677

Sealed Indictment Master Files Backup – https://drive.google.com/open?id=1iBS4WgngH8u8-wAqhehRIWCVBQKD8-5Y

Spread The Word

>>2006252 – The 'BE HEARD' Thread: Ideas, graphics and Q's in the wild

//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//'//BREAK3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


221015  No.5262154

QPosts Archives

* QMap & Mirrors PDF:

New QMap v. X.V (10.5) release

MEGA: https://mega.nz/#!liYk1C4L!fYd01ipkA7gUc_9TjJLAqX6R8MvBscSCBjNDzfSIOl4

SCRIBD: https://www.scribd.com/document/396947368/Q-Anon-The-Storm-X-V?secret_password=dyEKxNsrf3t0v3p41VUC

MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/file/iwbwkxbgme4u3p7/Q+Anon+-+The+Storm+-+X.V.pdf

* Spreadsheet QPosts Q&A and all images backup: docs.google.com/spreadsheets/d/1Efm2AcuMJ7whuuB6T7ouOIwrE_9S-1vDJLAXIVPZU2g/

* QPosts Archive, Players in the Game/ Analytics on Q posts & More: qmap.pub

* QPosts Archive, Searchable, interactive with user-explanations: qanon.pub qanon.app (Backup: qntmpkts.keybase.pub)

* QPosts Archive + RSS, Searchable, Analytics, Offsite Bread Archive: qanon.news

QResearch Search Engine

*Search all posts from QResearch: https://qresear.ch/

Tweet Tools

* Deleted Trump Tweets: https://factba.se/topic/deleted-tweets

* POTUS' Tweet Archive: trumptwitterarchive.com

* All My Tweets: Archive/Scan any Twatter account in text form: https://www.allmytweets.net/

* Twitter Video Downloader http://twittervideodownloader.com/

* Get your Q clocks anytime (0 - 59 min past posts): https://q-clock.com

Meme Ammo

40 >>5057528 39 >>4907653 38 >>4681853

NPC Memes 2 >>3522113, 1 https://mega.nz/#!lc8VCYxR!4xZoxqgglasf8DoYdKfg9rFDx-gBQIJ-qk-FPsWlKIU

Q Research Graphics Library https://mega.nz/#F!XtNhURSb!1Mdrvt-Y_onBw5VlFDRdCQ 37,000+ memes & infographs - 10.3 GB – Keyword-searchable filenames

Meme Generators https://imgflip.com/memegenerator , http://kek.gg/draw/

Meme War 2020 >>4731041

Bread Archives (sites)

Board Archive - The main /research/ board archive: https://8ch.net/qresearch/archive/index.html

Offsite Archive - qanon.news/archives


db34c5  No.5262160

Top!

Heel Holland Ontwaakt…


221015  No.5262163

>> Nieuw broodje<< https://pastebin.com/ZCiUpr6L


a4d869  No.5262168

File: ab77aeb5319a215⋯.jpg (60.19 KB, 736x414, 16:9, DANK-BAKKER002.jpg)

Dankjewel bakker! Let's do this!


221015  No.5262184


221015  No.5262191

>>5262160

Welkom patriot.


57852c  No.5262196

File: 7d127c16a61147a⋯.jpg (198.57 KB, 800x1031, 800:1031, WillemDeZwijger.jpg)

De laatste koning die er werkelijk voor het volk was;

Willem van Oranje. (de enige echte)

Vermoord en koningschap + familienaam afgestolen door het zootje wat nu op de troon zeteld.


221015  No.5262201

>>5262136

Thanks patriot. WWG1WGA


a4d869  No.5262226

File: 8719846eac8b32a⋯.jpg (142.69 KB, 1009x678, 1009:678, traitors.jpg)

Liddle Adam Schiff is toegevoegd


221015  No.5262277

File: ec3c5ad6a093c6b⋯.jpeg (380.6 KB, 2224x1492, 556:373, C564B049-EA39-4DF9-A944-A….jpeg)

>>5262196

Volgens mij is de echte laatste van koninklijk bloed de Romanov’s. Zie voor meer info de discord KU-EN-EL


a4d869  No.5262347

File: 17e3a98913ffa63⋯.jpg (123.13 KB, 733x458, 733:458, 2019-02-19 14.03007921.jpg)

Jaren suggereerden MSM dat Assad de vijand was van zijn eigen volk. Assad zit er nog en Syriërs gaan in grote getale richting huis. BBC schrijft "civil war" maar wij weten dat ze eigenlijk vluchtten voor een smerige oorlog van de Cabal, de Deep State, de Swamp, waartegen Trump nu zo hard vecht.

WWG1WGA!

Artikel:

"After years of people fleeing Syria and its civil war, there are now long queues to enter the country each day. Jordan opened its Jaber border crossing last October after Syrian government troops defeated rebels who had controlled the other side.

Now several thousand people pass through each day. They include small-scale merchants reviving cross-border trade and returning Syrian refugees who hope to rebuild their lives."

https://www.bbc.com/news/av/world-47260450/the-syrians-returning-home-after-years-of-fleeing-war


221015  No.5262404

File: eb123b11b9e2b71⋯.jpeg (22.98 KB, 255x143, 255:143, 624FFCE8-128E-4266-9203-0….jpeg)


221015  No.5262417

File: 570f4e6d3d3bdb1⋯.jpeg (191.58 KB, 960x720, 4:3, 9482E885-0D39-42FB-817B-3….jpeg)


221015  No.5262465

Hier vind je de vertaling van een Robert Patrick Lewis, en oorlogsveteraan en commando/groene baret.

https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/en-als-q-en-het-grote-ontwaken-echt-zijn/


a4d869  No.5262485

File: c3da0336dd80862⋯.png (305.18 KB, 3000x3000, 1:1, wwg1wga02.png)


a4d869  No.5262497

File: 39855851b76c344⋯.png (349.05 KB, 3000x3000, 1:1, wwg1wga03.png)


a4d869  No.5262507

File: 6ba7e64e6419e07⋯.jpg (184.5 KB, 800x800, 1:1, 2017-03-13 01.22001447.jpg)


221015  No.5262525

>>5262347

Opvallend Nieuws


247364  No.5262530

File: 704b0279e5c76aa⋯.png (581.83 KB, 700x393, 700:393, WilliamofOrange.png)

>>5262118

Let wel op. In de Nederlandse Taal richten aan Nederlanders valt onder Nederlandse wetgeving.

Vrijheid van meningsuiting is daarin niet gewaarborgd zoals in de VS

Aantal wets artikelen waar je voor van je bed gelicht kan worden zijn.

- Aanzetten tot haat

- Opruing

- Ondermijning van de Staat

- Majesteits schennis


a4d869  No.5262532

File: a91b9ce70d323a4⋯.jpg (4.02 MB, 4608x3152, 288:197, car-qanon.jpg)


221015  No.5262535

Opvallend nieuws wat gespot wordt, zal voortaan de reply krijgen met ON. Bakker


a4d869  No.5262574

File: bc92034dd4f30db⋯.png (324.49 KB, 1000x662, 500:331, DANK-BAKKER002.png)


221015  No.5262587

>>5262532

WWG1WGA


221015  No.5262641

File: f82cef0c7d31f0a⋯.jpeg (19.29 KB, 255x191, 255:191, EBA39564-8BC7-470C-A7B6-4….jpeg)

Zijn er hier teveel van in dit land. Tijd voor grote schoonmaak.


221015  No.5262673

https://nos.nl/artikel/2272595-opnieuw-verdachten-aangehouden-op-verdenking-drugssmokkel-schiphol.html


221015  No.5262695

Met wiens toestemming? Zeker die niet van mij 🙄

https://nos.nl/artikel/2272540-banken-gaan-met-jouw-toestemming-data-delen-handig-of-riskant.html


221015  No.5262723

File: 36611f1847f69a5⋯.jpeg (1.85 MB, 3264x3264, 1:1, 18E1EE7F-CBDD-413C-8D61-E….jpeg)

VERSPREID HET NIEUWS!

WWG1WGA


e65603  No.5262888

Welcome Patriots WRWY!!!


a4d869  No.5263084

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Met enig sarcasme: Van wie zouden ze toch hun teksten krijgen?

#MockingbirdMedia


a4d869  No.5263152

File: ae5e5439c526f97⋯.jpg (99.2 KB, 756x566, 378:283, 2019-02-19 15.50007925.jpg)

Erik Mouthaan in actie. Hij heeft de opdracht om het NL volk te disinformeren.


12e422  No.5263411

File: fa8475e903a55ab⋯.jpeg (20.42 KB, 255x131, 255:131, B1321F8A-5E7E-462E-ACB1-5….jpeg)

Germany

New Zealand

Australia

UK

France

Brazil

Nederland

Poland

South Africa

World Wide

Dedicated Breads

Pick a country….Any country

WELCOME!

All for a LARP?


a4d869  No.5263452

File: 4c30a103ba19b87⋯.jpg (886.3 KB, 2048x1635, 2048:1635, barr-mueller-20190219.jpg)


247364  No.5263516

>>5263084

> Van wie zouden ze toch hun teksten krijgen?

ANP sinds 2018 Van John de Mol daarvoor 2010-2018 van Veronica en "Stichting Democratie & Media" die gesponsord word door .. je verwacht het niet..

Open Society Foundation van George Soros.


a4d869  No.5263576

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Wat je niet te zien krijgt bij het NOS Journaal en RTL Nieuws.


3265f5  No.5263848

Welcome Brothers!! WWG1WGA


221015  No.5263952

Q post

>>5263795


221015  No.5264015

O post

>>5258565 When do the trials for Treason begin?


221015  No.5264033

Q post

>>5257446 Drop put you on notice?


221015  No.5264166

Oke Q post nummer 5264015 en post 5264033 kunnen genegeerd worden. Is al oude post. Sorry bakker leert nog.


221015  No.5264517

File: ca17bc1033c51a2⋯.jpeg (138.72 KB, 562x500, 281:250, AC5CEFA2-7BEE-42CD-851D-1….jpeg)

United States

Germany

New Zealand

Australia

UK

France

Brazil

Nederland

Poland

South Africa

Canada


18aa30  No.5264682

UK Anon here Welcome patriots WWG1WGA.


81061f  No.5264763

File: 66c9cdb48c036d6⋯.jpeg (752.38 KB, 1161x1190, 1161:1190, 1D45348F-F65D-40A0-B968-2….jpeg)

Super! Een Hollands brood!

Dank jullie voor het initiatief, we hebben het (brood)nodig! Wanneer ik kan, zal ik bijdragen, ben aanwezig vanaf het begin :)

Bakkers succes !


4ad703  No.5264812

File: 2b3e1731220feaf⋯.jpg (12.69 KB, 196x255, 196:255, d8cda989a734da71c7ce6c3861….jpg)

Groeten aan onze Nederlandse broeders en zusters uit Duitsland.

WRWY!


221015  No.5264869

>>5264763

👍🏻


221015  No.5264880

>>5264812

Viele dank!


8816d1  No.5264946

I didn't know Dutch people can bake !!!

Ok, bad gag.

Welcome on board Dutch Anons !

With best greetings from the neighbours from Germany

Nothing can stop what is coming!

WWG1WGA!


221015  No.5265085

Nieuwe Q post 2808

>>5265025


221015  No.5265100

>>5264946

Kek! 😂


221015  No.5265215

File: a689bdf64f9aa97⋯.jpeg (32.83 KB, 154x255, 154:255, 2269E84D-D0D1-4B32-96A2-D….jpeg)

WIJ ZIJN HET NIEUWS!


221015  No.5265280

File: 32e74d3e4601065⋯.jpeg (33.87 KB, 220x255, 44:51, 3A5EC2DF-B931-40E0-8BC8-F….jpeg)

Deze foto zegt hoe Potus echt is! Ontroerend.


8c26c9  No.5265302

>>5264812

Thank you and God Bless You.


221015  No.5265368

File: 75f0ebda2f33e61⋯.jpeg (478.8 KB, 2224x1492, 556:373, 0C76C66F-56D2-4CE3-8902-5….jpeg)

Waarom horen wij niet in de MSM over het fenomeen Qanon??

Waarom niet besproken aan de diverse tafels?

#Anonsknow


8c26c9  No.5265372

>>5262507

I wish this page had a "Like" button. You would definitely get a Like from me. :)


221015  No.5265891

Nieuw Q Post 2809

>>5265567


221015  No.5265981

Is wel niet Nederlands maar toch goeie post. Hart onder de riem van onze anons.

https://youtu.be/cKR7Srh3uJI


221015  No.5266649

Q Post

>>5266371 2810

>>5266509 2811


a9d829  No.5267157

File: 3e1142dfa7c4aa8⋯.jpeg (4.9 KB, 108x108, 1:1, images(2).jpeg)

Welcome !

All of our National Elections start in the State of Iowa !

In fact, in the City of Pella !

We seem to be imitating the Dutch . . . .

Thank You, for being Worthy !


221015  No.5267268

>>5267157

Thanqs WWG1WGA


44cb92  No.5267293

File: 72359ffdbf63001⋯.png (95.22 KB, 400x398, 200:199, ClipboardImage.png)


44cb92  No.5267367

File: 9f4c4efe07fba98⋯.png (287.48 KB, 1280x664, 160:83, ClipboardImage.png)


221015  No.5267397

Q post

>>5267295


221015  No.5268309

Q post. 2813

>>5268221


a4d869  No.5268570

>>5264763

Welkom! Verspreid de boodschap dat we hier actief zijn. Op Social Media is men niet zo anoniem als men denkt of wil zijn. Hier kan dat wel!


5ce02b  No.5268884

Wwg1wga, houdoe! Voelt goed om hier onderdeel van te zijn!


221015  No.5268924


221015  No.5268935

>>5268884

Welkom!


221015  No.5268962

Jensen nu bezig! RTL5


a4d869  No.5269072

File: 0a41dc83d33202c⋯.jpg (19.91 KB, 620x372, 5:3, guardian-qanon.jpg)

>>5268926

ZE ZIJN HEEL BANG, ZE ZIJN IN PANIEK!

Guardian artikel:

Stop the online conspiracy theorists before they break democracy by Julia Ebner

"Cannibals, aliens and clandestine lizard overlords: thanks to algorithms, such ideas threaten the future of Europe.

Organised conspiracy theorist networks have launched an all-out information war across Europe. At the heart of this is the QAnon movement. It expanded from the US to Europe and the UK at rapid speed, hijacking political debates on social media as well as mass protests in the streets in recent months. Our new analysis at the Institute for Strategic Dialogue shows that European conspiracy theorists run increasingly sophisticated campaigns around critical junctions in national, regional and global politics. They even carried out social media operations to influence voters in German state elections, including the 2018 election in Bavaria."

Meer: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/18/online-conspiracy-theorists-democracy


675f14  No.5269246

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/18/online-conspiracy-theorists-democracy


a4d869  No.5269405

File: be8cd98bc3ea6cf⋯.jpg (24.01 KB, 924x396, 7:3, 2019-02-19 22.06007929.jpg)

Record?


221015  No.5269930

File: 7046e74f9a7d144⋯.jpeg (39.3 KB, 237x255, 79:85, F0E808DE-E771-4E29-AEF5-7….jpeg)


a4d869  No.5270320

File: 83aedeb4b928e8c⋯.png (1.67 MB, 3399x2160, 1133:720, wij-vechten.png)


df29e4  No.5270392

File: 327486b90dfa239⋯.png (382.08 KB, 754x706, 377:353, ClipboardImage.png)


a4d869  No.5270532

File: 5888be1a5e0a186⋯.jpg (107.01 KB, 1420x890, 142:89, 2019-02-19 23.22007934.jpg)

EPOCH TIMES

Testimony by FBI Lawyer Trisha Anderson Reveals Extensive Role in Trump, Clinton Investigations

By Jeff Carlson February 19, 2019

A key player in the FBI’s counterintelligence investigation into Donald Trump and his 2016 presidential campaign was Trisha Anderson, who, at the time, was the No. 2 lawyer at the agency’s Office of General Counsel.

Despite having no specific experience in counterintelligence before coming to the FBI, Anderson was, in some manner, involved in virtually all of the significant events of the investigation.

Anderson told members of the House Judiciary and Oversight committees in August last year during closed-door testimony that she was one of only about 10 people who had known about the Trump-Russia investigation prior to its official opening.

Meer: https://m.theepochtimes.com/exclusive-testimony-by-fbi-lawyer-trisha-anderson-reveals-extensive-role-in-trump-clinton-investigations_2806982.html


a4d869  No.5270844

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Alliance vs Deep State: The Final Showdown! David Wilcock Best Interview Ever! [Part 3]


a4d869  No.5270955

Arrest after police believe smash trafficking ring

A 48-year-old man was remanded for eight days on Tuesday on suspicion of human trafficking and sexual exploitation of trafficking victims after a police raid on a massage parlour in Limassol.

The man was arrested on Monday during a raid on the massage parlour he owns in Linopetra. At the time of the raid six women, all third-country nationals, aged between 23 and 38, were also in the premises and are believed to be victims of human trafficking. Three male customers were also there.

The place had been under police surveillance for three months. Police said on Tuesday that the case concerns a ring exploiting Asian women and operates in several countries.

During the raid, police seized as evidence €4,268 in cash, computers, tablets, mobile phones, handwritten notes and a closed-circuit camera recorder.

The suspect is being investigated for human trafficking, sexual exploitation of trafficking victims, for illegally withholding personal documents and money laundering. The offences allegedly took place between October 2017 and February 2019.

https://cyprus-mail.com/2019/02/19/arrest-after-police-believe-smash-trafficking-ring/


a4d869  No.5270984

Italy: Nigerian Mafia Bust Reveals Sexual Slavery, Voodoo Rituals

Italian authorities busted the Nigerian mafia operation in the city of Catania, Sicily this week, arresting five leading members including two sisters, Susan Elaho and Naomi Ikponwmasa, Il Giornale reports.

Investigators say that the organisation’s downfall came after a Nigerian girl who had been trafficked by them revealed the extent of their illegal activities, which included luring women from Nigeria and forcing them into street prostitution…

Meer: https://www.breitbart.com/europe/2019/02/16/italian-bust-nigerian-mafia-reveals-voodoo-rituals-sexual-slavery/


a4d869  No.5271002

6 Afghan migrants suspected of terrorism, human trafficking held in Bosnia

Six Afghan migrants suspected of links to terrorism and people trafficking have been detained in Bosnia since the beginning of the year, the country's service for foreign affairs said on Tuesday. The six are among more than 25,000 migrants and refugees, mostly from Pakistan, Afghanistan, Iraq or Iran, who have entered Bosnia since January 2018 after other states, notably European Union members Hungary and Slovenia, sealed their borders.

Meer: https://www.devdiscourse.com/article/international/387681-6-afghan-migrants-suspected-of-terrorism-human-trafficking-held-in-bosnia


221015  No.5271265

Q post

>>5271150 2814

>>5271173. 2815


a4d869  No.5271477

File: 857d10190a0eb87⋯.jpg (34.94 KB, 730x433, 730:433, 2019-02-20 00.19007936.jpg)

EPOCH TIMES

"McCabe Tries to Play Bystander, Pin It All on Rosenstein" by Brian Cates

"Former acting FBI Director Andrew McCabe went “all in” against current Deputy Attorney General Rod Rosenstein during an interview with CBS News’s Scott Pelley on the network’s “60 Minutes” show on the night of Feb. 17.

During the interview, McCabe desperately attempted to sell Pelley and CBS’s audience on the idea that it was really Rosenstein who was doing all the talking about removing President Donald Trump using the 25th Amendment and wearing a wire to record him.

McCabe claimed he just wanted to do a good hard-nosed, old-fashioned investigation of the president for supposed collusion with Russia; it was Rosenstein who kept engaging in all this wild bugging and soft coup talk.

There are several problems with that narrative, however.

McCabe’s narrative makes Rosenstein a central player and main driver of the plot to remove Trump from office. I’ll get to why this is a big problem in a minute, but let’s establish that this is what McCabe is trying to accomplish.

McCabe first launched the “It was all Rosenstein, I was just an innocent bystander” narrative in September 2018, when details of his memos were leaked to The New York Times."

Meer: https://www.theepochtimes.com/mccabe-tries-to-play-bystander-pin-it-all-on-rosenstein_2807402.html


a4d869  No.5271663

File: 792a7de5617e609⋯.png (44.89 KB, 815x727, 815:727, hoe-posten-001.png)

File: e115a8ddbcf565f⋯.png (14.08 KB, 835x452, 835:452, hoe-posten-002.png)


a4d869  No.5271844

File: 27a0f025e19c7f7⋯.jpg (3.83 MB, 4377x3000, 1459:1000, trusttheplan.jpg)


a4d869  No.5271904

New Q post

>>5271872


79afe2  No.5272050

File: 0e533d90067c1cd⋯.jpg (106.67 KB, 617x500, 617:500, bid_kinderen.jpg)

Groeten uit België!


a4d869  No.5272200

New Q post

Error made.

Always on the move.

Q

>>5272127


a4d869  No.5272292

New Q Post

>>5272265 #2816


a4d869  No.5272307

>>5272292

Sorry, #2818


a4d869  No.5272828

Arnold Karskens | Journalist van het volk:

"Hoe betrouwbaar en onafhankelijk is het NOS-journaal? Deze vraag stelt menig nieuwsconsument. TheKarskens Times, luis in de journalistieke pels, begint daarom met een inhoudsanalyse. Afhankelijk van het resultaat begint TKT namens gedupeerden een rechtszaak."

Op deze site enkele voorbeelden van nepnieuws, gebracht door het NOS Journaal. Scroll op de site naar beneden en klik op een van de "vangst" links.

https://thekarskenstimes.com/item/666-zwartboek-nosjournaal


a4d869  No.5272848

New Q Post

>>5272816 #2819


221015  No.5272898

Q post

>>5272816 2819


a4d869  No.5273261

New Q Post

>>5273237 #2820


a4d869  No.5273448

New Q Post

>>5273426 #2821


a4d869  No.5274453

File: 7799694f51f2fb3⋯.jpg (51.5 KB, 640x480, 4:3, Soros-and-AOC-640x480.jpg)

Who’s Behind the Green New Deal? Big Money Backs Ocasio-Cortez Socialist Dream Project

The Green New Deal blueprint introduced by Rep. Alexandria Ocasio-Cortez was crafted by three far-left organizations and is being pushed by a coalition of well-funded professional progressive groups and known leftist agitators.

Some of the organizations helping to promote the Green New Deal have ties to financing from billionaire George Soros and trace their roots to such radical groups as Occupy Wall Street and Black Lives Matter.

Earlier this month, Ocasio-Cortez posted an 11-page Google document in the form of a nonbinding legislative resolution that has become the most authoritative version of the Green New Deal, a broad outline for the current conception of the socialist-style plan.

Meer: https://www.breitbart.com/politics/2019/02/19/whos-behind-the-green-new-deal-big-money-backs-ocasio-cortez-socialist-dream-project/


15f044  No.5275742

>>5262507

Helemaal waar!


15f044  No.5275902

>>5263576

Welke stad en wanneer?


3e59ee  No.5279384

File: 491865430de6aa8⋯.png (721.69 KB, 1200x565, 240:113, netherlands-australia-flag….png)

File: 7b76b7a87c94f28⋯.jpg (214.29 KB, 1200x900, 4:3, Coronelli_Map_of_New_Holla….jpg)

File: 14720a8ae56e5b8⋯.jpg (227.69 KB, 1161x899, 1161:899, A_Complete_map_of_the_Sout….jpg)

Greetings and best wishes from Australia. Our histories are forever intertwined!

>New Holland (Dutch: Nieuw Holland; Latin: Nova Hollandia) is a historical European name for mainland Australia. The name was first applied to Australia in 1644 by the Dutch seafarer Abel Tasman. The name came to be applied to the whole "Southern land" or Terra Australis, though the coastline of the continent had still not been fully explored; but after the British settlement in Sydney in 1788 the territory to the east of the continent claimed by Britain was named New South Wales, leaving the western part as New Holland. New Holland continued to be used semi-officially and in popular usage as the name for the whole continent until at least the mid-1850s.

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Holland_(Australia)

WWG1WGA


805aa0  No.5279639

File: bb970e736239d45⋯.mp4 (4.82 MB, 640x360, 16:9, MDHT7Rv1zHt42OWe.mp4)

https://twitter.com/NutroQ/status/1097984258315087872

Q+Nutro

#Gelbewesten #Gelbwesten #YellowvestsGermany #YellowVestGermany #GelbWestenDeutschland #GelbwestenÖsterreich #Giletsjaunes #Giletjaune #YellowvestDE #Merkelmussweg #warnweste #warnwesten #wwg1wga #revolution #widerstand #resistance #EuropäischerFrühling #Dexit #NoEU #Patrioten #Q


a4d869  No.5279990

>>5275902

Parijs, Avenue de Champs Elysees

Vanuit iets andere hoek, een twat:

#Paris Violent police charge on the #ChampsElysées, #GiletsJaunes are present on the avenue. #Acte14 #ActeXIV

#ViolencesPolicières #Yellowvests #France

https://twitter.com/Gerrrty/status/1096847306723389440


a4d869  No.5280012

New Q Posts

>>5276167 #2822

>>5276209 #2823

>>5276262 #2824

>>5276932 #2825


a4d869  No.5280121

File: 5738bcbda1fbf5c⋯.jpg (75.58 KB, 716x578, 358:289, 2019-02-20 08.53007939.jpg)

WASHINGTON (AP) – President Donald Trump on Tuesday nominated Jeffrey Rosen, a longtime litigator and deputy transportation secretary, to replace Rod Rosenstein as deputy attorney general.

Meer: https://cbs6albany.com/news/nation-world/president-donald-trump-has-nominated-jeffrey-rosen-to-be-the-next-deputy-attorney-general


a4d869  No.5280159

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3173885/kabinet-door-het-stof-om-energienota

Er zijn in Nederland 7.857.914 huishoudens. Mona Keijzer zat er 334 euro per huishouden naast. In totaal is dit een fout/impact van: 2.624.543.276 euro (2.6 miljard!). Er werken bij het PBL 240(!) mensen.


a4d869  No.5280184

YouTube embed. Click thumbnail to play.


a4d869  No.5280221

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Oil is NOT a 'fossil fuel'… It is an 'Abiotic' A Self Regenerating CompoundAwake.

Awake Yet?


a4d869  No.5280267

Radio-uitzending Argos:

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html

Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een cafe in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan duiken er bewijzen op die Lisa’s verhaal ondersteunen.

Argos bestudeerde de dossiers van de politie, het Openbaar Ministerie, het medisch dossier van Lisa, verklaringen die zijn afgelegd bij de notaris en onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche. Daarnaast voerden we tientallen gesprekken met betrokkenen, hulpverleners en deskundigen. Ook kregen we computers van het gezin tot onze beschikking.

Let op: Het verhaal van Lisa bevat schokkende details, expliciete beschrijvingen van seksuele handelingen en geweld. De naam Lisa is niet de echte naam van het meisje.

De reactie van het Hof Den Haag en het Openbaar Ministerie op de uitzending.

https://www.vpro.nl/dam/jcr:a0278dc6-c34c-4f86-bccf-2faa9726f537/Reacties%20Lisa%20pdf.pdf


a4d869  No.5280315

File: f8f7a5d9636bf5e⋯.jpg (112.6 KB, 598x457, 598:457, 2019-02-20 09.25007940.jpg)

Bill Gates and the World’s Elite DO NOT VACCINATE their own children… and for good reason

(Natural News) The absolute worst medical decision a parent of a newborn child can make is to allow doctors and nurses to severely compromise the immune system of their infant by injecting him or her with known neurotoxins, foreign proteins, and carcinogens like mercury, formaldehyde, monkey kidney cells, pig viruses, and genetically modified cells from human abortions. That’s why billionaire Bill Gates, the infamous and insidious population control freak and Microsoft mogul, refused to vaccinate his own children when they were growing up, even while he promotes toxic jabs all over the world, especially in third world countries.

Meer: https://www.naturalnews.com/2019-01-22-bill-gates-and-the-worlds-elite-do-not-vaccinate-their-own-children.html


a4d869  No.5280438

File: 1776be62c8c5819⋯.jpg (228.15 KB, 987x840, 47:40, 2019-02-20 09.43007941.jpg)

File: ed1aa90a5176cef⋯.jpg (146.62 KB, 506x839, 506:839, 2019-02-20 09.43007942.jpg)

Radio-uitzending met Roelie Post, voormalig ambtenaar bij de Europese Commissie in Brussel, klokkenluider (kinderhandel), ontslagen door Timmermans.

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Roelie-Post.html

Twatter: Truth Hits Everybody @TruthHitsEvery1 10 aug. 2018

https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1027882910261673985

Madonna kreeg met #RoeliePost te maken toen zij een kind uit Malawi wilde adopteren.

Post en haar compagnon @arundohle van @ACT_ACT blokkeerden de adoptie maar Madonna smeet met geld en 'won' uiteindelijk.


a4d869  No.5280449

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Search a Child, Pay Cash: The Adoption Lobby

TV documentary - German TV WDR - broadcasted 7 September 2009

Original title: Suche Kind, Zahle Bar, die Adoptionslobby


221015  No.5280569

>>5280012

Dank je bakker & GoedLicht


221015  No.5280606

>>5279384

Thanqs for the best wishes.

WWG1WGA


221015  No.5280616

>>5280184

De vraag rijst: is dit wel een vergissing?


221015  No.5280632


a4d869  No.5280640

File: 23e23804445b31c⋯.jpg (81.88 KB, 794x394, 397:197, 2019-02-20 10.22007943.jpg)

Voor iedereen die deze docu nog niet gezien heeft:

A film about the sexual abuse of children in the entertainment industry in Hollywood. Please support our efforts of raising awareness by sharing with your friends and colleagues. #AnOpenSecret #BeCourageous #ReportIt

An Open Secret

https://vimeo.com/142444429


221015  No.5280679

Bakker weer in keuken.


a4d869  No.5280722

File: fb9673a5387c8e8⋯.jpg (121.7 KB, 619x702, 619:702, 2019-02-20 10.34007944.jpg)


a4d869  No.5280757

File: 4360a22aa0cc9ef⋯.jpg (47.22 KB, 687x345, 229:115, 2019-02-20 10.40007945.jpg)

"Leerling uit video met veteraan klaagt Washington Post aan

De jongen die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een veteraan, heeft een schadeclaim van 250 miljoen dollar ingediend tegen The Washington Post. In het filmpje lijkt het alsof hij een 64-jarige man van indiaanse afkomst treitert…"

Meer: https://nos.nl/artikel/2272709-leerling-uit-video-met-veteraan-klaagt-washington-post-aan.html

Wat de NOS niet vertelt is dat Nathan Philips heeft gelogen over zijn verleden en helemaal geen oorlogsveteraan is.

https://www.sott.net/article/405585-Fraud-Native-activist-Nathan-Phillips-never-served-in-Vietnam-but-raised-money-claiming-he-did


a4d869  No.5280788

File: f0582e874c9bdbb⋯.jpg (41.24 KB, 722x484, 361:242, 2019-02-20 10.48007946.jpg)

Obama and Clinton have gotten away with:

Uranium One

Benghazi

Solyndra

Fast & Furious

IRS targeting

Cash to Iran

Rigging a primary against Bernie

Illegally storing emails

Paying for a fake dossier

Lying under oath

Spying on Trump

And Trump is the one under investigation? 🤔


221015  No.5281628

File: 6650e741337c8af⋯.jpeg (187.45 KB, 1280x853, 1280:853, 89868FFD-7CD3-4CC0-9A8A-D….jpeg)

Oproep bakker!

‘’’Hallo patriotten van het eerste uur.’’’

Gisteren is ons eerste broodje online gegaan.

Wij mochten vele felicitaties uit diverse landen ontvangen.

Maar dit is nog maar het begin!

Deze tread heeft meer bekendheid nodig! Dus deel deze link op alle sociaal media. https://8ch.net/qresearch/res/5262118.html#5280679

Wij hebben veel meer ( nieuws)artikelen, foto’s, meme’s en vids nodig om deze tread leefbaar te houden. Daarom vraag ik jullie, ga op onderzoek en post je bevindingen.

Voorbeelden voor onderzoek:

Kijk eens naar de lucht de afgelopen dagen. Zie je al die dikke strepen?

Dat zijn chemtrails. Zoek eens op wat dat nu is. Maak foto’s en plaatst deze.

De acties van de GeLeHesjes horen ook bij de movement ‘ Great Awakening’.

Mocht je met zo’n actie meedoen, maak foto’s, maak er een verhaal bij en post dit.

Kijk eens naar achterkant van journaal. Kijk eens hoe suggestief en soms ook vals nieuws er wordt gebracht. Probeer deze verhalen te weerleggen. Bv twee artikelen naast elkaar. Arnold Karstens klaagt ze niet voor niks aan.

We weten waarschijnlijk allemaal hoe het smerige Planned Parenthood werkt. Hoe zit dat nu in NED?

Kinderhandel nog zoiets. Hoeveel kinderen verdwijnen uit de jeugdzorg?

Hoe zit het met ons koningshuis? Legaal of illegaal?

Waarom wordt er nu zoveel geschreven en worden wij bang gemaakt over de Brexit om een Nexit te voorkomen.

Hoe zit het met de bekende Nederlanders die nu openlijk satanische symbolen gebruiken?

Hoe zit het met onze Centrale bank? Ook onder controle Rothschilds?

Bilderberg opgezet ooit door een NED ‘ prins’. Een groot onderdeel van the Cabal. Hoe zit het daarmee?

Waarom moeten wij onze kinderen vaccineren? Waarom worden ouders gestraft met korting op kinderbijslag als zij weigeren?

Waarom wordt er niet op de tv besproken dat er in de USA twee staten zijn die abortie toestaan ‘’’nadat’’’ de baby is geboren?

Duik eens in ‘ Pizzagate’. Ook in Nederland? Jazeker!

Er zijn zat onderwerpen te bedenken om daar eens onderzoek naar te doen.

The Cabal is als de dood dat mensen wakker worden. Dat ze echt zien hoe de wereld draait. Er zullen de komende tijd zat artikelen komen die zeggen dat de hele ‘ Great Awakening’ kul is. Er zullen verhalen gespind worden. Maar wij weten nu waarom zij dat doen. Zij willen echt al ons geld en ons slaven niet maken, want dat zijn wij al. Wakker worden is de boodschap!

Genoeg is genoeg

‘’’WIJ ZIJN NU HET NIEUWS’’’

WWG1WGA 🙏🏻


a4d869  No.5281728

>>5281628

```WWG1WGA!```

Eén voor allen, allen voor één!


a4d869  No.5281777

File: 43c5b13fa7095df⋯.jpg (56.62 KB, 500x538, 250:269, hrc-byrd01.jpg)

File: 9c39a1a1cafc085⋯.jpg (66.15 KB, 600x605, 120:121, hrc-byrd02.jpg)

File: 3972fc24dae3cde⋯.jpg (207.93 KB, 809x786, 809:786, 2019-02-20 14.06007950.jpg)

Time to wake up who the real racists are.

Volgens Wiki (ahum) heeft Byrd meerdere keren zijn verontschuldigingen aangeboden maar een vos verliest zijn haren, niet zijn streken. Hij deed dat natuurlijk om zijn baan in de Senaat te krijgen/houden.


221015  No.5281827

>>5281777

Blijven schokkende fotoos


221015  No.5281862

File: 81ab4f83ca76fef⋯.jpeg (1.01 MB, 1800x1316, 450:329, F8FD97E4-E897-4C75-A8F7-7….jpeg)

Geweldige tekenaar.


15f044  No.5282058

>>5279990

Bedankt Anon!


221015  No.5282343

File: b8078ddf073e89c⋯.jpeg (34.09 KB, 474x237, 2:1, AC6EEA6F-7146-4C84-B3A1-9….jpeg)

Ronald Bernard. Een nederlandse bankier die hoog in de hiearchie zat van the Cabal. Tot het moment dat aan hem werd gevraagd om kinderen te offeren. Zie hier een link van de vier delen van zijnn interview met Irma Schiffers.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoKnz3Cl2IGqvWPilhTsg6-hUouR-ijS1


a4d869  No.5282569

File: aa4675369b96643⋯.png (537.96 KB, 1200x800, 3:2, make-the-neth-great-again.png)


a4d869  No.5282578

File: c3f3498b4cd9ecf⋯.png (2.73 MB, 4278x2850, 713:475, side-by-side-post-2807.png)


a4d869  No.5282719

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Schokkende, Russische docu over de blanken in Zuid-Afrika, met o.a. Nederlandse roots.


221015  No.5282865

https://nos.nl/artikel/2272746-consument-somberder-we-zien-vooral-dingen-die-ons-geld-kosten.html

Het blijft een raadsel ja. NOT!


221015  No.5283061

NIEUW Q post

>>5283028. 2826


221015  No.5283219

Nieuw Q post

>>5283117. 2827

>>5283155. 2828


221015  No.5283277

Nieuw Q post

>>5283233. 2829


221015  No.5283350

Nieuw Q post

>>5283312. 2830


6bd86a  No.5283470

welcome on board…neighbours

let's do this together…


221015  No.5283875

Nieuw Q post

>>5283621. 2831

>>5283745. 2832


221015  No.5284035

Nieuw Q post

>>5283949. 2833


221015  No.5284479


221015  No.5284545

>>5282569

Symbool op klomp!


221015  No.5284579

File: 4f0f2400ce257cb⋯.jpeg (18.56 KB, 255x255, 1:1, BF5D2092-FBE7-46F9-A821-E….jpeg)


221015  No.5285224

File: 02f54f74d36d87b⋯.jpeg (1.69 MB, 2224x1492, 556:373, 1842BDCC-5D71-4634-BFBA-C….jpeg)


020f31  No.5285784

>PENTHOUSE PECHTOLD gekregen van canadese diplomaat wat is de route van het U!?

>Joris Demmink

>Correspondent RTL4 schoonzoon van Pelosi

>Chemtrails nu ook s avonds

>


020f31  No.5285953

File: fb6b3b5d02fac75⋯.jpg (6.9 KB, 271x186, 271:186, castro trudeau.jpg)

File: 200d6a8586e7b72⋯.jpg (65.67 KB, 1000x667, 1000:667, klaver_trudeau.jpg)


221015  No.5286458

Nieuw Q post

>>5286412. 2834


221015  No.5286713

Nieuw Q post

>>5286583 2835


221015  No.5286771

NQP

>>5286722. 2836


221015  No.5287097

NQP

>>5286932. 2837


221015  No.5287314

NQP

>>5287233. 2838


221015  No.5289093

NQP

>>5289043. 2839


79afe2  No.5289185

File: d2f4a08c9fa8668⋯.jpg (728.56 KB, 933x1400, 933:1400, BetterBlendMelaniaDressSty….jpg)

>>5281862

Inderdaad, benieuwd of Garrison op de uitnodiging van Q zal ingaan?


a4d869  No.5289736

File: ce21da1ce9e9591⋯.jpg (32.31 KB, 750x500, 3:2, Deep-State-Chemtrails.jpg)

CHEMTRAILS EXPOSED: de DEEP STATE en het nieuwe MANHATTAN PROJECT

Wie zit er achter honderden, misschien duizenden grote straalvliegtuigen in de lucht die routinematig megatonnen giftig afval over ons en onze biosfeer dumpen?

We weten dat het gebeurt. Uitstoot van een straalvliegtuig die zich zichtbaar uitstrekt van horizon naar horizon en zich verspreidt zoals ze uren aanhouden, bestaat duidelijk uit deeltjes. We zien deze dingen regelmatig in alle geïndustrialiseerde landen van de wereld. Veel testresultaten van regenwatermonsters vertonen routinematig zeer afwijkende niveaus van veel verschillende toxines, waaronder aluminium, barium en strontium. De California Air Resources Board heeft een verontrustend hoog niveau van aluminium en barium gevonden in de lucht die we inademen. Loopbaanwetenschappers van het Environmental Protection Agency, de U.S. Forest Service en het U.S. Department of Agriculture en een gepensioneerde generaal van de US Air Force hebben allemaal deze zaken bevestigd. Een wereldberoemde PhD-wetenschapper heeft in veel gepubliceerde, door vakgenoten beoordeelde tijdschriftartikelen bevestigd dat de te bespuiten substantie steenkool vliegas is; een giftig afval. Geen van deze harde wetenschappelijke bewijzen kan worden ontkracht.

Motieven zijn genoeg. Beheersing van het weer is goddelijke kracht en heeft vele militaire en financiële markttoepassingen.

Meer: http://gedachtenvoer.nl/chemtrails-exposed-de-deep-state-en-het-nieuwe-manhattan-project/


15f044  No.5291704

>>5282343

Zeker waar!

Die vier Bernard/Schiffers videos zijn fantastisch.

En ook deze "red pill" Bernard lezing:

https://www.youtube.com/watch?v=457akZFYnHo


6c11b8  No.5291835

At least willcock tuned down the will homo a little in the bot feed ascension into soros taint whatever


105c9f  No.5293789

File: 5ca8bb5c610b9f8⋯.jpg (102.81 KB, 640x800, 4:5, 1482592914887.jpg)

>>5262118

Rijkelijk laat, maar bedankt bakker

>>5262160

Kek!


105c9f  No.5293901

Invidious embed. Click thumbnail to play.

>>5281628

Voor wie het nog niet kon raden…


7fb249  No.5294613

File: c1beb19116c5614⋯.jpg (63 KB, 334x148, 167:74, ROTHSCHILD-NETHERLANDS.jpg)

Welcome Netherlands!

Find the truth attached.

Regards Australia.


a4d869  No.5300118

NQP's (Nachtpost)

>>5293706 #2840

>>5293754 #2841

>>5294851 #2842

>>5295136 #2843


221015  No.5300396

Thanqs vroege bakker.

Dag bakker in the house.


a4d869  No.5300431

File: df3481ba2ec2d5c⋯.jpg (56.12 KB, 388x502, 194:251, 2019-02-21 00.30008005.jpg)

>>5300396

Succes vandaag, WWG1WGA


a4d869  No.5300609

File: e8dce06a8156634⋯.jpg (232.83 KB, 913x1200, 913:1200, draak01.jpg)

File: 43f8eae2647ce18⋯.jpg (265.52 KB, 911x1200, 911:1200, draak02.jpg)

File: 6ee5f91fff9fb93⋯.jpg (181.19 KB, 789x933, 263:311, 2019-02-21 11.00008019.jpg)

"Hier zien we het échte probleem van Nederland. Links heeft bezit genomen van de instituties: media, universiteiten, subsidiestromen, adviesclubs.

Daardoor wint élke linkse mode: EU, klimaat, ZwartePiet, multikul.

Uw mening doet niet ter zake.

Zie ook: https://legacy.gscdn.nl/archives/images/deschijnelitevandevalsemunters.pdf "

Twatter 21-02-2019, Martin Bosma


57852c  No.5300721

File: 87134005f63f44a⋯.pdf (126.23 KB, OIG-CA-17-006 Iran Payment….pdf)

Hoe zit dat nog maar met die vliegtuigen vol geld naar Iran waarvan een groot deel bij de Nederlandsche bank is terecht gekomen?

Ik denk dat we binnenkort maar weer eens gaan graven.


a4d869  No.5300799

File: 3aaad71cd899b5f⋯.jpg (286.8 KB, 700x1012, 175:253, Telegraaf-20160216-ned-ban….jpg)

>>5300721

https://www.telegraaf.nl/nieuws/442861/nederland-helpt-bij-geldtransactie-vs-iran


a4d869  No.5300809

File: a0b6303b6c10fcf⋯.jpg (239.01 KB, 1320x775, 264:155, 2019-02-21 11.51008022.jpg)

>>5300721

http://www.riskcompliance.nl/news/dnb-intermediair-tussen-de-verenigde-staten-en-iran/


a4d869  No.5300831

File: dc50af78834803e⋯.jpg (341.02 KB, 1191x1684, 1191:1684, kamerbrief-over-betrokkenh….jpg)

File: 6162abf202e44ef⋯.jpg (345.24 KB, 1191x1684, 1191:1684, kamerbrief-over-betrokkenh….jpg)

>>5300721

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/02/16/kamerbrief-over-betrokkenheid-van-nederland-bij-de-afwikkeling-van-geschillen-tussen-de-vs-en-iran/kamerbrief-over-betrokkenheid-van-nederland-bij-de-afwikkeling-van-geschillen-tussen-de-vs-en-iran.pdf


57852c  No.5300836

File: c78f50261181c09⋯.png (582.65 KB, 497x741, 497:741, BlessDiggers.PNG)


a4d869  No.5300856

>>5300721

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/07/waar-was-dnb-toen-het-bij-ing-misging-a1615768


a4d869  No.5300919

International Narcotics Control Strategy Report

BUREAU OF INTERNATIONAL NARCOTICS AND LAW ENFORCEMENT AFFAIRS

March 2008

Report

The Netherlands

The Netherlands is a major financial center and an attractive venue for the laundering of funds generated from a variety of illicit activities. Activities involving money laundering are often related to the sale of heroin, cocaine, cannabis, or synthetic and designer drugs (such as ecstasy). As a major financial center, several Dutch financial institutions engage in international business transactions involving large amounts of United States currency. There are, however, no indications that significant amounts of U.S. dollar transactions conducted by financial institutions in the Netherlands stem from illicit activity. Activities involving financial fraud are believed to generate a considerable portion of domestic money laundering. A recent report by the University of Utrecht commissioned by the Ministry of Finance has found that much of the money laundered in the Netherlands originates abroad, but did not find evidence that it is predominantly owned by major drug cartels and other international criminal organizations. There are no indications of syndicate-type structures in organized crime or money laundering, and there is virtually no black market for smuggled goods in the Netherlands. Although under the Schengen Accord there are no formal controls on national borders within the EU, the Dutch authorities run special operations in its border areas with Germany and Belgium to keep smuggling to a minimum. Reportedly, money laundering amounts to 18.5 billion euros (approximately U.S. $27.14 billion) annually, or five percent of the Dutch GDP. The Netherlands is not an offshore financial center nor are there any free trade zones in the Netherlands.

Meer: https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2008/vol2/html/100809.htm


57852c  No.5300963

File: 82adc4525c1c055⋯.png (77.63 KB, 1072x997, 1072:997, NL.png)


221015  No.5301117

File: 234a3972ab7a11c⋯.jpeg (26.39 KB, 255x191, 255:191, 82228E83-466B-4EA0-B4AF-8….jpeg)

Acteur James Smollet gearresteerd. De acteur die claimde zijn aangevallen door Trump supporters. Gerechtigheid.


221015  No.5301132


c249fb  No.5301351

>>5301117

Something stinks in Fakewood! Can you smollett?


221015  No.5301444


221015  No.5301455

File: 7e66239f72bc4c3⋯.jpeg (20.87 KB, 474x355, 474:355, AC9AECCA-AB69-4751-8744-0….jpeg)

T. K.

IVU

Gefixt?

Donors

CF

Software

Poelman

Referendum

Villa

Verkiezing

Demmink

Kalergi

322

W.A.

Jeugdzorg

Mol

Annunaki

Ronde huis

N.Postcode. L

Anos graaf, graaf diep.

’’WIJ ZIJN HET NIEUWS’’’


221015  No.5301542

>>5300919

Rapport van 2008 Hmm!


221015  No.5301903

File: f557f71492e71d3⋯.jpeg (308 KB, 2224x1492, 556:373, 9EAA746C-8FF7-425C-AD2D-3….jpeg)


221015  No.5303072

File: c080eefa00ff231⋯.png (1.14 MB, 960x761, 960:761, CD2DA8B4-2D5B-4950-9538-79….png)

Mode gril?


8e6af5  No.5303326

File: 45b8863b5de6c00⋯.jpg (732.35 KB, 1728x1392, 36:29, ALLEN VOOR 1 - 1 VOOR ALLE….jpg)

Goedemiddag patriotten. o7


221015  No.5303618

>>5303326

Hi fren. Nice meme. Wat is met o7?


221015  No.5303722

NQP

>>5303685. 2844


2ee97a  No.5303853

File: 62c8b4e33b3a4f0⋯.png (979.72 KB, 960x720, 4:3, NCISQ.png)


2ee97a  No.5303885

File: 41590a27899b51a⋯.png (581.76 KB, 960x720, 4:3, MMQ.png)


221015  No.5304254

NQP

>>5304214. 2845


221015  No.5304368

NQP

>>5304336. 2846


221015  No.5304402

>>5303853

Goed werk anon.


221015  No.5305083

NQP

>>5305044. 2847


221015  No.5305682

File: 60c89e6a736e5c4⋯.jpeg (34.04 KB, 474x632, 3:4, 6054D884-9DDA-4635-9F18-A….jpeg)

Bakker wissel. Succes!


9e34fb  No.5305740

WELCOME NETHERLANDS FRENS!


a4d869  No.5306063

File: 703efbc641c929a⋯.jpg (29.53 KB, 352x351, 352:351, 2019-02-21 19.21008025.jpg)

Can Wearing Fire-Retardant Pajamas Affect Your Child’s Health?

Fire retardants linked to health and cognitive issues.

Buying pajamas made of fire-retardant fabric for your child may sound like a good idea until you consider the chemicals added to the fabric to make it fire-retardant.

Like most things involving chemical exposure, there’s a risk that comes along with putting fire-retardant fabric, or other chemically treated products, against your child’s skin.

Meer: https://health.clevelandclinic.org/can-wearing-fire-retardant-pajamas-affect-your-childs-health/


a4d869  No.5306470

File: cd53ea18567180c⋯.jpg (85.74 KB, 783x465, 261:155, 2019-02-21 19.42008027.jpg)

Niet blij mee…

The Threat 5G Poses to Human Health

What you don't know will alarm you

The crime scene was straight out of an Alfred Hitchcock movie. One hundred and fifty dead birds lay sprawled on the ground, fallen out of trees in a park in The Hague, Netherlands.

The second such occurrence last autumn made Dutch citizens look up and wonder. With robust starlings turned upside-down at their feet, the usual suspects of disease, pollution, and foul play were dismissed.

The culprit stood atop a nearby train station—a mast with new 5G network antennas. The test of the telecom system failed in more ways than imagined. As a result, the Dutch ministry postponed its 5G-spectrum auction until 2020.

For decades, the telecommunications industry and governments haven’t invested enough money on safety studies of electromagnetic field (EMF) and radio frequency (RF), and their effects on human health.

This neglect is despite a joint 2011 press release from the World Health Organization (WHO) and the International Agency for Research on Cancer (IARC) that stated they found EMF radiation “possibly carcinogenic to humans.”

Radio-frequency pollution has been overlooked for its potential health effects on people. It’s not just the rollout of 5G networks that are a cause for concern. Extremely low frequencies from Wi-Fi routers, hotspots, and cellphones also pose a serious threat, particularly to children.

Meer: https://www.theepochtimes.com/the-threat-5g-poses-to-human-health_2790506.html


a4d869  No.5306812

YouTube embed. Click thumbnail to play.

←- KIJK EN LUISTER

5G Wireless radiation represents one of the greatest environmental, health and safety issues of our time!

Wireless radiation can cause cancer, neurological problems, immune system disorders and reproductive harm. Also damages DNA causing single and double strand DNA breaks!


a4d869  No.5306868

File: 792df13b77e1877⋯.jpg (50.15 KB, 499x569, 499:569, 2019-02-21 00.37008010.jpg)

>>5305682

ThanQs, bakker!


b32e68  No.5306883

>>5306470

Zeker niet.

Maar goed, we zijn vrije denkers en gaan verder naar eigen inzicht en beweegredenen.

Regionaal zijn overwinningen te behalen.

De strijd is geopend.


2ee97a  No.5307550

>>5301455

T.K.

IVU

W.A.

Waar staan die voor?


a4d869  No.5308052

File: 0ca636e60f915dc⋯.jpg (145.43 KB, 667x867, 667:867, 2019-02-21 21.11008039.jpg)

File: ea23800c2fa71de⋯.jpg (167.35 KB, 675x854, 675:854, 2019-02-21 21.12008040.jpg)

File: 0c50de6a3ed421e⋯.jpg (155.02 KB, 774x921, 258:307, 2019-02-21 21.12008041.jpg)

File: b5b47307b78c7cc⋯.jpg (151.68 KB, 1200x675, 16:9, adoptie-roemenie-telegraaf.jpg)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/prodi-spoort-roemenie-aan-tot-hervormingen~be3d4fe4/

http://www.againstchildtrafficking.org/what-we-do/roelie-post/


a4d869  No.5308271

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.abortus-info.nl/wat-gebeurt-er-met-geaborteerde-kinderen/

Geaborteerde kinderen in Amerika

Onlangs (2015) kwam aan het licht dat in Amerika er een handel is in lichaamsdelen van geaborteerde baby’s. Een undercoverorganisatie deed onderzoek en deed zich voor als geïnteresseerden die de lichaamsdelen wilden kopen.

Met een geheime camera is een nationale topvrouw van Planned Parenthood opgenomen. Zij geeft toe dat de abortusorganisatie de procedure voor gedeeltelijke geboorte-abortus gebruikt om ongeschonden lichaamsdelen van de foetus te verkopen. De prijs ligt tussen de 30 en 100 dollar per stuk. Dr. Deborah Nucatola is sinds 2009 directeur van medische diensten van Planned Parenthood, dit is een grote abortusorganisatie in de VS. Op de video heeft zij een ontmoeting met onderzoekers die zich voordoen als kopers namens een bedrijf in medicijnen. Al wijndrinkend beschrijft dr. Nucatola dat speciaal levertjes in trek zijn, hoewel ook “veel mensen momenteel ongeschonden hartjes zoeken”. Ook is er vraag naar longen en “beentjes”. Planned Parenthood klinieken willen die leveren, verzekert zij.

Nucatola zegt dat de aborteurs die lichaamsdelen proberen ongeschonden naar buiten proberen te krijgen, door de abortustang zorgvuldig te hanteren. Ze zegt: „We zijn er heel erg goed in hart, long en lever er compleet uit te krijgen, omdat we dat weten, daarom ga ik dat deel niet in elkaar drukken, ik druk er vooral onder, ik druk erboven, en ik probeer of ik dat alles er goed uit kan krijgen.”

Geaborteerde kinderen in Nederland

En hoe is dat in Nederland, wat gebeurt er met geaborteerde kinderen hier? Op dit moment wordt daar nog onderzoek naar gedaan. ==Wel is bekend dat ook prominente Nederlanders deelnemen aan het bestuur van Planned Parenthood==, dus de organisatie die graag lichaamsdelen verkoopt. ==Zo is de directeur van de Nederlandse CASA abortusklinieken bestuurslid van de internationale tak van Planned Parenthood. Het is dus niet ondenkbaar dat dergelijke praktijken ook in Nederland plaatsvinden.== Al zullen ze dat heel goed weten te maskeren, aangezien de grote internationale verontwaardiging over de handel in organen in Amerika. Zie hier het filmpje dat is opgenomen met de directeur van Planned Parenthood (in engels, geen ondertiteling).


a4d869  No.5308515

YouTube embed. Click thumbnail to play.

FLASHBACK

Beelden: Planned Parenthood gaat door met handel in geaborteerde kinderen

Wat? Handel in lichaamsdelen van geaborteerde kinderen? Wat is dat voor een gruwelverhaal? De Amerikanen David Daleiden en Sandra Merritt wilden meer weten en besloten in 2014 undercover te gaan bij de grootste abortusaanbieder Planned Parenthood en hun moedige actie heeft dramatisch videobewijs opgeleverd. De foetussen worden illegaal verkocht aan organisaties die er medisch onderzoek op plegen.

Lamborghini kopen

Het videobewijs zorgde voor veel opschudding. Vooral de opmerking van een Planned Parenthood-directrice dat zij een Lamborghini sportauto wil kopen met de winst van orgaanhandel, bracht veel verontwaardiging. Dezelfde directrice duikt nu op in een nieuwe video van Daleiden en Merritt. Dr. Mary Garrett onderhandelt daarin vrolijk over de prijs van een geaborteerd kindje. Ze heeft duidelijk niets geleerd van de eerdere opschudding.

Meer: https://stirezo.nl/planned-parenthood-handel-abortus/


a4d869  No.5308539

NQP

>>5308483 #2848


221015  No.5308683

>>5308271

Goeie dig anon

ON


a4d869  No.5308772

NQP

>>5308748 #2849


a4d869  No.5308955

>>5308271

https://www.rtlnieuws.nl/geld-en-werk/artikel/3725331/abortusketen-casa-klinieken-failliet-na-declaratiefraude

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/3689111/miljoenenfraude-abortusklinieken-declaraties-patienten-die-niet-bestaan

https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/Zoekresultaat.aspx?q=.ALLE.casa


a4d869  No.5308961

NQP

>>5308930 #2850


a4d869  No.5309027

File: d40258ef987b5bf⋯.png (1.19 MB, 2048x735, 2048:735, just-fake-it.png)


a4d869  No.5309098

NQP

>>5309085 #2851


a4d869  No.5309425

>>5308271

Lijst van alle samenwerkende partners van IPPF (International Planned Parenthood Federation)

https://www.ippf.org/about-us/member-associations

Be my guest and DIG!


a95566  No.5309707

File: af572c4218882b2⋯.jpg (16.64 KB, 428x285, 428:285, Marine Paratrooper o7.jpg)

>>5303618

Staat voor een saluut. Plaatje gerelateerd.


a95566  No.5309751

File: 7a65fff94669780⋯.jpg (796.37 KB, 2558x1337, 2558:1337, SR-71B.jpg)

>>5306868

>>5305682

Avond vrinden.


a4d869  No.5309781

NQP

>>5309759 #2852


221015  No.5309870

File: 002f9a8f0362cd2⋯.jpeg (20.9 KB, 474x315, 158:105, 9020A0E9-6E24-4C8A-9823-D….jpeg)

>>5309425

>https://www.ippf.org/about-us/member-associations

Rutgers:

In January 2011, Rutgers Nisso Groep and the World Population Foundation merged to form Rutgers. Rutgers is dedicated to promoting sexual and reproductive health and rights (SRHR) in the Netherlands and worldwide. The organization is a non-grant-receiving full Member Association …

Die zag ik niet aankomen. 🤭


221015  No.5309996


a4d869  No.5310059

File: 74f55d630db14c7⋯.jpg (180.4 KB, 1077x724, 1077:724, 2019-02-21 22.33008042.jpg)

>>5308271

https://www.rutgers.nl/wat-wij-doen/anticonceptie-en-abortus-regie-over-kinderwens

27.000 abortussen per jaar! Wat doet men met de geaborteerde foetussen blijft de vraag.


221015  No.5310140

>>5310059

Ik ben bang voor het antwoord.


a95566  No.5310235

File: 3afa3f713f3c019⋯.jpg (72.27 KB, 960x969, 320:323, THE FEELZ.jpg)

>>5310059

Vrees het ergste…


a4d869  No.5310443

NQP

>>5310417 #2853


a4d869  No.5310571

>>5309870

Raad van Toezicht Rutgers

Mirjam de Blécourt (voorzitter)

Mirjam is een toonaangevende arbeidsrecht advocaat en werkt sinds 1990 bij Baker McKenzie. Ze heeft zich publiekelijk meermaals uitgesproken over #metoo en zet zich al jaren in voor diversiteit en gelijke behandeling. Mirjam heeft ruime ervaring als bestuurder en commissaris bij verschillende organisaties waaronder Baker McKenzie Amsterdam, Het Concertgebouw Fonds, stichting Women on Top en Female Cancer Foundation.

Anita Hardon

Anita is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij is verbonden aan de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen in het programma antropologie van Gezondheid, Zorg en Lichaam. Zij is medisch antropoloog en doet onderzoek naar wereldwijde gezondheidsproblemen.

Bea Schouten

Bea is sinds 2015 gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Voor zij gedeputeerde werd vervulde ze verschillende functies in de gezondheidszorg, eerst als verpleegkundige en later als manager bij de GGD Hart voor Brabant op het gebied van preventie en jeugdgezondheidszorg.

Julia Bunting

Julia is President van de Population Council in New York. Eerder stond zij aan het hoofd van de programma-afdelingen bij de International Planned Parenthood Federation (IPPF). Julia was een katalysator tijdens de top over gezinsplanning van 2012 in Londen.

Karel van der Flier

Karel is bedrijfskundige en heeft veel ervaring in media, sales en marketing.

Lars Dellemann

Lars is journalist en jongerenlid van de Raad van Toezicht.

Lotte Dijkstra

Lotte is het tweede jongerenlid van de Raad van Toezicht. Zij is student medicijnen was de Nederlandse jongerenambassadeur voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, waarbij ze zich nationaal en internationaal ingezet heeft voor zichtbaarheid en erkenning van het belang van SRGR voor jongeren.

Marian Spier

Marian is ondernemer en heeft haar eigen adviesbureau. Ze heeft TedxWomen opgezet om vrouwelijk ondernemerschap / social impact te stimuleren.

Nicolette Loonen

Nicolette is zelfstandig financieel consultant en algemeen directeur van de VERA Community. Zij heeft 15 jaar bij KPMG gewerkt als accountant en consultant en is de oprichter en voorzitter van Women in Financial Services (WIF).


a4d869  No.5310792

File: ec3161687ca11c6⋯.jpg (187.21 KB, 750x647, 750:647, 2019-02-21 23.04008043.jpg)

>>5309870

Rutgers

Genoemd naar de pionier Johannes Rutgers. Zie screencap of https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Rutgers


a4d869  No.5310945

File: 11aa146c6123672⋯.jpg (177.16 KB, 817x848, 817:848, 2019-02-21 23.11008044.jpg)

>>5310792

Overeenkomsten met Margaret Sanger?


a4d869  No.5311116

NQP

>>5311089 #2854


a4d869  No.5311437

NQP

>>5311412 #2855


a4d869  No.5311821

File: bf192da28a0f5ec⋯.jpg (100.51 KB, 543x787, 543:787, 2019-02-21 23.38008046.jpg)

File: 1ce8f7d2e72b38f⋯.jpg (161.73 KB, 888x663, 296:221, 2019-02-21 23.44008049.jpg)

File: a11f5bc230c463e⋯.jpg (170.91 KB, 858x701, 858:701, 2019-02-21 23.44008050.jpg)

File: cc72f7d518a8773⋯.jpg (145.88 KB, 859x619, 859:619, 2019-02-21 23.48008051.jpg)

>>5309870

BINGO

Margaret Sanger interviewde Jan Rutgers

Zie de screenshots of ga naar pagina 97 (hoofdstuk Creating Margaret Sanger) in de volgende link

>https://books.google.nl/books?id=u7pgCFIcH2cC&pg=PA97&lpg=PA97&dq=rutgers+sanger&source=bl&ots=L2CMthZMX5&sig=ACfU3U1PjO3sJTfezC-AAhMRgtVajT9OIg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwi_ouTg783gAhUnMuwKHUbqAZsQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=rutgers%20sanger&f=true

In 1915 bezoekt ze JAN RUTGERS in Nederland, bezoekt Nederlandse vrouwenklinieken en de werkwijzen werden het model voor SANGER's Birth Control Movement.

Alstublieft, de oorsprong van Planned Parenthood ligt zo te zien in Nederland.


a95566  No.5313880

File: 860f8af1c642a58⋯.png (191.24 KB, 425x282, 425:282, TFWScrapped4Parts.png)


221015  No.5321612

NQP. Nachtdienst

>>5318964. #2856

>>5319191. #2857

>>5319456. #2858

>>5320205. #2859

>>5320696. #2860

>>5320727. #2861


221015  No.5321676

Bakker in the house.


a4d869  No.5321860

File: 4cd211ce81e37a1⋯.jpg (45.85 KB, 398x536, 199:268, 2019-02-21 00.13007994.jpg)

>>5321612

Zo! Lekker bezig! Succes weer vandaag, bakker!


221015  No.5321863

File: 989448bfa6fdb03⋯.jpeg (21.28 KB, 255x198, 85:66, 6F80941C-2CBB-43F1-847E-9….jpeg)

Het gaat maar door!


221015  No.5321920

>>5321863

https://twitter.com/hulswood/status/1098682165846597636


1b05e6  No.5322038

Morgen chappies, hang hier rond sinds november 2017. Voornamelijk lurken. Al wakker sinds 2009 dus de huidige onthullingen zijn niet nieuw maar wel erg belangrijk voor de toekomst!

Voor Nederland is met name van belang dat Nederland fungeert als doorvoer haven voor allerlei zaken voor de deepstate, internantionaal bedrijfsleven en maffia(geld, mensen, drugs).

Verder staat Nederland aan de basis van Bilderberg en daarmee Europa. Nederland is samen met België nummer 1 in pedo gerelateerde zaken(kijk alleen maar eens naar de straffen voor zedenzaken in vergelijking tot belasting ontduiking of zaken waarbij grote sommen geld gestolen zijn. Zedendelinquenten verdienen de zwaarste straffen al dan niet de ultieme straf).

Verder is de EU natuurlijk de spil in veel kwaad in Europa. Kijk alleen maar naar de harde hand van Europa in Frankrijk(EU huurlingen leger) . De EU is een ongekozen zooitje dictators die uit is op totale controle op het Europese continent. De EU heeft als doel de verschillende culturen van de huidige landen door massa immigratie, onvrede en armoede te laten samensmelten tot een dom volk. Welke alleen doet wat het moet doen produceren en consumeren. Vrijheid wordt steeds verder in een hoek gedreven. De huidige klimaat plannen zijn hier onderdeel van. Als iedereen zijn energie behoefte via elektriciteit heeft is het veel makkelijker de prijs op te voeren of de kraan dicht te draaien. Het is het middel om mobiliteit en levensbehoefte(eten, warmte) te controleren en manipuleren. Dit is nu al deels het geval alleen verdeeld over gas, water, elektriciteit en benzine/diesel.


a4d869  No.5322123

File: 6dc4e9f706e5731⋯.png (1.72 MB, 2052x1260, 57:35, vaasje-van-rutte.png)

>>5322038

Welkom, wakkere medelander. Blijf aub terugkeren en deel info om de rest van dit Qutland wakker te maken. Er komt een tijd dat normies hier komen lezen en ze moeten alles weten.

WWG1WGA.


a4d869  No.5322160

>>5321863

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/11/wat-vrouw-die-oxfam-seksfeesten-onder-tapijt-veegde-mag-nu-terugkeren-als-groenlinks-senator-zeer-gemotiveerd/

De GroenLinks-lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen staat bombol dubieuze figuren, zo blijkt vandaag wel weer. Niet alleen mag Fortuyn-hater Paul Rosenmöller de kar trekken, ook staat op plek 2 prominent een vrouw die niet al te lang geleden nog moest opstappen bij Oxfam Novib omdat ze de seksfeesten van de organisatie, soms met minderjarige meisjes, onder het tapijt had geveegd. Kennelijk is dat echter geen bezwaar voor de senaat.

GroenLinks heeft vandaag het hele blik “dubieuze partijfiguren” opengetrokken in de zoektocht naar nieuwe leden voor de Eerste Kamerfractie, zo lijkt maar weer. Alleen Mohammed Rabbae ontbreekt eigenlijk nog. Maar verder zet de voormalige communistische partij een uitstekende stap naar het vullen van de Senaat met figuren met een twijfelachtige staat van dienst. We hebben het al gehad over de Pim Fortuyn-demoniseerder Paul Rosenmöller, en nu richten we ons op de nummer 2: Farah Karimi. Volgens het profiel dat de partij op internet kwakte is ze “zeer gemotiveerd” om straks namens de milieufetisjisten in de Eerste Kamer te zitten:

“Farah Karimi is zeer gemotiveerd voor het senatorschap, nadat ze eerder acht jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer zat. Sindsdien werkte ze tien jaar als directeur van Oxfam Novib. Haar schat aan ervaring – nationaal, internationaal, bestuurlijk, politiek – heeft haar doorwrocht inzicht gegeven in het economisch systeem en hoe dit uitwerkt voor ongelijkheid en migratie – wereldwijd en ook in eigen land. Ze is gedreven door haar idealen en ze weet hoe ze die in een politieke arena kan verwezenlijken.”

Oxfam Novib… waar kennen we die club ook alweer van? Oh ja! Van al die seksrellen, waarbij bleek dat ‘hulpverlening’ in landen als Haïti werd opgevat als uitnodiging om meisjes te misbruiken voor seksfeesten en andere weinig conscientieuze zaken. Oxfam Novib wist overal van, maar hield de deksel op de doofpot. En wie stond er aan het hoofd van die organisatie? Precies: Farah Karimi de aanstaande GroenLinks-senator. Zij moest haar functie neerleggen, voornamelijk wegens ernstige nalatigheid inzake deze kwestie.

En wat doet GroenLinks? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht! Ze hadden immers die andere Oxfam-seksverzwijger Tom van der Lee al in de Tweede Kamerfractie, dus doofpotdiva Farah Karimi kan er ook nog wel bij in de Eerste Kamer. Wat een feest!


a4d869  No.5322185

File: 987182e1d193728⋯.jpg (71.42 KB, 745x548, 745:548, 2019-02-22 10.15008062.jpg)

>>5321863

FLASHBACK

https://www.dagelijksestandaard.nl/2018/02/seksfeestrel-oxfam-bereikt-nu-ook-groenlinks-kamerfractie-kamerlid-tom-van-der-lee-wist-overal-van/

Seksfeestrel Oxfam bereikt nu ook GroenLinks-Kamerfractie: Kamerlid Tom van der Lee wist overal van

Als directeur bij Oxfam was Tom van der Lee betrokken bij de besluiten om de seksfeesten en (kinder)prostitutie van Oxfam Novib-medewerkers onder het tapijt te vegen. Tegenwoordig werkt hij als Kamerlid voor GroenLinks, maar dat exonereert hem natuurlijk niet.

Nu naar buiten is gekomen dat door rampen getroffen landen als Haïti vooral werden gebruikt als één grote tippelzone door medewerkers van hulpclubs als Oxfam Novib, lijkt het hek finaal van de dam. Directrice Farah Karimi moest al opstappen, en de hulptoko verloor honderden leden, veel aanzien en mogelijkerwijs zelfs subsidie. Oxfam ging in enkele dagen van nobele en gerespecteerde hulpverlenersorganisatie naar een roversnest vol seksuele roofdieren. De schade is enorm.

Eén persoon heeft de dans echter weten te ontspringen omdat hij op tijd op een reddingsbootje gesprongen is: Tom van der Lee. Van der Lee was jarenlang een lid van de directie van Oxfam Novib, maar dook in 2017 ineens op als kandidaat-Kamerlid bij GroenLinks. Sinds maart vorig jaar is hij ook daadwerkelijk parlementariër en heeft hij geen arbeidsbetrekking meer bij Oxfam Novib. Maar gezien veel van de opzienbarende onthullingen – die gaan over kinderprostitutie, verkrachting, machtsmisbruik en uitbuiting – al jarenlang aan de gang zijn kan Van der Lee natuurlijk wel weghollen, maar zich niet verstoppen.

Jalta nam contact op met zowel Oxfam Novib als het kantoor van Van der Lee en moet concluderen: het Kamerlid wist overal van. De website schrijft:

“Tom van der Lee wist dus van de kwestie en droeg als lid van de Board of Directors officieel medeverantwoordelijkheid, maar het hoofdpijndossier is door algemeen directeur Farah Karimi behandeld. Bovendien heeft Van der Lee het rapport, dat een verkort rapport was, niet gekregen.”

Daarnaast vindt Van der Lee het “verschrikkelijk wat kwetsbare Haïtianen is aangedaan” door zijn collega’s, dus die sympathiebetuiging mogen de slachtoffers op Haïti mooi in hun zak steken. Kunnen ze weer een brood bij de bakker van kopen… oh wacht.

Nee, er zijn door Oxfam Novib gewoon talloze levens verwoest. Dat kan niet meer worden rechtgezet, en al helemaal niet met halfhartige steunbetuigingen. Het enige wat nog resteert is gerechtigheid. Wat dat betreft is het goed dat Farah Karimi is afgetreden.

En het zou dus ook de voormalige Oxfam-bons Tom van der Lee sieren als hij zijn functie als Tweede Kamerlid neerlegt.


221015  No.5322449


a4d869  No.5322692

File: 63aedf26d0b7a0e⋯.jpg (97.98 KB, 1209x726, 403:242, 2019-02-22 12.02008071.jpg)

File: b9d9384977b42f0⋯.jpg (109.04 KB, 651x841, 651:841, 2019-02-22 12.03008072.jpg)

Interessant leesstof:

>https://www.scribd.com/doc/71007453/Eugenics-and-Genocide-in-the-Modern-World-the-cause-of-the-AIDS-epidemic-by-Dr-Romesh-Senewiratne-Alagaratnam-Arya-Chakravarti


a4d869  No.5322834

File: 851cf7386fb22d4⋯.png (2.33 MB, 2333x1874, 2333:1874, rutgers-sanger.png)

File: 28468092d16388b⋯.png (568.89 KB, 1200x675, 16:9, SANGER-RUTGERS-NL.png)

File: 7818ee2e817d358⋯.png (572.53 KB, 1200x675, 16:9, SANGER-RUTGERS-EN.png)


221015  No.5323494

File: de59e50a30389ba⋯.jpeg (32.78 KB, 220x299, 220:299, 5A7A3FAC-48DF-43E4-A02D-3….jpeg)


221015  No.5323997

File: 83685bc7dcb0f5c⋯.jpeg (27.28 KB, 255x191, 255:191, 75BD3E41-E60C-4EEC-B0FE-D….jpeg)


221015  No.5325242

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Voor normies die nog wat twijfels hebben over echtheid Qanon. Zie vid

En in RT komt er Q post binnen.


221015  No.5325271

NQP

>>5325224. #2862


221015  No.5325351

NQP

>>5325320. #2863


221015  No.5325495

NQP

>>5325408. #2864


221015  No.5325772

NQP

>>5325739. #2865


652b35  No.5325946

>>5323997

toen de kalle-zionisten de wereldoorlogen instigeerden, een vraag aan onze broeders en zusters in nederland

heb je nog steeds de Duitsers?

De Duitse mensen zijn er gek op en ze hebben alleen betaald

wanneer zal rechtvaardigheid zijn?

Wanneer wordt het Duitse volk gerehabiliteerd?

wanneer zijn de Duitsers geen nazi's meer?

Het Duitse volk heeft net als alle andere mensen recht op vrijheid en soevereiniteit.

fuck off merkel

de nieuwe kabale zionistische satanist


221015  No.5326163

File: 310680b050925a8⋯.png (1.37 MB, 1882x1434, 941:717, 78020FFD-F1CA-42F8-BCD7-E4….png)

Steeds meer landen gaan meedoen!

The World Is About To Change

’’’WWG1WGA’’’


221015  No.5326485

NQP

>>5326450. #2866


652b35  No.5326641

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5321863

Ronald Bernard


221015  No.5326897

>>5326641

Dank voor de post!

Nederlands gesproken, Engels ondertitelt en een Duitse voice over! Maakt het wat verwarrend.

Deze video’s < serie van vier> zijn al gepost.


221015  No.5327653

NQP

>>5326235. #2866

>>5326450. #2867

>>5327454. #2868


221015  No.5327757

NQP

>>5327732. #2869


221015  No.5327867

NQP

>>5327833. #2870


221015  No.5327981

NQP

>>5327931. #2871


221015  No.5328246

NQP

>>5328186. #2872


221015  No.5328443

NQP

>>5328390. #2873


221015  No.5328693

NQP

>>5328649. #2874


221015  No.5328929

NQP

>>5328866. #2875


eceafc  No.5329311

File: 086c27209637671⋯.jpg (177.35 KB, 1200x1029, 400:343, Q hammer.jpg)

Goed bezig, Hollandse Anons. Eindelijk een plek waar de waarheid in het Nederlands gezegd kan worden.


221015  No.5329354

File: 25bff28bc45b6dc⋯.jpeg (39.78 KB, 249x255, 83:85, 5A79E1F5-CE1F-4B9F-A332-C….jpeg)

Nieuwe bakker in de keuken.

Succes!


a4d869  No.5329403

File: 1a180a85bc804ca⋯.jpg (175.22 KB, 946x631, 946:631, 2019-02-21 00.53008015.jpg)

>>5329354

ThanQs voor de dagdienst!


a4d869  No.5329872

Arubaanse oud-minister Paul Croes krijgt vier jaar cel om corruptie

De rechtbank op Aruba heeft oud-minister Paul Croes vrijdag tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Croes heeft als minister tegen betaling tientallen vergunningen aan bedrijven verstrekt voor het in dienst nemen van buitenlandse arbeiders.

Hij accepteerde behalve geld ook allerlei goederen en sterkedrank voor zijn diensten. Naast Croes stonden in deze zaak nog meer dan twintig personen terecht; de meesten kregen een taakstraf opgelegd.

De oud-minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid mag tevens negen jaar lang geen functie als politicus meer vervullen. Het Openbaar Ministerie (OM) verweet Croes in het bijzonder dat hij zich drie jaar lang liet belonen voor het afgeven van werkvergunningen.

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/arubaanse-oud-minister-paul-croes-krijgt-vier-jaar-cel-om-corruptie/ar-BBTXyXR


903fe2  No.5330756

Hey Dutchanons!!

Volg Q een jaar nu en heb me al vele malen afgevraagd hoeveel dutchanons lurken en posten op Qresearch, iemand een verstandige schatting misschien?

Het schijnt nu toch wel echt los te gaan na vele heuvels en dalen in het verwachtingspatroon, zouden er echt grote namen gearresteerd wordende komende weken? Moeilijk maar het begint er heel veel op te lijken.

De ontknoping is nabij en we kunnen alleen maar gissen hoe snel de openbaring van geheimen gaat plaatsvinden.

Deze anon heeft een hele andere kijk op het leven in het algemeen sinds de zoektocht naar informatie en ben er van overtuigd dat er vele zijn zoals mij die het licht gezien hebben.

Deze shit gaat heel diep en zoals Q heeft gezegd kunnen we de omvang hiervan niet begrijpen, anons snappen dat maar de schok voor normies zal erg groot zijn.

Gebruik en deel je info doelmatig en bewust, normies zijn net kinderen die nog niet alle info bezitten, maak mensen bewust maar niet boos, een boos/opgefokt kind luistert ook niet meer.

Wat een tijdlijn hé, wees trots op wat anons teweeg brengen in de wereld, ons leven heeft zin en wij veranderen de wereld ten goede.

WWG1WGA !


221015  No.5331855

>>5330756

Goed om je hier te zien patriot.

Wij hebben geleerd geen namen meer invullen.

Trust the Plan

Er zullen ongeveer 10 vaste posters zijn op 8ch.

De lurkers kan ik je niet vertellen.

Goed dat je op zoektocht bent, maar beter nog: je info delen. Bv. Deze link op alle social media.

Deze shit gaat heel diep en ook ziekmakend. Het belangrijkste nu is dat wij de normies opwijzen, dat het huidige nieuws fake is.

Als zij dat eenmaal accepteren, dan pas kunnen andere info behappen.

Jouw taak: Verspreid het nieuws.

Verspreid meme’s

WIJ ZIJN NU HET NIEUWS!

Inderdaad wat een tijdlijn. Het is historisch

‘’’WWG1WGA’’’


a4d869  No.5332563

File: 11d681b242127f1⋯.jpg (147.87 KB, 565x577, 565:577, welkom.jpg)

>>5330756

Welkom, medelander!

Hulp is altijd welkom, KEK :o)


d9c3d8  No.5332863

>>5330756

Ik lurk. Ik lurkte op half-chan en ik lurk hier na de overstap. Ik lurk dagelijks. Sinds kort dus ook op Q-NL.


a4d869  No.5333191

File: 60048c7c006f9f9⋯.jpg (121.36 KB, 825x424, 825:424, 2019-02-22 23.49008078.jpg)

PEDONETWERKEN IN NEDERLAND

In de afgelopen decennia zijn in Nederland honderden kinderen misbruikt op scholen en minstens één kinderdagverblijf. Er zijn minimaal 5 basisscholen waar het misbruik plaatsvond. Deze zaken blijken verweven met andere misbruik- en moordzaken. Politie, justitie en de media spelen een cruciale rol om het pedonetwerk te beschermen.

Pedonetwerken in Nederland, deel 1

Een aantal grote misbruikzaken op scholen haalden de pers. De media en justitie presenteerden deze als op zichzelf staande zaken. In enkele gevallen werd de dader opgepakt en vervolgd. Het misbruik zou in die gevallen gepleegd zijn door één enkele pedofiel. De betrokkenheid van andere medeplichtigen is onder het tapijt geveegd. In verschillende zaken is het misbruik afgedaan als een onzinverhaal of massahysterie en niemand is vervolgd. In die gevallen verdween belangrijk bewijsmateriaal, werd het justitieel onderzoek gesaboteerd of werd de zaak ondanks het bewijs en getuigenverklaringen geseponeerd.

Meer: >https://www.ellaster.nl/2019/01/04/honderden-kinderen-misbruikt-op-scholen-en-kinderdagverblijven/

Pedonetwerken in Nederland, deel 2

Verbanden tussen misbruik- en moordzaken

Op 12 augustus 1999 vond men het lichaam van de 7-jarige vermoorde Chanel Naomi Eleveld. Het meisje verdween op 21 juli 1999. Ze lag volgens justitie begraven in de ‘kruipruimte’ onder de woning van Jan Stoffers. Daar zou het lijk 3 weken gelegen hebben. Maar omdat het in die weken erg warm was, is dit zeer onwaarschijnlijk. Een kinderlijkje ontbindt sneller dan een volwassen lichaam, zeker bij zomerse temperaturen.

Meer: >https://www.ellaster.nl/2019/01/08/misbruik-op-scholen-is-onderdeel-van-grootschalig-pedonetwerk/

Pedonetwerken in Nederland, deel 3

Het patroon van het opzettelijk falen

In grote zedenzaken — waarbij de dader zich niet alleen schuldig heeft gemaakt aan veelvuldig misbruik of zelfs moord, maar ook kinderen levert aan de elite en de kinderporno-industrie — zet justitie alles op alles om het criminele netwerk te beschermen. Aanvankelijk laat men ook de dader lopen, of deze krijgt een belachelijk lage straf, zodat deze weer snel zijn rol als kinderleverancier kan hervatten.

Meer: >https://www.ellaster.nl/2019/01/17/justitie-doet-alles-om-het-pedonetwerk-te-beschermen/

Pedonetwerken in Nederland, deel 4

De enorme collectie kinderporno die in het huis van Robert M. was aangetroffen, mocht niet als bewijsmateriaal worden gebruikt. Dat werd in hoger beroep besloten op verzoek van zijn verdediging (Anker & Anker strafrechtadvocaten). [1] Hun verzoek bood op dat moment geen enkel voordeel aan hun cliënt, omdat die het misbruik van 83 jonge kinderen al had bekend.

Meer: >https://www.ellaster.nl/2019/02/16/justitie-kan-niet-onpartijdig-zijn-in-behandeling-van-pedozaken/

Pedonetwerken in Nederland, deel 5

Belgische connectie in Zandvoort-zaak

In 1998 stuitte het HIK-team (Handel in Kinderhandel) in Rotterdam op een omvangrijk kinderprostitutienetwerk. De jonge jongens zouden afkomstig zijn uit Duitsland en Polen. Daarnaast speelde in dezelfde tijd de Zandvoort-zaak, waarbij de Belg Marcel Vervloesem via een tip in het appartement van Gerry Ulrich een grote collectie kinderporno aantrof. Het schokkende beeldmateriaal toonde duizenden kinderen, peuters en baby’s die verkracht, gefolterd en soms zelfs vermoord werden.

Meer: >https://www.ellaster.nl/2019/02/22/het-pedonetwerk-van-dutroux-had-ook-banden-in-nederland/


105c9f  No.5333277

>>5330756

Zijn er meer dan je denkt, alleen houden mensen hun krachtniveau beter voor zich vermoed ik.

Hoe meer zielen hoe meer vreugde, nietwaar?


a4d869  No.5333424

NQP

>>5333408 #2876


a4d869  No.5333445

NQP

>>5333421 #2877


a4d869  No.5333655

NQP

>>5333636 #2878


a4d869  No.5334146

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Janneke Monshouwer, schrijfster van de boeken Ander Nieuws en Trump, Grondwet en Wereld spreekt met Potkaars over haar tijd bij de NOS en de Nederlandse omroepen. Over de NOS: “Ik zie het als een soort sekte: dit mag je wel zeggen en dat mag je niet zeggen.” Volgens Janneke Monshouwer was de nationale nieuwszender alles behalve objectief. Er waren ongeschreven wetten wat niet in het nieuws mocht komen. “Ik denk dat het een groepscode was.” Kritiek op het koningshuis was uit den boze. Ze vertelt dat men voor Prins Bernhard diep door de knieën ging.

Janneke Monshouwer was vooral geschokt over de voortdurende oorlogen en de rol die de media daarin speelde. De media was volgens haar een partij in deze oorlogsmachine. Door de jaren heen begon het aan haar te knagen dat er veel nieuwsberichten niet klopten. Dat was voor haar aanleiding om zelf dingen uit te pluizen. Het resulteerde in haar eerste boek Ander nieuws, een encyclopedische naslagwerk over dat ‘wat het journaal niet uitzond’.

Bron: ellaster.nl


a4d869  No.5334376

NQP

>>5334342 #2879


a4d869  No.5335210

De NOS verspreidt nepnieuws en liegt met cijfers. Een hele reeks overduidelijke voorbeelden

De NOS verspreidt nepnieuws, liegt met cijfers en dringt de politieke voorkeur van de NOS-redactie op, zo blijkt uit de elfde editie van het Zwartboek NOS Journaal.

Op 19 januari plaatste de NOS op zijn website een bericht met de volgende kop: “Commotie over treiteren Vietnamveteraan van indiaanse afkomst.”

Volgens de publieke omroep werd een stamoudste tijdens een demonstratie getreiterd door jongens met Trump-petjes.

Fake news

Een dag later, op 20 januari, zei presentator Jeroen Overbeek: “In de VS is het zeer ongepast om oorlogsveteranen belachelijk te maken. De school heeft daarom ook excuses aangeboden en maatregelen aangekondigd.”

NOS-correspondent Wouter Zwart tweette over dit bericht: “Deze beelden schokken veel Amerikanen. Een indiaan en vietnamveteraan die in DC was voor Indigenous March. Hij werd minutenlang omsingeld, geïntimideerd en uitgelachen door jongeren die daar waren voor March for Life (anti-abortus).”

Ten eerste bleek dat ‘Vietnamveteraan’ Nathan Phillips wel militair is geweest, maar nooit in Vietnam heeft gediend.

Ten tweede is hier sprake van fake news. De onversneden beelden laten zien dat de indiaan op de jongens afstapt, in plaats van andersom zoals de NOS beweerde.

Meer: >https://www.ninefornews.nl/nos-verspreidt-nepnieuws-liegt-cijfers/


a4d869  No.5336311

NQP's

>>5336136 #2880

>>5336143 #2881


a4d869  No.5336501

NQP

>>5336480 #2882


a4d869  No.5342052

NQP's (Nachtpost)

>>5339881 #2883

>>5340213 #2884


a4d869  No.5342621

File: 12312a3189d0f04⋯.png (705.68 KB, 1200x800, 3:2, YOU-ARE-THE-NEWS-NOW.png)


a4d869  No.5342707

File: ed49ce9aa0f5a3d⋯.jpg (135.59 KB, 1186x548, 593:274, 2019-02-23 09.13008080.jpg)

Lees alles: https://www.climategate.nl/2019/02/klimatorexia/

Betreffende uitzending:

https://www.nporadio1.nl/achtergrond/14746-ik-werd-depressief-van-het-klimaat


a4d869  No.5342832

YouTube embed. Click thumbnail to play.

#PPSellsBabyParts

Top Planned Parenthood Exec: Baby Parts Sales “A Valid Exchange,” Can Make "A Fair Amount of Income”


a4d869  No.5342863

YouTube embed. Click thumbnail to play.

#PPSellsBabyParts

Planned Parenthood OC Changes Abortions to Harvest Intact Fetuses for Local Company's Sales

Wat gebeurt er in Nederland met geaborteerde babies?

Hopelijk kijkt een Rutgers medewerker met een knagend geweten mee hier op 8chan en kan ons voorzien van info, anoniem uiteraard.


221015  No.5343150

File: 7be0ea49c776c50⋯.jpeg (30 KB, 474x440, 237:220, ACE15742-4441-4EDF-8C3E-F….jpeg)

TanQs bakker.

Wissel

Bakker in da house dat wacht op jullie info.

GoedLicht.


d5208a  No.5343215

>>5332863

#metoo


6600c5  No.5343402

>>5311821

meer info die linkt naar Rutgers en PP in NL

Trumps maatregel laat de ngo’s achter met een gat van 600 miljoen dollar. Ploumen hoopt natuurlijk dat regeringen inspringen, maar wil maar al te graag de indruk vermijden dat dit een zaak is van grote organisaties die over de hoofden van belastingbetalers heen publiek geld aftroggelen bij overheden.

Vandaar Ploumen4Women, een zelfbenoemd “klein burgerinitiatief”. De 57 duizend euro die deze beweging tot nu toe heeft binnengehaald, zijn “allemaal in heel kleine privédonaties”.

Zo wekken de initiatiefnemers de indruk dat het financieren van abortus-exporterende ngo’s een zaak door en voor het volk is.

Dat is hoogst misleidend. In werkelijkheid is het initiatief genomen door Planned Parenthood, met als doel de subsidiëring veilig te stellen van… Planned Parenthood!

Neem het opstarten van het initiatief. Het goed ingevoerde magazine One World schrijft:

Lees bij ‘aandringen’ gerust ‘lobbyen’. Rutgers Stichting, het Nederlandse filiaal van Planned Parenthood, heeft wel 11 mensen in dienst voor ‘pleitbezorging’, nog zo’n eufemisme voor ordinair lobbyen.

Dan het reilen en zeilen van het “klein burgerinitiatief”.

Ook dat is in handen van Planned Parenthood-filiaal Rutgers Stichting, zo blijkt als je wilt doneren:

De fundraising wordt gedaan door Planned Parenthood, met gelikte website en vlotte teksten. Waar betalen ze het van? Simpel: van subsidie. De Rutgers Stichting wordt bijna geheel betaald met belastinggeld.

De Nederlandse burger betaalt voor de fondsenwerving van Planned Parenthood. Vanzelfsprekend ziet die belastingbetaler geen cent van de opbrengst. Die verdwijnt in de zakken van de Planned Parenthood.

Vijftig duizend euro is klein bier vergeleken bij de 600 miljoen dollar die Ploumen met haar internationaal abortusfonds wil binnenhalen.

Waar zal dat geld heengaan? Verbazing alom, of toch niet: naar Planned Parenthood cum suis. Planned Parenthood is de grootste speler op de markt van ‘seksuele en reproductieve mensenrechten’, zoals beleidsmakers het noemen.

https://stirezo.nl/planned-parenthood-gebruikt-minister-ploumen-om-eigen-subsidies-veilig-te-stellen/

ploumen4women was een initiatief van de minister, zie https://web.archive.org/web/20170128120112/https://www.ploumen4women.com/

en SheDecides:

https://web.archive.org/web/20170201013513/http://www.shedecides.eu/


6600c5  No.5343464

File: 3c774e15c734421⋯.pdf (2.89 MB, OpbrengstenposterNationale….pdf)

de 'goede doelen' donaties van het volk door de postcode loterij. Hier een overzicht van 2017.

Droomfonds

- Rutgers -> 11,9 miljoen euro!

Vaste beneficianten

- Rutgers -> 900.000 euro

- Clinton Foundation 1,8 miljoen euro


6600c5  No.5343478

>>5343464

saus van pdf https://www.novamedia.nl/images/downloads/pdf/2017/OpbrengstenposterNationale-PostcodeLoterij2017.pdf


a4d869  No.5343893

File: e27c0d278b13cad⋯.jpg (706.63 KB, 1920x1166, 960:583, 20190223_131231.jpg)


221015  No.5343926


221015  No.5343929

>>5343464

Goed digging patriot.

ON


a4d869  No.5343931

File: d5da235ecc8a8b0⋯.jpg (53.24 KB, 500x500, 1:1, Ons-brood-e1457972871802.jpg)

>>5343150

Succes vandaag!


221015  No.5344026

YouTube embed. Click thumbnail to play.

The Nederlandse Pizzagate

Deel 1


221015  No.5344032

YouTube embed. Click thumbnail to play.

The Nederlandse Pizzagate

Deel II


221015  No.5344081

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Live the actie Gillets Jaunes XV


221015  No.5344203

File: aa38c029ee7020b⋯.jpeg (368.79 KB, 2000x1000, 2:1, C22009FE-9B45-4BFA-A126-1….jpeg)


221015  No.5344292

File: dd82d3d34a6964e⋯.jpeg (149.1 KB, 1193x648, 1193:648, A3625B17-F987-44DC-9D69-E….jpeg)


a4d869  No.5345335

File: 510fd7d13fe00da⋯.jpg (73.26 KB, 800x446, 400:223, timmermans-youtube.jpg)

Timmerfranske wordt onderzocht wegens corruptie… BOOM

https://fenixx.org/2019/02/23/de-vicevoorzitter-van-de-europese-commissie-frans-timmermans-wordt-onderzocht-op-corruptie/


6bae3c  No.5345546

>>5326641

een Nederlander geeft me eieren

helaas stierf hij ook


221015  No.5346002

File: bdf244e54c59e0e⋯.jpeg (345.03 KB, 2224x1492, 556:373, 6EA8A251-5E9F-459A-ABD2-E….jpeg)


a4d869  No.5348611

File: f0a79c595dd50b0⋯.jpg (26.41 KB, 411x319, 411:319, 2019-02-23 21.14008082.jpg)

ThanQs voor de dagdienst!


a4d869  No.5348671

"Special prosecutor section in Romania registers complaint against EC VP Timmermans"

>https://www.romania-insider.com/romania-timmermans-complaint

"Socialists nominate Frans Timmermans for European Commission president"

>https://www.politico.eu/article/socialists-nominate-frans-timmermans-for-european-commission-president/

Deze twee artikelen in dezelfde zoekresultaten bij "Timmermans".

NIET.TE.GELOVEN


a4d869  No.5348869

File: c909090aee982ac⋯.jpg (294.16 KB, 1478x763, 1478:763, 2019-02-23 21.31008083.jpg)

Diverse polls over corruptie in EU

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2176_88_2_470_ENG


a4d869  No.5349107

File: 8a2a808c437fcbe⋯.jpg (178.38 KB, 991x934, 991:934, 2019-02-23 21.50008084.jpg)

File: 74c639f560f82b5⋯.jpg (159.43 KB, 1499x655, 1499:655, 2019-02-23 21.51008085.jpg)


a4d869  No.5349176

File: 4df663bed162eab⋯.jpg (65.15 KB, 957x513, 319:171, 2019-02-23 21.56008088.jpg)

File: 35c2323720bc0e7⋯.jpg (124.53 KB, 738x1013, 738:1013, 2019-02-23 21.55008086.jpg)

File: 01dc74cf5878fa3⋯.jpg (115.6 KB, 736x1021, 736:1021, 2019-02-23 21.55008087.jpg)

>>5349107

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z14426.html


d9c3d8  No.5349498

>>5343402

Goeie info, Anon 👌🏻


2ee97a  No.5349684

File: 09295f0a7a2ec45⋯.jpg (128.63 KB, 960x720, 4:3, Baaah.jpg)


a4d869  No.5349736

File: b4b74d5da5c1fe7⋯.jpg (296.35 KB, 1200x1076, 300:269, 1994AntonioGuidi.jpg)


a4d869  No.5349846

File: 713525b631ef699⋯.jpg (216.42 KB, 1200x1087, 1200:1087, 1991-10-15-kinderhandel01.jpg)

File: a19658080377d55⋯.jpg (269.43 KB, 1025x1200, 41:48, 1991-10-15-kinderhandel02.jpg)


221015  No.5351688

File: 4ebdac790b041e9⋯.jpeg (599.13 KB, 2224x1492, 556:373, 30C699B5-594C-43AA-BF48-D….jpeg)


221015  No.5352009

YouTube embed. Click thumbnail to play.

WHUUUUUUUUT!!!

Weet even niet wat ik er mee aanmoet, maar we gaan het zien. Bron: Kevin Arnett van ITCCS


53e082  No.5355607

File: 36e9f677def54cf⋯.jpg (1.02 MB, 2000x1404, 500:351, QHHO.jpg)

Goedemorgen Patriotten!


a4d869  No.5356740

>>5352009

WTF!

"Jorge Bergoglio's connection with Maxima Zorregieta who's the queen of The Netherlands, she's Argentine like he is, it's about to blow open because they had an affair for a number of years in Argentina, they probably had a child, and we have evidence that this child was ritually sacrificed. Now this, of course, is a standard procedure in the Ninth Circle satanic cult that you have to sacrifice your first born, that's how you rise up in the hierarchy of this Ninth Circle."

SAVE OFFLINE


221015  No.5358194

File: 6760f640e68a78d⋯.jpeg (35.42 KB, 474x413, 474:413, D9C28023-EE95-47CC-9C3D-F….jpeg)

Bakker weer op post.


a4d869  No.5358692

File: b7718ad595712e8⋯.png (429.19 KB, 500x590, 50:59, mooie-zondag.png)


54e271  No.5358851

>>5263152

Zo'n beetje de Bjorn Soenens van Nederland?


08748d  No.5358951

Geweldig Nederlands Brood!

>spuit11;-P


fff699  No.5359575

File: 7240fe8d1cfe56d⋯.jpeg (229.05 KB, 1150x863, 1150:863, 87BB54FE-987D-441E-9B41-E….jpeg)

Gele hesjes in Den Haag. Een handje vol, een begin. Tijd om meer mensen wakker te maken!

WWG1WGA,


a4d869  No.5359655

File: 74a5e73776ea1db⋯.jpeg (40.54 KB, 1039x534, 1039:534, B2268585-2725-460D-A4E9-D….jpeg)

https://thewashingtonpundit.com/2019/02/23/arrests-made-after-planned-parenthood-caught-selling-baby-body-parts/


221015  No.5360761

>>5359575

Alle begin is moeilijk.

Wij zijn nu het nieuws!


221015  No.5361305

YouTube embed. Click thumbnail to play.

*BREAKINGALERT

TREY GOWDY MENTIONS THE TRIBUNALS 2/24/19

NOTE: 34:45 minute MARKER FOR TRIBUNAL MENTION


221015  No.5362252

NQP

>>5362124. #2885


221015  No.5362339

NQP

>>5362299. #2886


221015  No.5363123

NQP

>>5363071. #2887


3d4059  No.5366038

File: 7465ac7d4fc9a5b⋯.jpg (199.65 KB, 500x500, 1:1, Q-tegelspreuk.jpg)


c5c11c  No.5366405

YouTube embed. Click thumbnail to play.

020f31  No.5373115

want er is niets mis met de vrijmetselaars toch?

https://www.ad.nl/zoetermeer/vrijmetselaars-zoetermeer-is-een-broederschap-vol-geheimen~ae1c0011/


a4d869  No.5374034

File: 3caab32523b17c3⋯.jpg (48.79 KB, 640x480, 4:3, julian-assange.jpg)

Report: Julian Assange Receives Australian Passport

WikiLeaks founder Julian Assange is one step closer to possibly returning home after receiving an Australian passport, according to a UK newspaper report.

The Evening Standard revealed Friday that the Australian government has confirmed that WikiLeaks founder Julian Assange has once again received an Australian passport. Officials at the Australian department of foreign affairs and trade stated clearly that “Mr Assange does have an Australian passport.” The Londoner reached out to the Ecuadorian embassy in England where a staff member first stated “no comment” but then later added: “He has the right to do whatever he wants, but he doesn’t move on. He could stay here for ever.”

Meer: >https://www.breitbart.com/tech/2019/02/24/report-julian-assange-receives-australian-passport/


221015  No.5377551

File: 7eaa8397d603bf2⋯.png (2.5 MB, 2224x1492, 556:373, 5DA7EFE6-E7FD-4129-9133-C3….png)

Klimaat Leugen van de Eeuw.


221015  No.5377732

NQP

>>5377668. #2888


a4d869  No.5378769

File: b3d9625516a45ae⋯.jpg (331.81 KB, 1125x1200, 15:16, 20190225_201700.jpg)

https://threadreaderapp.com/thread/1099997540341166081.html


08748d  No.5378867

File: efe2e3c9a233e95⋯.png (3.75 MB, 711x4081, 711:4081, ClipboardImage.png)

File: 79eabd9af5f6fbd⋯.png (2.24 MB, 1349x895, 1349:895, ClipboardImage.png)

File: e95c801ac9c6617⋯.png (2.55 MB, 1347x899, 1347:899, ClipboardImage.png)

File: 787ba747942af44⋯.png (2.05 MB, 1347x895, 1347:895, ClipboardImage.png)

File: 7d115e47cfd178a⋯.png (4.29 MB, 2241x899, 2241:899, ClipboardImage.png)


d9c3d8  No.5379161

Tommy Robbinsons exposé over BBC Panorama. De volledige docu op Bitchute

https://www.bitchute.com/video/9pA5NZHtjPhQ/


221015  No.5379541

NQP

>>5379494. #2889


221015  No.5379840

NQP

>>5379626. #2890


221015  No.5380028

NQP

>>5379762. #2891


a4d869  No.5380115

File: a63ce764dc8e775⋯.jpeg (12.6 KB, 243x255, 81:85, ty-baker.jpeg)

Bakker standby


221015  No.5380159

NQP

>>2380099. #2892


221015  No.5380196

File: 4d1a92b3647256f⋯.jpeg (44.72 KB, 300x295, 60:59, 81BAE976-9D25-459B-A325-C….jpeg)

Prima Bakker wissel

Succes!


a4d869  No.5380275

File: 10f61127da04520⋯.jpg (99.9 KB, 617x616, 617:616, 2019-02-21 00.51008014.jpg)

>>5380196

Hartelijk dank weer voor de dagdienst!


a4d869  No.5380611

NQP

>>5380595 #2893


2ee97a  No.5380856

File: da4ba0638fd935c⋯.png (189.72 KB, 960x720, 4:3, Phtalates.png)

Als er iemand is die weet op welk bord er hier naar gegraven wordt, zou die het daar ff willen plaatsen? U heeft mijn eeuwige dank. :)


a4d869  No.5381003

File: fe04fc1fadfd91c⋯.png (3.21 MB, 2974x1680, 1487:840, patton-oswalt.png)


a4d869  No.5381065

>>5380856

https://qresear.ch


2ee97a  No.5381576

>>5381065

Thanks, maar ik krijg het niet voor elkaar een actieve thread op te duiken.


a4d869  No.5381946

>>5381576

>>5381916

Gewoon posten in de Engelstalige thread, komt het wel goed.


a4d869  No.5387152

NQP's

>>5384495 #2894

>>5384552 #2895

>>5385001 #2896

>>5386040 #2897

>>5387042 #2898


a4d869  No.5391020

File: 03740441857d2b0⋯.jpg (132.32 KB, 1193x795, 1193:795, 2019-02-26 08.32008115.jpg)

VACCINATIESCHADE IS GEEN MYTHE – ZEVEN JAAR LEVEN MET EEN AANDOENING DIE VEROORZAAKT IS DOOR DE BMR

"‘Wat vlekjes en wat koorts is alles wat hij kan krijgen’, zei de verpleegster toen ze onze zoon de BMR gaf. Dit jaar wordt hij zeven jaar, en hij worstelt nog steeds elke dag met de beperkingen die veroorzaakt zijn door die prik."

Meer:

>https://stichtingvaccinvrij.nl/vaccinatieschade-is-geen-mythe-zeven-jaar-leven-met-een-aandoening-die-veroorzaakt-is-door-de-bmr/


a4d869  No.5391210

YouTube embed. Click thumbnail to play.

VIDEO

An Exposé of the Fake News BBC!


221015  No.5391246

File: fa200c4f968b264⋯.jpeg (37.2 KB, 474x503, 474:503, 4652BBA2-932C-4512-8808-7….jpeg)

>>5387152

ThanQs bakker voor je inzet. Een mooie dag verder & GoedLicht. Bakkerswissel


a4d869  No.5391719

File: 3974d232cde46a9⋯.jpg (69.7 KB, 589x570, 31:30, 2019-02-26 10.35008116.jpg)

>>5391246

Succes vandaag!


2ee97a  No.5392352

>>5381946

Ik krijg het dus net voor elkaar de juiste actieve thread te vinden. De 8chan navigatie is iets waar ik ondanks herhaalde pogingen geen kaas van weet te maken. Hoe vind ik de actieve thread die gekoppeld is aan een ouder broodje?


2ee97a  No.5392355

>>5391020

Ah, nog een VV'er! Leuk!


a4d869  No.5392382

>>5392352

Als een broodje vol is is het vol. Zoek het laatste bericht op, noteer nummer (No. ***), ga dan naar de actieve thread, maak een nieuw bericht maar haal het bericht aan waar je op antwoordt aan het begin van het bericht, dus:

>>***

Tekst… bla bla bla

Zo zou ik het doen ;)


2ee97a  No.5392399

>>5392382

Het vinden van die actieve thread is dus juist het probleem. Ik kan eindeloze volle broodjes vinden,maar hoe navigeer ik van daar naar een verse thread?


221015  No.5392645

>>5392399

scrol helemaal naar beneden of boven van broodje waar je op dat moment bent.

Klik dan catalog aan.

Klik bij: short by: creation date aan.

Dan zie juiste broodje/thread verschijnen.

Hoop dat dit een duidelijk uitleg is. Geen succes? vraag dan nog een x misschien hebben wij dan de vraag niet goed begrepen.

Succes WWG1WGA


221015  No.5392698

File: 6ae13f29461d3c4⋯.jpeg (192.64 KB, 2224x1492, 556:373, 8AE5FA37-E192-466F-B388-9….jpeg)

>>5307550

Succes!


2ee97a  No.5392823

>>5392645

Eindelijk gelukt! Thanks daarvoor! Nu snap ik meteen de navigatie op 8chan een stuk beter.


221015  No.5392938


221015  No.5394874

File: 4be41373f097316⋯.jpeg (511.69 KB, 2224x1492, 556:373, 454F51E1-C906-4889-AA31-1….jpeg)

Werd onwel na het zien van herhaling JinekLive met USA ‘ deskundige’ Michel Vos, die zijn schoonmoeder de hemel in prees. Hoe kan je dan nog objectief blijven in je berichtgeving? NOT!


221015  No.5396798

File: b4da59f549d3d2d⋯.jpeg (43.14 KB, 474x669, 158:223, 42BCB532-F732-4DF6-B930-E….jpeg)

Bakker standby?


a4d869  No.5397416

File: d8eb3489f5ecfd7⋯.jpg (46.23 KB, 413x405, 413:405, 2019-02-26 20.34008135.jpg)

>>5396798

Yup, nu wel.

Dank voor de dagdienst!


a4d869  No.5397851

NQP

>>5397816 #2899


a4d869  No.5398398

NQP

>>5398367 #2900


a4d869  No.5399151

NQP

>>5399134 #2901


a4d869  No.5399488

NQP

>>5399463 #2902


a4d869  No.5400773

File: 5c0c4c5cef7576f⋯.jpg (65.56 KB, 628x639, 628:639, 2019-02-26 23.23008193.jpg)

https://twitter.com/jenniferthang/status/1100476921685565440


a4d869  No.5402092

NQP

>>5402061 #2903


a4d869  No.5402305

NQP

>>5402283 #2904


a4d869  No.5402573

File: 0e7c76d893ec85e⋯.png (80.78 KB, 1346x779, 1346:779, big-big-big-happenings.png)


0699b8  No.5403282

File: ecf2316a262c281⋯.png (231.94 KB, 600x600, 1:1, WW3-Rothschild-Rockefeller….png)

File: d64c6c25e9b8ce8⋯.jpg (55.48 KB, 538x324, 269:162, emw .fmw.nfmwf.jpg)

File: 213d4edeb5c09bf⋯.jpg (123.68 KB, 588x484, 147:121, Réveillez-vous[1].jpg)

File: f4f1ff9f6fe6fe3⋯.jpg (33.17 KB, 640x360, 16:9, fw.f.mwn.kfwklwf.jpg)


a4d869  No.5403685

File: 3e88134da1e0bd7⋯.jpg (36.28 KB, 632x274, 316:137, 2019-02-27 01.58008201.jpg)


a4d869  No.5403735

>>5402092

https://qmap.pub/read/2040

https://www.judicialwatch.org/press-room/press-releases/judicial-watch-justice-department-discloses-no-fisa-court-hearings-held-on-carter-page-warrants/


a4d869  No.5411868

NQP's (Nachtpost)

>>5407223 #2905

>>5408097 #2906

>>5408690 #2907

>>5408700 #2908

>>5408814 #2909

>>5408812 #2910

>>5408817 #2911


221015  No.5412040

File: 0b511776235524c⋯.jpeg (57.59 KB, 474x790, 3:5, 036F10B5-620E-4660-A30A-E….jpeg)

>>5411868

Goeiemorgen en bedankt weer. Heb een mooie dag & GoedLicht

BW = Bakkerwissel


a4d869  No.5412119

File: 9f7e1a2198d828d⋯.jpg (45.62 KB, 399x399, 1:1, 2019-02-26 20.35008136.jpg)

>>5412040

Mogguh! ThanQs, veel succes vandaag!


221015  No.5413838

File: ca34e4ae3beb2d0⋯.jpeg (196.47 KB, 1280x720, 16:9, F0AD2CA2-7723-4728-8E19-E….jpeg)

Een jaar geleden zei ik dat de CEO van Reddit ook het canibale pad was opgegaan. Ik was alleen de foto kwijt..Zie hier..


221015  No.5413845

File: f4fef07fb54b1b7⋯.jpeg (25.5 KB, 255x173, 255:173, 52EE70BA-A7D5-47B0-B52D-3….jpeg)


221015  No.5418386

Bakker standby?


a4d869  No.5419666

File: c63dded9eac18b6⋯.jpg (165.78 KB, 950x621, 950:621, 2019-02-21 00.53008016.jpg)

Bakker nu aanwezig, dank voor weer een dagdienst!


0894f6  No.5423807

File: 560dcc978e50296⋯.jpg (77.45 KB, 720x654, 120:109, MEDIA FAKE NEWS.jpg)

>>5394874

Jij ook al? Had de herhaling net op de achtergrond aanstaan. Probleem is dat nog (te) veel mensen het slikken voor zoete koek en ook gelijk voor waar aannemen zonder kritische blik of vragen


221015  No.5430488

File: 79362439e8d99e5⋯.jpeg (39.41 KB, 474x515, 474:515, D787006A-99BB-49B1-9357-4….jpeg)

BW

Heb een mooie >>5419666

dag & GoedLicht


a4d869  No.5430789

File: 4828ee6d149b53d⋯.jpg (59.7 KB, 700x700, 1:1, in-bread-dog.jpg)

>>5430488

Succes vandaag!

Donker Naar Licht


d4761a  No.5435001

Tja hoe zorg je dat mensen niet gaan nadenken…

Censureren de boel. Hier weer een gevalletje.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/28/weren-klimaatontkenners-levert-nunl-ook-bijval-op-a3733982


a4d869  No.5445513

File: 6c80159cf75a59b⋯.jpg (269.25 KB, 851x1200, 851:1200, apartheid.jpg)

Zoals gelezen op Twatter:

In het lokale sufferdje: “Voetballen verbroedert mensen en nationaliteiten”. Vandaar dat #IJsselstein een voetbalteam opricht waarin alleen Somalische spelers mogen deelnemen. Keiharde apartheid gepresenteerd als een pronkstuk van ‘integratie’ en 'participatie'.


a4d869  No.5445931

File: 525eadc4f0df34b⋯.jpg (43.29 KB, 940x529, 940:529, jan-rouven.jpg)

Duitse illusionist krijgt 20 jaar voor kinderporno

De Duitse illusionist Jan Rouven is in Las Vegas veroordeeld tot 20 jaar cel wegens kinderporno. Daarnaast heeft de rechter de 41-jarige Duitser een geldboete van 500.000 dollar (410.000 euro) opgelegd. Rouven viel flauw nadat hij het vonnis hoorde, meldde het Las Vegas Review Journal.

De illusionist was in maart 2016 opgepakt. In zijn villa trof de politie meer dan 9.000 video’s en foto’s aan met daarop seks met minderjarigen. Ook werden namen en adressen gevonden waarmee hij kinderporno via het internet verspreidde, zo luidde de aanklacht.

Rouven deed in 2016 een bekentenis, die hij later weer introk. Hij wisselde tijdens het proces ook meerdere keren van advocaat. Rouven was met zijn show ‘De man met de zeven levens’ na Siegried & Roy pas de eerste Duitse illusionist die een show op de Strip op Las Vegas had.

>https://www.hln.be/nieuws/buitenland/duitse-illusionist-krijgt-20-jaar-voor-kinderporno~a90f573c/


221015  No.5446441

File: 57d242dfbea9c8f⋯.jpeg (38.25 KB, 474x492, 79:82, 1C78CB31-6A80-4A63-B5A0-3….jpeg)

Wat een mooie morgen. Vanochtend tandarts. Geen gaatjes lol.

Nadat ik de twee rapporten van X22 heb beluisterd, Peter B Myer heb gelezen, de uitleg van SerialBrain2 hebt beluisterd over 5 & 6 G, was toch wel wat geschrokken over de tweet van Potus, dacht ik wat een mooie morgen. The Wall is niet alleen iets fysiek maar ook draadloos. Trump, Q en de Patriots zijn inderdaad in control. Zo’n bevestiging geeft een prettig gevoel.

En waar ik tenslotte helemaal vrolijk van word, is toch de vid van IPOT. 😂.

Hoe dan ook:

De GeleHesjes acties komen er weer aan van het weekend,

Trudeau in grote moeilijkheden

De DemsRats in grote paniek

Nog negentien dagen tot BooM! Boom! Boom! Boom!

Wat een tijdlijn beleven wij.

Ik wens jullie een mooie dag en een geweldig weekend.


1b05e6  No.5446553

https://www.wanttoknow.nl/nieuws/klacht-stichting-vaccinvrij-bij-tweede-kamer/


221015  No.5447548

File: ed66a03de523021⋯.jpeg (43.72 KB, 640x480, 4:3, 3DD715E9-43E2-4484-B863-C….jpeg)

Andrew Breitbart die de elite durfde aan te spreken over hun misdaden. Vermoord. Vandaag zeven jaar geleden, R.I.P.

WWG1WGA


a4d869  No.5448604

File: 86f255de83f54cb⋯.jpg (34.54 KB, 860x483, 860:483, image-323065-860_panofree-….jpg)

>>5447548

RIP Andrew Breitbart


221015  No.5449825

NQP

>>5449539. #2912


a4d869  No.5461058

File: 3883d0c2204c5ce⋯.jpg (77.88 KB, 599x568, 599:568, 2019-03-02 09.42008223.jpg)

What Does Planned Parenthood Do With Babies That Survive Abortions?

What I am about to share with you is absolutely sickening. But if we do not shine a light on these practices, they will never stop. And once you learn what is really going on behind the scenes, you have a responsibility to help do something about it. Since Roe v. Wade was decided in 1973, more than 60 million children have been murdered by abortionists in America. Future generations will not look back on this time in history with fond memories. Instead, they will look back with horror at a generation that committed evil on an unprecedented scale.

Abortion is murder, but sometimes babies survive the abortion attempt.

So what happens to those babies that are born alive?

Well, one Planned Parenthood 'doctor' in Minnesota recently admitted that if a baby is born alive, quote: most likely we would break the baby’s neck

Meer:

>http://endoftheamericandream.com/archives/what-does-planned-parenthood-do-with-babies-that-survive-abortions


a4d869  No.5461429

File: 13751ee4220ac4c⋯.png (491.82 KB, 900x1300, 9:13, abortus-nederland.png)

Nederlandse abortuscijfers:

>https://fiom.nl/sites/default/files/files/Factsheet_LAR_2011.pdf (2011)

>https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-269789.pdf (2012)

>https://www.bloemenhove.nl/upload/1/files/factsheet_lar_2013_concept.pdf (2013)

>https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2014/12/15/jaarrapportage-wet-afbreking-zwangerschap-2013 (2013)

>https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/LAR_rapportage_2014_def.pdf (2014)

>https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2015/10/27/jaarrapportage-wet-afbreking-zwangerschap-wafz-2014 (2014)

>https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2017/02/09/jaarrapportage-wet-afbreking-zwangerschap-wafz-2015 (2015)

>https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/LARrapportage2015.pdf (2015)

>https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2018/01/16/jaarrapportage-wet-afbreking-zwangerschap-wafz-2016 (2016)

>https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2019/02/07/jaarrapportage-wet-afbreking-zwangerschap-wafz-2017 (2017)

De andere kant:

Ongewenst Kinderloos

80 procent van de stellen in Nederland lukt het om binnen anderhalf jaar zwanger te raken. De overige 20 procent heeft moeite om in verwachting te raken, van wie 3 procent ongewenst kinderloos blijft. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is zo’n 20 procent van de vrouwen kinderloos, de helft onvrijwillig.

Meer:

>https://www.gezondheidenco.nl/96951/geen-kind-en-dan-gewenst-en-ongewenst-kinderloos/


a4d869  No.5462576

File: 4191fa5608e3762⋯.png (28.14 KB, 1048x362, 524:181, incredibleculk02.png)

File: f8c48bcd7d3979f⋯.png (32.66 KB, 1081x476, 1081:476, incredibleculk01.png)

>https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1099878109250084864

>https://twitter.com/IncredibleCulk/status/1099885076119150599


221015  No.5463113

File: 33c5e2c85bc18d7⋯.jpeg (22.04 KB, 255x170, 3:2, BD77264E-60CA-43F0-B9B1-1….jpeg)

Gezien wat wij nu weten, frons ik mijn wenkbrauwen bij het lezen van deze twat.


a4d869  No.5463358

File: 814fe61c81710d6⋯.jpg (100.26 KB, 1077x506, 1077:506, 2019-03-02 16.40008230.jpg)

>>5463113

Vond dit wel een goeie…


a4d869  No.5467376


79afe2  No.5467903

File: 1467770cb6966ab⋯.jpg (614.89 KB, 1200x900, 4:3, boodschap.jpg)


221015  No.5468066

NQP

>>5468027. #2913


221015  No.5471133

NQP

>>5471098. #2914


221015  No.5471214

NQP

>>5471177. #2915


221015  No.5471418

NQP

>>5471379. #2916


221015  No.5471854

NQP

>>5471827. #2917


221015  No.5472284

NQP

>>5472239. #2918


14721e  No.5477971


3e59ee  No.5478152

File: c85f8e530a82ab9⋯.png (746.59 KB, 724x839, 724:839, ClipboardImage.png)

File: ccaa1b59f6bd530⋯.png (112.2 KB, 561x247, 561:247, D0tr7NiUwAA6SbX.png)

File: 298c3d4482e5ad6⋯.jpg (135.29 KB, 1360x1008, 85:63, D0sxZgyXQAA95U7.jpg-large.jpg)

WE STAND TOGETHER.

WWG1WGA!!!

Q

https://8ch.net/qresearch/res/5477345.html#5477409


57852c  No.5478620

Goed bezig Nederland.

As the finishing touch, God created the dutch.


dafa65  No.5478771

>>5478152

Geweldig anons!!!

WWG1WGA


a4d869  No.5479324

File: aec69fc54bc653c⋯.png (780.93 KB, 2560x2560, 1:1, Q-letter27.png)

>>5478152

Heerlijk om dit te zien als je op een druilerige zondagmorgen nog halfslapend aan je PC aanschuift.

Well done, patriots!

WWG1WGA

en vooral

HEEL VEEL DANK!


a4d869  No.5479353

NQP's (Nachtpost)

>>5476324 #2919

>>5476370 #2920

>>5476398 #2921

>>5476414 #2922

>>5476452 #2923

>>5476480 #2924

>>5476496 #2925

>>5476642 #2926

>>5476830 #2927

>>5476842 #2928

>>5476910 #2929

>>5477046 #2930

>>5477100 #2931

>>5477131 #2932

>>5476577 #2933

>>5477409 #2934


221015  No.5479452

>>5479353

Thanqs voor oppikken nachtpost. 👍🏻


a4d869  No.5479589


a4d869  No.5479602

File: b591bc65dd87605⋯.jpg (72.51 KB, 702x459, 26:17, 20190303-VOE.jpg)

Hungary: Juncker to be replaced with Timmermans on posters

Speaking to Die Welt, Hungarian Prime Minister Viktor Orban accused the European left of staging the attack against his party in the European People’s Party (EPP).

According to Orban, the left is using “salami tactics” and his critics in the EPP are “useful idiots”. He said that after his government, the left will attack Italy and Austria.

Orban told Die Welt that the government’s controversial billboard campaign, which features George Soros and Jean-Claude Juncker will end on March 15. He said that Juncker will be replaced by the Spitzenkandidat of the PES, Frans Timmermans.

Meer:

>https://voiceofeurope.com/2019/03/hungary-juncker-to-be-replaced-with-timmermans-on-posters/


221015  No.5480109

File: c7f531790e9d48c⋯.jpeg (440.07 KB, 2224x1492, 556:373, 4D62B731-10C9-412D-88B6-8….jpeg)

WIJ ZIJN HET NIEUWS!

’’’VERSPREID HET NIEUWS!’’’

’’’WWG1WGA’’’


2b97bc  No.5480449

>>5284579

Does anyone think this image resembles a hammer and sickle?


221015  No.5483681

NQP

>>5483635. #2935


221015  No.5483721

NQP

>>5483687. #2936


221015  No.5484505

NQP

>>5484459. #2937


221015  No.5485046

NQP

>>5485007. #2938


221015  No.5485782

NQP

>>5485705. #2939


221015  No.5486235

NQP

>>5486189. #2940


221015  No.5486651

NQP

>>5486620. #2941


221015  No.5488107

NQP

>>5488056. #2942


221015  No.5488434

NQP

>>5488382. #2943


221015  No.5488741

NQP

>>5488652. #2944


221015  No.5489129

NQP

>>5489069. #2945


221015  No.5489467

NQP

>>5489412. #2946


221015  No.5489711

NQP

>>5489667. #2947


a4d869  No.5489773

File: 06a69d1594c1610⋯.png (996.56 KB, 1200x610, 120:61, SHEEP-NO-MORE.png)

File: e6c6f64ac81622d⋯.png (988.21 KB, 1200x610, 120:61, SHEEP-NO-MORE02.png)

Aub posten op Twatter onder gezwam van politici.


a4d869  No.5489802

File: 6e0ace957f88e07⋯.png (72.29 KB, 1260x630, 2:1, SHOW-US-THE-FACTS.png)

File: 366cb0a527a7ad7⋯.png (67.64 KB, 1260x630, 2:1, TOON-ONS-DE-FEITEN.png)

Aub posten op Twatter onder gezwam van politici (en/of zogenaamde celebs) :D


221015  No.5489923

NQP

>>5489858. #2948


221015  No.5490117

NQP

>>5489959. #2949

>>5489998. #2950


221015  No.5490753

NQP

>>5490671. #2951


221015  No.5492068

NQP

>>5491926. #2952


a4d869  No.5497315

NQP's (Nachtpost)

>>5492829 #2953

>>5494753 #2954


a4d869  No.5497332

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5497315

Life, Liberty & Levin 3/3/2019


a4d869  No.5497337

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5497315

Brandon Straka #WalkAway

The Great Awakening: Breaking the Chains of the Democratic Party


a4d869  No.5497383

File: 7427cd3d0ac73fc⋯.mp4 (10.06 MB, 640x360, 16:9, 2019-03-03_Rutte-Groningen.mp4)

Geen warm onthaal voor OpRutte in Groningen afgelopen weekend. Mooi!


221015  No.5498430

File: cdef53a10732e2d⋯.jpeg (503.39 KB, 2224x1492, 556:373, 4C12185A-8267-4F66-B21F-F….jpeg)

‘’’Deel de meme’s op social media’’’

Wij zijn nu het Nieuws.


a4d869  No.5501403

File: 9cb5a79e0a82522⋯.jpg (89.09 KB, 1420x1984, 355:496, IMG_20190304_183755.jpg)


7c8b86  No.5501457

Define Spring Equinox

March 21st 2019

Dark to Light

God Bless Patriots


221015  No.5503270

NQP

>>5503231. #2955


221015  No.5503319

NQP

>>5503275. #2956


221015  No.5503554

NQP

>>5503493. #2957


57852c  No.5503610

>>5501403

ach heden.

ze krabben aan het oppervlak!


221015  No.5503668

NQP

>>5503631. #2958


221015  No.5504319

NQP

>>5504293. #2959


221015  No.5504994

NQP

>>5504953. #2960


221015  No.5505224

NQP

>>5505190. #2961


221015  No.5508713

NQP

>>5508181. #2962

>>5508196. #2963

>>5508223. #2964

>>5508261. #2965

>>5508361. #2966

>>5508407. #2967


221015  No.5509860

NQP

>>5509783. #2968


221015  No.5510045

NQP

>>5509984. #2969


221015  No.5518550

File: 11f9643e2108660⋯.jpeg (29.18 KB, 255x226, 255:226, 320F81FB-CFD3-4ECE-A460-6….jpeg)

File: 8a766f5768113d4⋯.png (123.58 KB, 775x548, 775:548, 7F7AE8B7-094B-4A28-8F39-39….png)

LEES OOK PLAN Internation. Voormalig voorzitter William. J. Clinton. Zie ook de lijst met donateurs. KMPG, Unilever en de EU. je ziet vast nog meer bekende namen.

https://www.planusa.org/history-timeline


4d40ad  No.5521878

File: 7d25c6eb28cb397⋯.png (567.46 KB, 713x1190, 713:1190, OM bevestigt aftappen drug….png)

Op qresearch bord al veel voorbij zien komen over El Chapo, ik drop hier even wat artikelen. Weet niet of het toegevoegde waarde heeft…

https://magazines.openbaarministerie.nl/inzicht/2019/01/servers-el-chapo-in-nederland


221015  No.5523229

NQP

>>5523185. #2970


a4d869  No.5523363

File: 78a70f64b81b995⋯.jpg (80.8 KB, 623x669, 623:669, 2019-03-05 22.11008267.jpg)

File: d4f3282fd8b416e⋯.jpg (130.05 KB, 1200x1003, 1200:1003, missing-numbers.jpg)


a4d869  No.5523632

NQP

>>5523617 #2971


a4d869  No.5523788

NQP

>>5523765 #2972


a4d869  No.5523842

NQP

>>5523815 #2973


a4d869  No.5523893

NQP

>>5523860 #2374


a4d869  No.5524041

NQP

>>5524020 #2975


a4d869  No.5524814

NQP

>>5524789 #2976


a4d869  No.5524917

NQP

>>5524897 #2977


a4d869  No.5525383

NQP

>>5525362 #2978


a4d869  No.5525565

NQP

>>5525529 #2979


4d40ad  No.5525729

>>5525565

Goed bezig anon! Q is op dreef!


221015  No.5534697

YouTube embed. Click thumbnail to play.

WWG1WGA


221015  No.5535801

>>5521878

Diggen en posten wordt altijd zeer op prijs gesteld anon.

ThanQs


221015  No.5537236

NQP

>>5537208. #2980


221015  No.5537941

NQP

>>5537906. #2981


221015  No.5538213

NQP

>>5538158. #2982


221015  No.5538290

NQP

>>5538237. #2983


221015  No.5543972

NQP

>>5543889. #2984

>>5543905. #2985


221015  No.5546277

NQP

>>5546235. #2986


221015  No.5554200

NQP > Nachtdienst

>>5549666. #2987

>>5550175. #2988

>>5550547. #2989

>>5550786. #2990

>>5550834. #2991

>>5551010. #2992

>>5551229. #2993

>>5551524. #2994

>>5552746. #2995

>>5553154. #2996

>>5553520. #2997


a4d869  No.5556178

File: f708829d75985c9⋯.png (2.26 MB, 1440x810, 16:9, denaw-exterior-5400-hor-wi….png)

File: fa1586c0b09227b⋯.png (37.61 KB, 450x197, 450:197, dce8a858ecd5f0c24830e10739….png)

Westin Hotel Denver International Airport

Coincidence?


221015  No.5557500

File: 4befe2a6f4b94d2⋯.jpeg (304.88 KB, 2224x1492, 556:373, 7CC67BFB-CC62-46A0-BB1A-C….jpeg)

Voor de nieuwkomers.

Prins Bernard der Nederlanden.

Een andere kijk.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bernhard_van_Lippe-Biesterfeld

WWG1WGA


a4d869  No.5565865

File: dffa63f3b56bedb⋯.pdf (2.58 MB, 8chan-WEAVING-SPIDERS.pdf)

Lange uitleg (en er gaat nog meer volgen!) over +++, ++, + en [P]

"Weaving Spiders" of "Arachne sends her regards"

Deze anon heeft op 8chan 5 delen geplaatst...

>>5562971

Ik heb ze in een PDF gezet. Als de andere delen komen, ga ik die aanvullen en hier opnieuw plaatsen. Op 8chan zie je alleen de url's. In de PDF zijn de url's vervangen door de afbeeldingen waar ze naar linkten en de url's zijn nu aanklikbare links.

VOOR DE BAKKER: OPMERKELIJK


a4d869  No.5565900

>>5565865

NL vertaling volgt zodra ik er de tijd voor heb


221015  No.5571864

NQP

>>5568629. #2998

>>5568772. #2999

>>5568867. #3000

>>5569036. #3001

>>5569206. #3002

>>5569577. #3003


a4d869  No.5571870

NQP's (Nachtpostduif)

>>5568629 #2998

>>5568772 #2999

>>5568867 #3000

>>5569036 #3001

>>5569206 #3002

>>5569577 #3003

[Parts 3-9 coming soon]


89b2d1  No.5572680

>>5301455

http://rondehuis.blogspot.com/


89b2d1  No.5572698

De Clinton Foundation wordt sinds 2005 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 31,3 miljoen euro van de loterij. De ongeoormerkte bijdrage van de Postcode Loterij wordt uitgegeven aan werkzaamheden van de Foundation op het gebied van ‘international & climate work’.

https://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/overzicht/clinton-foundation


221015  No.5572818


221015  No.5572827

>>5572680

>>5572698

Complimenten! Goed gegraven patriot.


4d40ad  No.5573089

File: e30f361295d1600⋯.png (152.69 KB, 1497x1015, 1497:1015, Ghidra.png)

>>5572698

thx anon, goede aanvulling op >>5343464


4d40ad  No.5573099

>>5573089

sorry afbeelding is offtopic.


221015  No.5573152

>>5573099

Geen prob anon. Deze Ghidra ook in het nieuws.


a4d869  No.5573154

>>5572680

>>5572698

Lekker aan het graven. Ga vooral door! ⛏


4d40ad  No.5573204

>>5573152

Ja heb het gevolgd op het andere bord, iemand er al ingedoken in de tool?


a4d869  No.5573240

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5573089

Er staat zoveel op

>https://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen/overzicht

Veel klimaat, de bekende 'kinder' fondsen, vrouwen en meisjes, Nederland van het gas af etc.

We moeten misschien ook wat meer Free Energy gaan memen. Zie video.


221015  No.5573416

Dit is een oude link van Ella Ster. Hier staat een verklarende woordenlijst over tal van onderwerpen waar wij nu mee bezig zijn. Kudoos aan Ellen.

http://www.ellaster.nl/2018/01/15/woordenlijst_1/


4d40ad  No.5573536

File: 6b6256ff1f95358⋯.png (105.15 KB, 1074x1045, 1074:1045, 01ha0fafd922a8493af1.png)

File: cf91f2ab7fd99fd⋯.png (157.96 KB, 995x993, 995:993, fcfad611c595e95c7066f4.png)

>>5573240

Goed idee. Is er een plek waar we hier NL memes kunnen bewaren?

ook waard om verder in te verdiepen

Zero point energy

https://qresear.ch/?q=zero+point+energy

heb al eens wat gedigged in de Podesta mails. Contacten met Edgar D. Mitchell (Chief Science Officer & Founder, Quantrek, Apollo 14 astronaut, 6th man to walk on the Moon). Zie snippet bijgevoegd


221015  No.5573702

>>5573536

Goed bezig!

Deze broodjes worden gearchiveerd.

Memes die geplaatst worden kun jezelf opslaan en delen op sociaal media.

of bezoek de discord ook anoniem

KU-EN- EL. Daar hebben ze verschillende mappen over al deze onderwerpen en ook een map voor meme’s. 👍🏻 Zie post >>5262277


a4d869  No.5574322

File: bfdb4893ad216b8⋯.pdf (245.27 KB, WEAVING_SPIDERS_NL.pdf)

Hier dan de NL vertaling van Weaving Spiders.

>>5565865 (originele Engelse post)

Ook gerelateerd:

ALBERT PIKE'S LUCIFERIAN THE PALLADIUM RITE OF FREEMASONRY

>http://usminc.org/Paranormal/paladiumrite.html


a4d869  No.5574333


a4d869  No.5574407

>>5573536

Mitchell wilde disclosure. Dacht bij HRC aan het juiste adres te zijn. Was helaas niet zo.


df4c89  No.5589049

>>5497383

#OpRutten

Een url linkje graag? Leuk om te twatten.

sage van OpRutte (OpTRUTte) en Gordon is erg boeiend.

trutte woont met "vriend" en/of mama

trutte lijkt op pisnicht

krijgt Gordon op bezoek (komt taart brengen van zn Koffiezaken)

gordon, beetje van t rellerige flapuit type.

Niet de meest ingetogen bezoeker voor stiekume rugridder met hoge baan.

gordon doet babbel de babbel zo leuk op bezoek bij Trutte.

Week later: Gordon platgereden op Grieks eiland waar niet veel auto's rijden

dader: noooooit gevonden (niemand gezien, weet niks)

Gordon in puinpoeier

Tijdje later: gordon verklaart zich terug te trekken uit publiciteit.

TOEVAL NATUURLIJK.


df4c89  No.5589260

weetje: WarRoom general is ook Dutch anon

tip voor DutchAnons die iets willen doen zonder risico's (onze wetten zijn nu eenmaal wat ze zijn)

plak geeltjes met "Wie is #QAnon?" op betaalautomaten

Bv parkeermeters, pinautomaten, oplaadpunten enz. Simpel en handig.

Als je er ergens een ziet, maak een pic en twat m de wereld in.

Tips over twat:

Volg elkaar

Rt elkaar

Twats zonder meme en # zijn zonde, scoren niet hoog.

pas op je taal ivm wetgeving

Pas ook op welke foto's te twat ivm wetgeving.

Over ome adolf kun je in NL niet al te veel twatten: pix of memes met "gehaakte kruizen", zelfs satirisch of hilter belachelijk makend is niet handig: geeft anons slechte naam.

handiger om gewoon een "bloksnor" te photoshoppen op iemand die je een dictator vindt. Wij Dutchanons snappen dat meteen.

Twat beter geen fotos of memes met wapentuig.

Twats met een LINK naar URL (en hashtag en meme) zijn het beste.

Voeg altijd @realDonaldTrump aan je twat toe. hierdoor wordt hij onderdeel van de "presidential library" en moet bewaard blijven. valt lastiger te shadowbannen voor twat.

Als je shadowban hebt, is dat prima dag om te gebruiken max aantal nieuwe anons te volgen.

Reply twat op populair persoon geeft je altijd weer veel nieuwe volgers.

Zorg dat je altijd een goeie twat aan je profiel hebt gekoppeld en vervang hem regelmatig.

RT de twats van anderen.

Zoek regelmatig naar #QAnon en vind nieuwe anons om te volgen.

VOORDAT je iets "heftigs" RT, check altijd eerst of het geen LULVERHAAL is.

er is al genoeg fakenieuws op de wereld.

Check dus altijd de bron, en pas ook op voor gephotoshopte foto's.

Main board op q research kan je altijd vertellen of foto een hoax is of echt, het barst daar van de photoshopAnons die dat direct zien.

succes DutchAnons.

wees voorzichtig, NL heeft een soort fema camp, in Zaanstad als ik het goed heb, geopend door willumpie een jaar of 2 a3 terug. Zoek er maar eens naar: te eng voor woorden. daar kun je een "heropvoeding" krijgen. is een website over met screenshots van de personeels advertenties. Wordt je NIET blij van als je dat leest.

een laatste tip: Denk niet dat "GeenSteil" een fijne plek is: is pure staatsgereguleerde oppositie. Een middel om je boos en onmachtig te houden. deze DutchAnon had direct een permaban voor zeer milde kritiek op hun "prof pinto" die als lichtgetint bontkraagje werd ingehaald, wat hij absoluut niet bleek te zijn.

Succes, DutchAnons!


221015  No.5589285

File: e395ba092283a78⋯.jpeg (531.92 KB, 2224x1492, 556:373, E1C6A014-4662-4D6C-A21F-C….jpeg)

‪#GreatAwakeningWorldwide ‬

‪#Qanon‬

‪#DigitalArmy ‬

‪WWG1WGA‬

‪#WakkerWordenNederland 🙏🏻‬

‪#WakeUpWorld‬

‪ ‬


df4c89  No.5589300

File: d1566b67bf7effb⋯.jpg (419.64 KB, 1280x1024, 5:4, image.jpg)

File: 8e90e487dfd1469⋯.jpg (457.37 KB, 1280x1024, 5:4, image.jpg)

File: 7e8abeb9629fbae⋯.jpg (368.19 KB, 1200x960, 5:4, image.jpg)

>>5467903

Ik (warroomanon) ben zo fukking trots hierop. ik heb destijds de oorspronkelijke meme gemaakt. hier zijn nog wat versies, voor jullie internationale vrienden.


df4c89  No.5589312

File: d9fb196af76a6b2⋯.jpg (382.39 KB, 1200x960, 5:4, image.jpg)

>>5589300

En de franse


221015  No.5589758

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>5589260

Naar aanleiding van een post van Dutch anon van de WarRoom General, ben ik op zoek gegaan over de tip of er een Nederlandse FEMA kamp bestaat in Zaanstad. Ik kwam dit filmpje tegen uit juni 2016. Kijk vooral naar de links onder de video. Oordeel vooral zelf!

Thanqs Dutch anon

WWG1WGA


a4d869  No.5589878

>>5589049

Had 'm van de Twat afgeplukt

>https://twitter.com/Sven_Jach/status/1102172729451728898?s=19

Kek, Gordon en Rutte, kunnen we wat mee, thanQs Anon!


4d40ad  No.5590356

File: 33aac69d09d86cd⋯.png (106.79 KB, 472x349, 472:349, whoisQanonyellowpostit.png)

>>5589260

Thx voor de tips! Helemaal wakker hier, maar oh zo moeilijk om familie/vrienden voorzichtig te redpillen. Maar alle beetjes helpen. Op mn todolist, even geeltjes gaan kopen.

WWG1WGA!


4c9d86  No.5591844

File: 48c3a6cf5ba4141⋯.jpg (235.7 KB, 1200x675, 16:9, cXcAAD1OVk3skj5.jpg)

Vlak voor de aankomst van Geert Wilders in Heerlen heeft de politie een man aangehouden die het op de PVV-leider zou hebben gemunt.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3266320/man-opgepakt-bij-flyeractie-wilders

Vlak voor de aankomst van Geert Wilders in Heerlen heeft de politie een man aangehouden die het op de PVV-leider zou hebben gemunt.

Dat bevestigt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die benadrukt dat Wilders niet in gevaar is geweest. „De heer Wilders is erover geïnformeerd.” Wilders laat via Twitter weten dat het om een ’verwarde man’ zou gaan. „Gelukkig is dat dus niet gelukt en heb ik enthousiast geflyerd in Heerlen, veel dank aan de politie voor het optreden!”

Volgens de politie Limburg is het bezoek van Wilders verder goed verlopen.

Dat kan niet worden gezegd van het bezoek van Mark Rutte aan Limburg. Volgens De Limburger wachtten tientallen Gele Hesjes de premier en VVD-leider op toen hij de Markt in Roermond op wilde. De demonstranten riepen leuzen als ’Rutte rot op’ en ’Genaaid door de overheid’. Rutte ging in gesprek met de actievoerders. Daarna vervolgde hij zijn campagnetour.

Het gaat natuurlijk weer over een ‘verwarde man’. Geen enkel verder detail is er te== ==vinden in de berichtgevingen over motief, wie, wat, etc.

Eerder diggen in wikileaks vond ik een paar HRC mail conversaties over Wilders

https://www.wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18621

“The present government of the Conservative Party (VVD) and Christian Democrats (CDA) is a minority government. To get a majority on the issues they consider important, they signed a contract with the PVV of Geert Wilders (Party for Freedom, Partij voor de Vrijheid). With this support they have a majority of one vote in parliament.”

"From three different sources (a former Prime Minister — who is close to HM the Queen, an acting Director General, and a former head of protocol to the Vice Prime Minister) I have been told that Prime Minister and Vice Prime Minister meet with Mr. Wilders once a week, they go through the list of issues and nominations, and he has to give his consent on every topic that it is part of the agreement between the coalition and Mr. Wilders. In practice this means that he has full control on all major political decisions and important nominations. It is a brilliant position as he doesn't have to take the heat for being responsible (as he is not in the government but controls the government!)."

Het is niks anders dan gecontroleerde oppositie. Mensen denken dat ze de politiek hiermee kunnen veranderen.


903fe2  No.5591981

File: 1a4497091b84087⋯.png (65.19 KB, 200x200, 1:1, ClipboardImage.png)

File: 60c2aed712cfd1d⋯.jpg (191.77 KB, 1024x1024, 1:1, FE LL map2.jpg)

>>5574322

Dank anon !

Ben er nog mee bezig maar voor nu de gelegde verbanden:

Spinneweb en olijftakken> UN logo (De wereld achter tralies/antartica bestaat niet)

Keystone is het Antarticaverdrag> De wereld gevangen in een leugen qua realiteit.

Pallas/Phallus > Obelisken in Washington/Vaticaan/Londen (driehoek) Palladium rite?

Geen slide voor FE maar het is wel frappant dat het UN logo toegepast op een FE model ook matched met het bestaande grid van Leylines op de wereld.

Krachtige plaatsen zoals o.a. pyramides van Giza enz. zijn gelokaliseerd op deze punten.( Flower of life)

De waarheid is haast onmogelijk voor te stellen maar als je je open stelt voor het bestaan van magie in vroegere tijden begint alles op zijn plaats te vallen.


a4d869  No.5594724

NQP's

>>5594371 #3004

>>5594421 #3005


a4d869  No.5595328

NQP's

>>5594813 #3006

>>5594916 #3007

>>5595092 #3008

>>5595169 #3009

>>5595311 #3010


a4d869  No.5596607

NQP

>>5596292 #3011


a4d869  No.5597204

File: 036a6b727fb03b4⋯.png (719.12 KB, 530x680, 53:68, Q-Popcorn.png)

NQP's

>>5596682 #3012

>>5596777 #3013

>>5596872 #3014


a4d869  No.5597791

NQP

>>5597549 #3015


903fe2  No.5598097

File: b74aa9e10751258⋯.png (188.84 KB, 538x800, 269:400, ClipboardImage.png)

Dutchanons klaar voor de ontwakening ?

TODAY THEY ARE LEARNING THE TRUTH.

You have been prepared for what is about to take place.

DARK TO LIGHT.

ENJOY THE SHOW!

WWG1WGA!!!

Q

Love2all


a4d869  No.5599737

NQP

>>5599583 #3016


a4d869  No.5599777

File: d2db15ecde72f1d⋯.png (1.02 MB, 1400x700, 2:1, yoda-habbening-it-is.png)


9ea0ad  No.5605080

File: 03626a50ff79245⋯.jpeg (91.92 KB, 415x800, 83:160, 5452E258-D6AD-43D2-8911-D….jpeg)

>>5598097

Ready!!

Enjoy the show anons

WWG1WGA


a4d869  No.5605161

NQP's (Nachtpost)

>>5600601 #3017

>>5602691 #3018


221015  No.5607872

File: 0354bccc005ea56⋯.jpeg (309.43 KB, 1862x1048, 931:524, 1A0322FE-17A9-42CE-B698-C….jpeg)

Toch ook 5 Nederlanders aan boord.

https://www.foxnews.com/world/ethiopian-airlines-passenger-jet-crashes-with-more-than-150-aboard-reports-say


db037c  No.5609811

File: 831467f73ce4c47⋯.jpeg (53.52 KB, 625x927, 625:927, DB2D48B2-7E9F-4E21-B341-3….jpeg)

>>5607872

Er is nog steeds onduidelijkheid hierover.

Zie tweet ethiopian airlines https://mobile.twitter.com/flyethiopian/status/1104744539686866944/photo/2


a4d869  No.5610315

>>5609811

Zo te zien hebben ze Germany aangezien voor Netherlands, onderstaande bericht staat geen Germany bij:

Below is a list of the nationalities of some of the affected passengers:

32 Kenyan

18 Canada

9 Ethiopian

8 Chinese

8 Italian

8 US

7 British

7 France

6 Egypt

5 Netherlands

4 UN passport

4 Indian

3 Russian

2 Moroccan

2 Israeli

1 Belgian

1 Ugandan

1 Yemeni

1 Sudanese

1 Togo

1 Mozambican

1 Norwegian

>https://africa.cgtn.com/2019/03/10/ethiopian-airlines-ceo-confirms-nationalities-of-passengers-on-flight-302/


a4d869  No.5611369

File: d73f41ea83593bc⋯.jpg (64.53 KB, 640x828, 160:207, tesla-19330710-new-york-su….jpg)

TESLA

Uitvinder zegt dat alleen de details nog moeten worden gecontroleerd.

Het afsluiten van experimenten die de beschikbaarheid onthullen van een tot nu toe onbenut reservoir van energie, te ontwikkelen met eenvoudige machines die 500 jaar meegaan, werd vandaag aangekondigd door Nikola Tesla, uitvinder en natuurkundige. De heer Tesla koos zijn zeven en zeventigste verjaardag voor zijn aankondiging, wat in werkelijkheid een versterking was van een aankondiging die voor het eerst op zijn vijfenzeventigste werd gedaan.

Zelfs nu nog moeten de details worden gecontroleerd voordat de bevindingen kunnen worden gepubliceerd en de bron van de stroom kan worden onthuld. De heer Tesla heeft echter de basisexperimenten voltooid en gecontroleerd, zegt hij, en hij is in staat om met zekerheid aan te kondigen wat hij twee jaar geleden als een waarschijnlijkheid zou aangeven.

Hij typeerde zijn ontdekking als "zo basaal dat het de Einstein-relativiteitstheorie ongedaan zal maken." De machines zullen eenvoudiger zijn dan "machines die ooit zijn uitgevonden voor de productie van stroom." Hij voegde eraan toe dat de initiële kosten van de machines relatief groot zouden zijn maar dat ze voor de praktische doeleinden van een kortstondige mens eeuwig zouden zijn. Na installatie kost de machine bijna niets voor gebruik, voegde hij eraan toe. "Er zal bijna onbeperkt vermogen kunnen worden aangeboden."

Hij zei echter dat hij verwachtte dat hij gek was. "Ze noemden me gek in 1896 toen ik de ontdekking van kosmische straling aankondigde," zei hij. "Telkens opnieuw uitten ze zich toen ik iets nieuws ontdekte en jaren later zag men dat ik gelijk had."

Meneer Tesla werkte ooit samen met Thomas A. Edison. Hij wordt aanvaard als een van 's werelds uitstekende elektrotechnici, die een groot deel van het onderzoek hebben bijgedragen waarop de praktische toepassing van radio is gebaseerd.

KLIMAATHYSTERIE is een uitvinding van de CABAL.


221015  No.5612343

File: b90342bc242077a⋯.jpeg (608.97 KB, 904x1396, 226:349, 6B512EDD-5413-4F94-891F-3….jpeg)

Boek van Great Awakening moet beschikbaar zijn voor elke patriot.

https://www.scribd.com/document/401433185/The-Great-Awakening?fbclid=IwAR1pxGridUWcdDkQK_tUV8_qj5SBLSE8n75bm5eSYbPDDyz8ucBsMlK7k3w

WWG1WGA


903fe2  No.5612574

File: 5d4902ac1f12a37⋯.png (248.38 KB, 410x601, 410:601, 5d4902ac1f12a37a9b0aebe1fe….png)

File: cf3e6b1ea0b7b36⋯.jpg (83.61 KB, 720x540, 4:3, einstein-vs-tesla.jpg)


903fe2  No.5613176

KLIMAATHOAX EXPOSED !

https://www.youtube.com/watch?v=dxQuORT5Tmk

Belachelijk dit! Geen steun voor een debat, waar duidelijk blijkt dat de KNMI de boel fles over de temperaturen tussen 1901-1951

Laat het licht aub snel gaan schijnen in Nederland.


903fe2  No.5613198

YouTube embed. Click thumbnail to play.


a4d869  No.5620190

NQP's (Nachtvracht)

>>5616382 #3019

>>5617565 #3020

>>5617724 #3021

>>5617930 #3022

>>5618056 #3023

>>5618461 #3024

>>5618750 #3025


a4d869  No.5627163

File: 2d6bef4246fffdb⋯.png (1020.05 KB, 1273x1041, 1273:1041, et302-01.png)

File: d3d88cd9ff38cfc⋯.png (757.42 KB, 896x933, 896:933, et302-02.png)

#ET302

En weer probeert men de wereld voor de gek te houden.


a4d869  No.5627182

>>5627163

#ET302

Hier de links:

>http://www.maravipost.com/malawi-airlines-finally-responds-to-crash-of-ethiopian-flight-et302/

https://www.kolotv.com/home/headlines/Indonesia-Military-Transport-Plane-Crashes-in-Medan-310861931.html


a4d869  No.5627626

NQP

>>5627617 #3026


a4d869  No.5627830

NQP

>>5627803 #3027


a4d869  No.5628701

NQP

>>5628683 #3028


221194  No.5629236

NQP

>>5629177. #3029


221194  No.5629306

NQP

>>5629243. #3030


221194  No.5631285

NQP

>>5631220. #3031

>>5631245. #3032


a4d869  No.5636809

NQP

>>5631851 #3033


a4d869  No.5637184

File: 1389068b403679d⋯.gif (1019.34 KB, 1189x1200, 1189:1200, 1pelosi-blink02.gif)


a4d869  No.5637404

File: c31ca0cfd1d1430⋯.png (2.84 MB, 1920x1080, 16:9, sheep-no-more03.png)


221194  No.5638794

File: 624cedf5e113c7c⋯.jpeg (50.38 KB, 474x266, 237:133, A13FDDFC-AECE-413C-9021-7….jpeg)

De Provinciale Statenverkiezing komt er weer aan. Gaat het er eerlijk aan toe? Weetje dat er ook software gebruikt wordt? Onderzoek!

https://www.ivu.com/products-and-solutions/ivuelect.html

Tijd om wakker te worden!


221194  No.5639779

NQP

>>5639743. #3034


221194  No.5639997

NQP

>>5639954. #3035


221194  No.5640219

NQP

>>5640195. #3036


221194  No.5641134

NQP

>>5641102. #3037


0894f6  No.5642974

File: 082ab99ce829a88⋯.png (58.25 KB, 1354x678, 677:339, WAARNEMERS NL.png)

>>5638794

Weet ook dat je je kunt aanmelden als vrijwilliger bij de voorzitter van het desbetreffende stemburo om als waarnemer bij het stemmen tellen aanwezig te zijn.

Raadzaam is om tegen het einde wel binnen in het stemlokaal aanwezig te zijn omdat na sluitingstijd de deuren gesloten worden om de telling te starten.

Zie ook; Kieswet art. J 35 en Kieswet art. J 39.


221194  No.5643037

NQP

>>5643022. #3038


67d745  No.5644203

File: ad642c22b3c0a36⋯.jpeg (185.83 KB, 634x689, 634:689, 16CEA439-1C7A-4405-896F-5….jpeg)

PAIN incoming!


221194  No.5645500

NQP

>>5645404. #3039


221194  No.5645675

NQP

>>5645633. #3040


221194  No.5646003

NQP

>>5645954. #3041


221194  No.5646728

NQP

>>5646668. #3042


a4d869  No.5656625

NQP's (Nachtpost)

>>5650117 #3043

>>5650770 #3044

>>5654980 #3045

>>5655015 #3046


221194  No.5658573

File: 9465c0ac0df1405⋯.jpeg (26.77 KB, 474x266, 237:133, AC9A1B86-AB31-4F4D-AA34-D….jpeg)

Soms is het waard om iets nader te onderzoeken.

Laatst hoorde wij weer zoiets van dat George Soros het stemmen tellen kan beinvloeden door middel van zg stemmachines. De vraag rijst natuurlijk: hoe zit dat hier in Nederland?

Om dit te achterhalen moeten wij eerst de procudure weten. Deze is makkelijk te vinden op de overheid site verkiezingen.

Vanaf 2009 wordt het verkiezingsbiljet weer ingevuld met een rood potlood.

Na het stemmen, gaat de voorzitter van de stemlokatie en medewerkers de stemmen handmatig tellen en wordt het totaal opgeschreven en bijgevoegd bij de stembiljetten, en wordt verzegeld

(Let wel! Je mag als burger bij het tellen van de stemmen zijn, maar je er niet tegenaan bemoeien.)

Vervolgens gaat het pakketje stemmen naar het stadhuis, daar wordt door de burgemeester gekeken hoeveel stemmen op welke partij zijn uitgebracht. Als alles oke is dan tekent hij daarvoor.

Dit in het kort de procedure. Hier een link procedure

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/stemmen-tellen

Maar als de uitslag bekend wordt gemaakt, zwaaien zij met een uitgeprint papiertje. Dus dat moet in een pc zijn ingevoerd en daar moet een software voor zijn. En in ons achterhoofd de stem machines van Soros 🤔 Hoe zit dat dan?

Nu het is zo toen de Regering had besloten om weer met rood potlood te gaan stemmen, hebben zij gelijk gezegd: ‘ het zijn wel veel biljetten, daar moeten wij toch software voor hebben. Zodoende is de software OVS gekomen. Ondersteunende Software Verkiezingen. Nu gebruiken alle gemeentes dit.

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml

De vraag hier is weer, waar komt deze software vandaan. Na enig zoeken vond ik de site IVU elect. Zij hebben de sotware ontwikkeld. Officieel heten zij: IVU Traffic Technologies Onderdeel van AG concern. Waar hebben wij die naam eerder gehoord?

Hier onder straks een klein pdfje welke eisen er aan de sofware werd gesteld.

Voor nu een link waarin staat dat de Nederlandse Staat een klant is van IVU elect en wat voor invloed zij nog kunnen hebben en de software op elk moment en naar elke wens kunnen veranderen

https://www.ivu.com/products-and-solutions/ivuelect.html

Tot slot als beloofd een pdf waarin staat te lezen wat ik zojuist hebt beschreven.

IVU-pdf

https://cdn.discordapp.com/attachments/465105484307759115/490147426091532288/IVUelect_en.pdf

Zou het dan toch mogelijk zijn dat de verkiezingen in Nederland worden gemanipuleerd?

Stof tot na te denken dus.

’’’WWG1WGA’’’


a4d869  No.5658870

>>5658573

>http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/bundestagswahl-2017-hacker-zerlegen-wahl-software-pc-wahl-a-1166425.html


a4d869  No.5658896

>>5658573

>https://tweakers.net/nieuws/120667/proces-stemmen-tellen-nederlandse-verkiezingen-eenvoudig-te-hacken.html


a4d869  No.5659003

File: cdd00510cdca62a⋯.jpg (71.61 KB, 613x402, 613:402, 2019-03-13 15.39008410.jpg)

Thread op Twitter met GI-GAN-TISCH veel memes van de 'accomplishments' van Trump

>https://twitter.com/8Revolt/status/1105453124079230976


a4d869  No.5659022

File: c31ca0cfd1d1430⋯.png (2.84 MB, 1920x1080, 16:9, sheep-no-more03.png)

ff een test… negeren aub ;)


a4d869  No.5659064

File: 06b7b277e7ef5b3⋯.jpg (778.88 KB, 1592x800, 199:100, hollywood.jpg)

Afkopen van in hechtenis zijn, zou verboden moeten worden.

>https://www.rtlnieuws.nl/boulevard/artikel/4640466/felicity-huffman-op-borgtocht-vrijgelaten


a4d869  No.5660196

Serie artikelen van The Gateway Pundit over Clinton Foundation

Part I:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/gatewaypundit-exclusive-uncovered-fbi-doj-coverup-of-clinton-foundation-and-russia-china-related-crimes-part-i/

Part II:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/gateway-pundit-exclusive-uncovered-fbi-doj-coverup-of-clinton-foundation-and-russian-china-related-crimes-part-ii/

Part III:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/gateway-pundit-exclusive-fbi-doj-covered-up-clinton-foundation-agt-international-crimes-killed-investigation-before-election/

Part IV:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/02/how-to-buy-your-way-into-a-top-secret-us-government-intel-facility-fbi-doj-coverup-of-clinton-foundation-connected-agt-part-iv/

Part V:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/media-silent-clinton-foundation-connected-agt-forwarded-top-secret-us-intel-to-russia-fbi-doj-covered-it-up-part-v/

Part VI:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/media-silence-continues-clinton-foundation-connected-agt-forwarded-top-secret-us-intel-to-russia-made-bribes-to-seal-deals-fbi-doj-covered-it-up-part-vi/

Part VII:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/culture-of-corruption-clinton-foundation-connected-agt-forwarded-top-secret-us-intel-to-russia-fbi-doj-covered-it-up-part-vii/

Part VIII:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/culture-of-corruption-clinton-foundation-connected-agt-forwarded-top-secret-us-intel-to-russia-fbi-doj-covered-it-up-part-viii/

Part IX:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/clinton-foundation-scandal-bigger-than-uranium-one-covered-up-by-fbi-doj-before-2016-election-part-ix/

Part X:

>https://www.thegatewaypundit.com/2019/03/this-clinton-foundation-scandal-is-larger-than-uranium-one-covered-up-by-fbi-doj-before-2016-election-part-x/


221194  No.5660242

NQP

>>5660203. #3047


221194  No.5662937

NQP

>>5662895. #3048


221194  No.5664856

NQP

>>5664805. #3049


221194  No.5668367

NQP

>>5668328. #3050


221194  No.5675550

NQP

>>5669520. #3051

>>5669977. #3052

>>5670419. #3053


a4d869  No.5675565

File: f5710fc19679f04⋯.pdf (7.7 MB, NEON-REVOLT_-_The_Controll….pdf)

>>5675550

SAVE EVERYTHING OFFLINE

NEON REVOLT

http://archive.is/M2KPZ

Facebook's my B*TCH (Snowden movie)

https://vimeo.com/320534179


a4d869  No.5675994

File: 13e8f7986c05e41⋯.png (423.24 KB, 1087x608, 1087:608, KRASSENSTEIN.png)


221194  No.5677652

File: 359b2cb7101196b⋯.jpeg (305.04 KB, 768x1024, 3:4, DFAA1F83-637E-4DC7-BCA8-6….jpeg)

‘’WWG1WGA’’


221194  No.5677740

NQP

>>5677704. #3054


221194  No.5677775

NQP

>>5677755. #3055


221194  No.5680375

NQP

>>5680288. #3056

>>5680293. #3057


221194  No.5680531

NQP

>>5680490. #3058


221194  No.5680984

NQP

>>5680891 ##3059


221194  No.5681082

NQP

>>5681047. #3060


221194  No.5681190

NQP

>>5681131. #3061


221194  No.5681537

NQP

>>5681490. #3062


221194  No.5681815

NQP

>>5681798. #3063


221194  No.5682466

NQP

>>5682414. #3064


221194  No.5682641

NQP

>>5682585. #3065


a4d869  No.5683515

NQP

>>5683496 #3066


a4d869  No.5683582

NQP

>>5683562 #3067


a4d869  No.5683727

NQP

>>5683707 #3068


a4d869  No.5683962

NQP

>>5683938 #3069


a4d869  No.5684043

NQP

>>5684025 #3070


a4d869  No.5684315

NQP

>>5684297 #3071


a4d869  No.5684357

NQP

>>5684336 #3072


a4d869  No.5685090

NQP

>>5685074 #3073


2ef905  No.5685453

De witwasbankiers van ING

• BNNVARA • 40 min

Zembla onderzoekt de witwaspraktijken van ING.

>video sauce: https://www.npostart.nl/zembla/14-03-2019/BV_101392230


a4d869  No.5685521

File: c4491f1caf7e094⋯.png (501.36 KB, 872x596, 218:149, Q-sent-me.png)

File: ec04953f400754a⋯.png (318.1 KB, 858x513, 286:171, Q-sent-me02.png)

File: 35af4b05966abbb⋯.png (504.11 KB, 1042x656, 521:328, Q-sent-me03.png)


a4d869  No.5685542

File: 587e7bf154d5e33⋯.png (651.14 KB, 1044x683, 1044:683, Q-sent-me04.png)

File: b8639b72168a89d⋯.png (496.92 KB, 1045x616, 95:56, Q-sent-me05.png)

File: 3c58a637b314f6e⋯.png (828.41 KB, 1044x744, 87:62, Q-sent-me06.png)


a4d869  No.5685576


f1e8d4  No.5686334

File: c2e5208f072e417⋯.jpg (62.17 KB, 515x499, 515:499, 2w2f2x.jpg)


a4d869  No.5686822

>>5686334

ThanQs!


a4d869  No.5686961

NQP's

>>5685756 #3074

>>5685837 #3075


57c445  No.5687095

File: 9c0a3e977d7b8c9⋯.png (3.12 MB, 1561x877, 1561:877, ClipboardImage.png)


9636e1  No.5687181

File: aa2d9ade564d82f⋯.png (540.22 KB, 641x570, 641:570, Screen Shot 03-14-19 at 11….PNG)

Hij maakt er niet eens een geheim meer van dictator Rutte.

Dutch PM out in the open saying he doesn't mind to be PM for life, dictator in the making.


a4d869  No.5687333

File: 50e1163470872dc⋯.png (125.86 KB, 305x316, 305:316, pepe-soldier-NL.png)

Q and Q+, are you lurking on our Dutch board as well?

If so… WE LOVE YOU!


a4d869  No.5688335

File: c07fa93acbb24b3⋯.png (838.22 KB, 1046x780, 523:390, Q-sent-me07.png)

File: 66448fce62d0c6e⋯.png (686.9 KB, 1047x750, 349:250, Q-sent-me08.png)

File: 16368879575e0d3⋯.png (568.59 KB, 1042x625, 1042:625, Q-sent-me11.png)


a4d869  No.5688357

File: 472cda986c57dfc⋯.png (595.58 KB, 1042x762, 521:381, Q-sent-me09.png)

File: 86a5bdc4f0d3ade⋯.png (597.8 KB, 1044x764, 261:191, Q-sent-me10.png)

File: c46771418282ad6⋯.png (648.32 KB, 1042x763, 1042:763, Q-sent-me12.png)

File: 9fa3166debd68bc⋯.png (764.46 KB, 1042x763, 1042:763, Q-sent-us.png)


a4d869  No.5696047

NQP's (Nachtpost)

>>5690226 #3076

>>5691398 #3077

>>5691725 #3078

>>5693658 #3079


a4d869  No.5696812

File: 359bba20f97052b⋯.jpg (266.03 KB, 750x699, 250:233, trump-rutte-fired.jpg)

File: 20bcf455bd0e8d0⋯.png (146.29 KB, 512x512, 1:1, mhga-pet.png)

File: a3a5a356cfc3182⋯.png (325.98 KB, 1484x489, 1484:489, Make-Holland-Great-Again.png)

File: 0eccedf5e05ee51⋯.png (10.38 KB, 1000x331, 1000:331, MNLGA.png)


247364  No.5697398

File: 51f4ddbdcad72af⋯.jpg (502.43 KB, 600x2533, 600:2533, CO2SCAM.jpg)

File: 48e8dbebe1ed7f4⋯.jpg (232.01 KB, 1021x630, 1021:630, Fruttel.jpg)

File: 7cd14666e0b823a⋯.jpg (375.06 KB, 941x1889, 941:1889, CO2TILT.jpg)


97b58d  No.5698065

>>5688335

There's never been a need for gay "Q Sent Me" bullshit.

This is cringe-worthy everytime, everywhere it gets posted.


41a7e9  No.5698109

<NZ ChristChurch > de timing is perfect…


221194  No.5699169

>>5696812

Kekkerderkek!


221194  No.5699289

File: 7f9af9510641306⋯.jpeg (339.59 KB, 2224x1492, 556:373, F7FC27C0-D9F9-4904-ACD6-1….jpeg)

’’’WWG1GA’’’


221194  No.5699420

test 1

´´´WWG1WGA´´´


a4d869  No.5699521

File: 9654ab6d1d644d2⋯.jpg (73.85 KB, 636x391, 636:391, IMG_20190315_151452.jpg)

>>5699420

WWG1WGA


221194  No.5700694

NQP

>>468. #3080


221194  No.5700735

>>>468. #3080

Q heeft op prive site gepost. Op patriotsfight


221194  No.5701085

Testen

>>>https://8ch.net/patriotsfight/468


221194  No.5701388

Alle begin is moeilijk.

>>>patriotsfight/468


1398ef  No.5701580

>>5700735

hier is de link:

https://8ch.net/patriotsfight/res/440.html#468


14674f  No.5701659

Hallo hallo! Heel blij om hier wat Nederlandstalig volk te zien! Top!

Ik ben zelf wel een Belg maar maakt niet uit. Ik ben hier al van in het begin (nov17) dus als je vragen hebt en ik kan je helpen, ik hoor het graag!

#wwg1wgaww


221194  No.5702170

NQP

>>5702121. #3081


221194  No.5702210

NQP

>>5702158. #3082


221194  No.5702240

NQP

>>5702205. #3083


221194  No.5703750

NQP

>>5703605. #3084

>>5703616. #3085

>>5703651. #3086


221194  No.5704200

File: a510f30e6a7ad3e⋯.jpeg (259.61 KB, 3264x3264, 1:1, 22244F68-908C-42DE-89A1-A….jpeg)

>>5701659

WWG1WGA


a4d869  No.5704206

NQP

>>5704151 #3087


a4d869  No.5704298

File: 3047b2682e692c6⋯.jpg (32.84 KB, 720x479, 720:479, nederland-belgie.jpg)

>>5701659

Welkom, beste Zuiderbuur!

Wat je ook vindt, laat je niet tegen houden om het hier te posten!

WWG1WGA


a4d869  No.5704342

NQP

>>5704231 #3088


a4d869  No.5704574

NQP

>>5704553 #3089


a4d869  No.5705331

NQP

>>5705247 #3090

>>5705288 #3091


a4d869  No.5705872

NQP

>>5705810 #3092


a4d869  No.5705928

NQP

>>5705892 #3093


a4d869  No.5706771

NQP

>>5706742 #3094


a4d869  No.5707574

NQP

>>5707542 #3095


a4d869  No.5708448

NQP

>>5708421 #3096


6ceb7a  No.5709883

(Dutch) anons should follow https://twitter.com/TruthHitsEvery1


6ceb7a  No.5709987

>>5709883

instead of following this bread, with one person posting (244) messages till now.

And follow Q.

Listen and think about his crumbs, yourself.


6ceb7a  No.5710100

File: 80c70d76e11b4b4⋯.jpg (174.74 KB, 608x592, 38:37, 80c70d76e11b4b498647e550f5….jpg)

>>5709987

#WWG1WGA


6ceb7a  No.5710303

https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1088789905168388096

Flynn has the list.

https://twitter.com/TruthHitsEvery1/status/1088789905168388096


a4d869  No.5710353

>>5710303

We have info on that but not complete yet


6ceb7a  No.5710394

File: 6adcfc95935d5b6⋯.png (28.07 KB, 574x220, 287:110, ClipboardImage.png)

'Trump-adviseur Roger Stone opgepakt in Rusland-onderzoek'

Stone weet dat Flynn de pedo-klantenlijst van jongenspooier Maasdam in handen heeft. #Demmink was klant!

'Gen Flynn has a list of high level pedophiles the release of which will decimate the Deep State dons #Netherlands pic.twitter.com/


6ceb7a  No.5710415

>>5710353

You have info?

More than Flynn cs?


a4d869  No.5710490

File: 562c643aa7b66dd⋯.jpg (29.26 KB, 610x215, 122:43, stone-tweet-pedogate.jpg)

>>5710415

Posted this numerous times in the general bread. We have some names, connections… hard to find. What Truth has, we have seen that. But nothing leads to real proof.


6ceb7a  No.5710565

>>5710415

We have some names, connections… h

share it, please. especially if it's so hard to find!

Without sauce, please stfu


6ceb7a  No.5710587

>>5710353

Is this Micha?


6ceb7a  No.5710642

>>5710587

I don't mean to doxx.

Sorry.

for Dutch news, and older serious fucked up shit: please follow https://twitter.com/TruthHitsEvery1


a4d869  No.5710647

>>5710565

And that was exactly what we were doing, no posting unless we have real good sauce, got it?

No, Anon, this is not Micha Kat, just a simple anon from The Netherlands.


6ceb7a  No.5710696

>>5710647

happy to speak to you, anon.

Too bad this bread is filled with your messages, mostly.


6ceb7a  No.5710714

>>5710647

I have no clue what you mean with 'we'


a4d869  No.5710731

>>5710714

"We" is few anons here with whom I have contact outside the boards.


6ceb7a  No.5711051

>>5710731

crappy board, I have to say as a Dutch anon, unfortunately.

For the (Dutch) people interested: please follow https://twitter.com/TruthHitsEvery1


6ceb7a  No.5711191

>>5710731

And please follow Q instead of this bread.


a4d869  No.5717990

Thread op Twatter, incl. video, onderwerp OpRutte.

"8 jaar Rutte samengevat in 8 glasharde leugens"

>https://twitter.com/Leonvangalen99/status/1106825643751288832


a4d869  No.5718031

Het horen de best bewaarde geheimen binnen politie en justitie te zijn; de locaties van zogenoemde safehouses. Het gaat hierbij om zwaarbeveiligde woonhuizen of appartementen waar de politie bedreigde personen, zoals PVV-politicus Geert Wilders en de zussen Holleeder, of undercoveragenten en informanten onderbrengt. Nu informatie over die adressen mogelijk in criminele handen is, kunnen bewoners van safehouses gevaar lopen.

>https://www.telegraaf.nl/nieuws/3299934/adres-kwetsbaar-geheim


95df65  No.5718090

>>5709883

“Should”? Lurk or GTFO.


d9c3d8  No.5718254

>>5710696

And what have you contributed lately? Or are you here just to shill?


57852c  No.5718287

Naar de zeikerds over bepaalde personen met heel veel posts; die figuren trekken de kar van deze thread wel om nederlandstaligen te voorzien van intel.

Daarnaast zijn de vele NQP notificaties oorzaak van de vele aantal posts.

Over het algemeen vind ik de kwaliteit van deze thread goed.

Ga zo door, Anons versterken elkaar.


a4d869  No.5718553

>>5718287

Dankjewel Anon, we blijven ervoor gaan!

Neem ondertussen een kijkje hier:

>>https://www.gangstalkingmindcontrolcults.com/


a4d869  No.5718654

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nieuw-Zeeland: Something strange about the Christchurch Mass Shooter in New Zealand


a4d869  No.5721400

File: 7c1187e99ee0900⋯.jpg (653.14 KB, 1199x1778, 1199:1778, Screenshot_20190316-175515….jpg)

>https://www.ad.nl/politiek/kabinet-bol-com-moet-boeken-antivaxxers-uit-de-etalage-halen~a3e131935/

De overheid gaat nu bepalen wat u mag lezen…


951996  No.5721845

File: fa7e73aabcb7a46⋯.jpg (365.21 KB, 1200x960, 5:4, fa7e73aabcb7a4600791a0866e….jpg)

File: fed97fc99e07832⋯.jpg (411.89 KB, 1200x900, 4:3, fed97fc99e07832ef76607c8e9….jpg)

File: b3c75207a74ee56⋯.png (278.3 KB, 1200x960, 5:4, qanon_aviso_ES.png)

File: d9fb196af76a6b2⋯.jpg (382.39 KB, 1200x960, 5:4, d9fb196af76a6b2e56d38f12b2….jpg)

It's very kind and useful to help your sleeping friends. Please make on in dutch and share it with the others by posting your dutch version in the general and the other rooms.

We all can use them in many languages on our twat.

TIP: when finished, please share the collection in all languages with our language rooms, and ask them to add theirs and share with us all.

#WWG1WGA


81061f  No.5722197

YouTube embed. Click thumbnail to play.

Nederland wordt wakker!


57852c  No.5722315

>>5721845

At first sight I thought it to be too much text.

But when reading the content is rather good.

Thanks Anon.


221194  No.5722401

File: 2c85ed25673f12d⋯.jpeg (757.62 KB, 946x960, 473:480, 1CC945AF-FEFE-489D-A7AA-9….jpeg)

🤔


df4c89  No.5723328

File: 0ce1b97dd1a896f⋯.jpg (390.8 KB, 1200x960, 5:4, image.jpg)

File: 6467b84be1ba577⋯.jpg (1.46 MB, 3508x2480, 877:620, image.jpg)

>>5722315

Hi Fren,

Greatings from the other rooms.

Here is Spanish and German version.

Anons, doe mee en deel de memes.

Trouwens, een arabische versie zou ook goed zijn. is er een dutchanon die er een kan maken?

Groet, warroom fag


bfd5e8  No.5725663

https://nos.nl/artikel/2276286-dader-christchurch-zat-op-anoniem-forum-8chan-wat-is-dat-voor-plek.html

Wij zijn het nieuws anons

WWG1WGA


903fe2  No.5726556

>>5725663

KEK

Alvast een disclaimer: Gebruikers van Qresearch keuren elk geweld tegen de samenleving af!

Ook worden afbeeldingen van kinderen geweigerd.

Althans dit is mijn interpretatie na een dik jaar lurken.

Wij zijn het nieuws, mocht de MSM geïnteresseerd zijn !


4d520e  No.5727239

File: b196be6af8aec18⋯.jpeg (108.61 KB, 1161x1190, 1161:1190, WAAK OVER VRYHEID.jpeg)

>>5721400

>De overheid gaat nu bepalen wat u mag lezen…

Plaatje gerelateerd.


84c4d6  No.5727526

Dit verhaal rammelt aan alle kanten. Tijd om hier eens in te gaan diggen…

www.telegraaf.nl/nieuws/3301397/wilders-schrikt-van-achtergrond-schuiladres

https://www.crimesite.nl/politiemedewerker-opgepakt-voor-witwassen-bij-grote-actie-spookwoningen/

https://nos.nl/artikel/2265171-stop-jij-straks-een-politiejas-in-je-zak.html


a4d869  No.5728139

File: 910da51792d536e⋯.jpg (98.34 KB, 733x585, 733:585,