[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 2hu / bleached / cyoa / dempart / general / just / mai / otter ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events

Catalog   Archive

Winner of the 72rd Attention-Hungry Games
/otter/ - The Church of Otter

February 2019 - 8chan Transparency Report
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


<The 8chan Global Rule>
[ The Gentleperson's Guide to Forum Spies | Global Volunteers | Dost Test | FAQ ]

File: 3d877f907c8b6b1⋯.jpg (82.37 KB, 640x619, 640:619, n22.jpg)

56356b  No.12170647[Reply]

Sweden has the worst boarder control - Rapport was censored untill after election

http://www.friatider.se/sverige-har-europas-s-msta-gr-nskontroller-rapport-m-rkades-inf-r-valet

>Sweden has one of the worst boarder controls in all of Europe. That is made apparent in a Schengen-report which Kvälssposten has taken part of. According to the newspaper, the rapport was censored due to the election.

>Enligt den hemligstämplade rapporten anser Schengen-inspektörer, som var i Sverige under förra året, att de svenska gränskontrollerna är dåligt bemannade, att arbetsmetoderna brister och att de som sköter kontrollerna inte har rätt utbildning.

>According to the classified rapport Schengen-inspectors, who were in Sweden last year, the Swedish boarder controls are poorly manned, and the work methods are lacking, and the people who handle the boarder control procedures have not been properly educated for the task.

>The worst situation was at Arlanda airport, despite it being Sweden's largest airport with 26 million people passing through every year.

>The so called risk indicators which should be used to detect islamists are not used, the rapport states, because the personnel have not been informed of them.

>In Sweden there is also a lack of relevant knowledge to detect falsified documents, like fake passports.

>– We risk letting in returning jihadists, says an experienced

boarder-police officer in Stockholm to Kyp, and likens the boarder controls to a "Donald the Duck operation".

>In actuality there is no real boarder control, means the police source, because no one is ever apprehended, but in the best case there are simply pure ID-checks being performed.

>But it doesn't end there. According to Kvällsposten, the rapport is to have been kepPost too long. Click here to view the full text.

633 posts and 189 image replies omitted. Click reply to view.
Post last edited at

411921  No.12967039

http://www.friatider.se/damberg-terroristen-var-provocerad-av-sveriges-progressiva-m-ngfald

Det är Sveriges välutvecklade "mångfald" och jämställda samhälle som "provocerar" högerextrema terrorister att hata landet. Det förklarade inrikesminister Mikael Damberg (S) SVT:s Morgonstudion på måndagen.

>Den 28-årige ekoterroristen i Nya Zeeland, Brenton Tarrant, hänvisar i sitt manifest till Sverige.

>Bland annat säger han att han ville hämnas 11-åriga Ebba Åkerlund, som dödades i det islamistiska terrordådet i Stockholm 2017.

>Det var det, som enligt 28-åringen själv, fick honom att ändra tänkesätt.

>Om att Tarrant nämner händelser i Sverige som bakgrund till sitt terrordåd, säger inrikesminister Mikael Damberg att "vit makt"-grupper blir provocerade av att Sverige kommit så långt i sin samhällsutveckling.

>– Sverige är provocerande för de här vit makt-miljöerna och högerextrema, eftersom vi är ett land som ligger långt fram när det gäller jämställdhet, mångfald och respekt för människors lika värde. Det provocerar de högerextrema krafterna, men det är ju ingen ursäkt. Snarare ska vi vara stolta över att de här grupperna ser Sverige som något de inte gillar, sade han i SVT i morse.


411921  No.12978159

http://www.friatider.se/en-person-misst-nks-f-r-brott-mot-rikets-s-kerhet

Åklagarmyndigheten har idag inlett förundersökning om misstänkt brott mot rikets säkerhet, uppger DN. En person är misstänkt, men exakt vad det handlar om är inte känt.

>En person misstänks nu för brott mot rikets säkerhet.

>Den misstänkte har förordnats en offentlig försvarare, visar handlingar från Stockholms tingsrätt.

>Men på grund av förundersökningssekretess framgår det inte exakt vad brottet handlar om.

>Utredningen bekräftas dock av både Säkerhetspolisen och vice chefsåklagare Hans Ihrman, som leder förundersökningen.

>– Jag kan inte säga mer än vad som framgår av handlingarna. Det är en förundersökning som rör 19:e kapitlet i brottsbalken, säger Ihrman till DN.

Undrar vad han har skrivit på faceberg.


411921  No.12978168

http://www.friatider.se/medborgarjournalister-raderas-p-youtube-regeringen-hyllar-censuren

Medborgarjournalisterna på "Feministinspektionen" har fått sin Youtube-kanal raderad. Tilltaget hyllas av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

>Det var igår som "Feministinspektionen" raderades från Youtube. "Det här kontot har upphört på grund av överträdelse av YouTubes användarvillkor", står det nu på sidan.

>Kanalen kan ses som en uppföljare till den grävande journalistkanalen Granskning Sverige, som förra året stängdes ned efter drev från Bonniertidningarna Expressen och DN.

>Den senaste nedstängningen skedde i samband med att TV3:s Trolljägarna, med Robert Aschberg som programledare, igår sände ett inslag om personerna bakom "Granskning Sverige".

>"Feministinspektionen" svarade med att publicera ett eget långt granskande reportage om Aschberg.

>Då raderades deras kanal från Youtube.

>"Fick precis mail av @Google_Sverige som berättar att de nu plockar bort hatkanalen Feministinspektionen från @YouTube efter veckans avslöjande granskning i Trolljägarna av Granskning Sverige och Fabian Fjälling", skrev Trolljägarnas andra programledare Frida Boisen på Twitter under måndagen.

>På detta inlägg svarade Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll: "Bra där!".

>Hennes kommentar har fått 150 kommentarer på Twitter. Många är rasande. "Hur kommer det sig att en minister tycker det är ok att medborgare tystas?", skriver en person.

>Bakgrunden till allt är alltså Granskning Sverige, eller numera Feministinspektionen, och deras övertygande medborgarjournalistik. De ringer helt enkelt upp politiker och journalister och ställer kritiska frågor. Detta har skapat panik hos Sveriges makthavare, eftersom det visat sig att de sällan kan försvara sina åsikter eller förehavanden. Gammelmedias reaktion har blivit att kalla det för en "hatkanal" och "trollfabrik", och man har envist försöktPost too long. Click here to view the full text.


411921  No.12985196

http://www.friatider.se/d-rf-r-r-pk-en-totalit-r-ideologi

Med en totalitär rörelse så menar vi något mer än en auktoritär sådan. Ett auktoritärt samhälle kräver lydnad mot rådande regler och rådande ordning, men ett totalitärt samhälle inför radikala förändringar som medborgarna ska rätta sig helt efter. De ska inte bara lyda utan hysa tro och entusiasm, som i dagens PK-samhälle, skriver Jan Tullberg.

>Av tradition är det huvudsakligen kommunism och fascism/nazism som ses som totalitära, men det har naturligtvis funnit totalitära regimer före 1900-talet. De har haft en mer religiös karaktär, men många betonar de många religionsliknande draget i de totalitära ideologierna fast de är sekulära. Det finns ett inslag av att ha sett ljuset som stöttar upp hatet mot de som inte sett detta ljus. Vad är då det som de PK-troende sett och som de tror så starkt på att de vill tvinga det på hela befolkningen?

>De finns en kulturkritik av västerlandet som leder till att bejaka en märklig kulturrevolution. Den tar sig uttryck i brutalistisk arkitektur och den hyllade fulkonsten. Det som högaktas är inte vackert, och ofta inte ens konstföremål utan installationer av produkter utan verkshöjd. Det triviala kan bli konst, som en död ko i formalin. En gängse förnyelse är att göra tvärtom. Det ansågs genialt att fråga om det inte är så att de mentalt sjuka i vårt samhälle är de som är verkligt friska. PK-ideologin anger noga vad som ska ifrågasättas utan skäl och vad som kräver blind tro.

>De mest framgångsrika samhällen som nu finns har byggts upp av döda vita män. De skapar huvudsakligen beundran i världen och önskemål om att nå samma kunskap, få samma frihet och uppnå samma standard. Men det skapar också ett visst ressentiment som oroar opportunistiska människor i väst. Det är kanske klädsamt att kritisera det patriarkat som dock redan självmant släppt fram kvinnorna. De vita männen kan väl kliva tillbaka än mer? Det koloniala experimentet kan väl följas upp med en ny version med massinvandring till de europeiska länderna? Att det finns avundsjuka människor som framför orättvis kritik förvånar inte, men det är märkligt att en etnisk masochism blivit tongivande i väst. Den är enPost too long. Click here to view the full text.


411921  No.12985198

>>12985196

>På individnivå så finns en moralistisk poäng i att vara miljömedveten. Människor som inte kastar ett kladdigt papper på trottoaren vill framhålla sitt beteende i kontrast till de som skräpar ner. Vi förstår dock alla att vi är resursförbrukare vilket kan ge skuldkänslor. En väg ut ur detta är att framhålla att en person med skuldkänslor är en bättre människa än en som förbrukar lika mycket utan att ha skuldkänslor. De smärtsamma besparingarna skjuts på framtiden och den bekväma moralisten betonar den egna känslan av ansvar och skuld så att detta tydligt uppfattas av såväl onda skamlösa som goda skuldtyngda. Detta framhållande ska inte ses som reklam för egot, utan som modig agitation för miljöansvar.

>För att förtydliga ytterligare bör påpekas att hyckleriet är en bärande princip inom PK-ideologin. Man vill leva ett materiellt gott liv och då uppstår hela tiden miljöbrott. Från miljöpartister som hängs ut i bil- och båtaffärer till miljardärer som åker med privatjet till Davos för att tala om betydelsen av att minska utsläppen av koldioxid. PK-reflexen är att klaga på kritisk fokusering. Fokus borde riktas på den goda retoriska moralen och inte på den praktiska omoralen.

>Men hyckleriet tär på medborgarnas självkänsla. Liksom i religiösa samhällen blir den medborgare svag som vet att han gör fel gentemot den officiella moralen och det främsta självförsvaret blir att hela tiden agitera för den officiella moralen och hävda skuldkänslor för att han inte lever som han lär. Det finns dock ögonblick av triumf och de är när han får berätta för en skamlös hur det ligger till. Den skamlöse individens kritik av personer med klimatångest för att vara hycklare som stöder fördomar kan förbises. En intensiv propaganda kan trycka igenom sitt budskap även utan att övertyga. PK-ideologins kommunikationsidé är inte att vinna en debatt utan att förhindra en debatt genom ett massivt kvantitativt överläge. De som är kritiska blir resignerade och vill inte provocera fram nya predikningar. Ju snabbare den accepteras, desto mindre plåga, så många tvivlare accepterar den konventionella despotin.

>PK-ideologiPost too long. Click here to view the full text.
File: e5b2f5018f35225⋯.jpeg (126.13 KB, 574x367, 574:367, look here.jpeg)

c9f80c  No.12969780[Reply]

I'm going to plant a memetic seed, and you will have the decision if you choose this is good to grow.

Everytime you see the words RACE WAR i now want you to replace that connotation with the following: EXPOSING JEWISH CONTROL.

That's it. Seed planted

With the Christchurch psyop, they want you shooting muslims, and they want you ready for a race war with niggers. You can have as much race war as you want, but if you are too busy fighting, and no one is addressing media control, banking control, government control, and war money fraud, then you will be no better off.

10 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

8c2d7f  No.12970725

>>12969780

>Christchurch psyop

<psyop

Fuck off kike.


c2fedf  No.12970891

File: fbc9def7049b9d3⋯.jpg (14.35 KB, 320x290, 32:29, UALEaLq.jpg)

>>12969780

Okay thanks for that you AIDS ridden nigger.


78796a  No.12972155

File: bb5d3c4de4cb334⋯.png (151.23 KB, 451x666, 451:666, 1552691044444.png)

>>12969780

You are wrong. Both are good. Without others to distract us with, and given a homegenous healthy society, we will naturally reject them like a virus is attacked by the body. They know this as well.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Authoritarian_Personality

This is one of the foundational documents which told kikes to start attacking the family structure in the US.

Dont let these shills get to you. Be patient brothers. We know the path forward now! Nothing can reverse this collective consciousness we have created. And nobody can halt our way forward. They know this, and the attempts to shill are becoming more transparent and blatant.

We will be revered! But only if we win!


7f074f  No.12985023


8ec8fa  No.12985089

>With the Christchurch psyop, they want you shooting muslims, and they want you ready for a race war with niggers. You can have as much race war as you want, but if you are too busy fighting, and no one is addressing media control, banking control, government control, and war money fraud, then you will be no better off.

what makes you think one prevents the other? you can hide that in spoiler text, because it really is dumb.
File: 23dcbb41e862232⋯.png (1002.36 KB, 1283x691, 1283:691, ddlcnzmeme.png)

7e1d89  No.12961960[Reply]

further continuation of previous fruitful threads

<keep going boys

<contribute your oc

<donate to the cause

<memetic warfare is our greatest weapon

746 posts and 309 image replies omitted. Click reply to view.

e277a1  No.12984707


445a21  No.12984867

Fresh OC for Hotline Miami 2 owners

Test it out, tell me what you think

https://ufile.io/3c7cp


f6d5a1  No.12985015

>>12981545

thanks, preserved it in my archive.


85dc92  No.12985091

YouTube embed. Click thumbnail to play.

>>12984707

Kreator - Violent Revolution


ebc0ff  No.12985126

$${\huge CSGO WEBM}$$
File: 0f1571a993ee065⋯.png (977.8 KB, 617x1291, 617:1291, Learnthedifference.png)

File: e3f78f4628794f0⋯.png (979.09 KB, 617x1291, 617:1291, GitGudCunt.png)

5486f3  No.12974739[Reply]

Accelerate

GAS GAS GAS

Vroooooom!

Scott Morrison moves to cut immigration intake from Christchurch fallout.

The Morrison government is clearing the ground for a major shift on immigration policy ahead of the April 2 budget by insisting the debate over congestion must not be "hijacked" by racial and religious fears in the wake of the New Zealand terror attack. He just really hopes the left won't lynch him for being too based.

>Scott Morrison thinks this week is still the right time to start gearing up for a cut to immigration. Despite the Christchurch terror attack sparking a tense national conversation about the role Australian government policies have played in encouraging racism and Islamophobia, the PM insists that this particular immigration policy is just about "traffic jams".

https://junkee.com/scott-morrison-immigration-cuts/198311

>I-it -d-d-doesn't w-work, stop shilling ACCELERATIONISM

AHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Cry more, cunts!!!

140 posts and 23 image replies omitted. Click reply to view.

c7d31e  No.12984042

>>12983775

Well if the people believe the economy is good, they won't join you. Same difference.

Political suicide as in no one will like us. We will look like the bad people, not (((them))) or muslims.

Brenton Tarrant is one man. This was an isolated incident. There is not a large population of white people willing to shoot up mosques or synagogues.

Mute point. No one is going to join you. You will look like a jackass, and everyone will rise up against you.

You sound like you have downs.

TLDR: Acceleration-ism is just defeatism/blackpill re-wrapped and presented to saps by shills, glowniggers and fucktards.


c7d31e  No.12984067

>>12983775

And come to think of it. Have you shot up any mosques? Are you planning on it?

No. You're waiting for someone else to do it for you. Or you're waiting for someone else to start working on it. You won't do shit. Yet you expect everyone to do what you say.

"Do as I say, not as I do." - every piece of shit ever.


769ba3  No.12984906

File: 1fd2161bbce857f⋯.png (2.96 MB, 923x2214, 923:2214, ClipboardImage.png)

>>12984067

>You won't do shit.


a166e7  No.12984923

Brenton Tarrant is a Global hero.

Condensed shooting footage with added hit markers and music:

Marty Robbins/Johnny Cash edit

https://www.bitchute.com/video/la4YhZrWk742/

Dope Fiend edit

https://www.bitchute.com/video/YfCxqGIZCJ70/


3651e9  No.12984950

File: 8976ebef102d449⋯.jpg (19.39 KB, 360x360, 1:1, ape.jpg)

>>12978833

>Brendon

Stupid dyslexic nigger, you can't even spell a name right.
File: 5d8364300a81d1f⋯.webm (7.27 MB, 1920x608, 60:19, the beauty of memes.webm)

e02da9  No.12976844[Reply]

IS THAT RACISTS WILL USE IT TO SLANDER INNOCENT MUSLIMS

Anybody else remember this during the year that the media actually reported muslim terrorist attacks? I sure as hell do. Now the foot is in the other shoe and we can throw this and everything else back in their face. We should torture them about being hippocrits. Remember when all those virtue signalling bastards just sat and only sent thoughts and prayers? Remember when NOTHING happened about the terrorist attacks? Remember PART AND PARCEL? Remember when the 'real' victims of islamic terrorism were 'innocent' muslims because racism will now increase? I do.

We should torture them about being hippocrits; but they simply block us out with mental blocks or digital filters.

This may or may not be a divergent path. By next month people may not remember or this may kick off the trend for 2019, the end of which nothing happens or the racewar starts or Trump is elected for 2020 and nothing happens.

There have been memes created but little in the way of memetic alignment. Where have the dubs gone, the checking, has Kek abandoned us? This chaos brings an unstable energy and depression without guidance. In addition there is a huge influx of interlopers and fags with normalfag bleeding heart screeching. Let us channel Kek, memes, redpills, and Hitler as is our history and culture to realign ourselves and redpill our new guests to our love, pain, and hate.

15 posts and 27 image replies omitted. Click reply to view.

e02da9  No.12977534

File: 2c80dea7a9fac79⋯.webm (14.75 MB, 704x396, 16:9, hitler speeches.webm)

File: 38e04b2c84387e6⋯.png (52.78 KB, 1778x484, 889:242, 1471879872338.png)


e02da9  No.12977567

File: 488ddb9f7651a5c⋯.webm (7.6 MB, 640x360, 16:9, Heres to you hitler.webm)

File: 75fbf0f6f537b59⋯.jpg (300.33 KB, 578x900, 289:450, mein feel.jpg)

File: 252dad8de156148⋯.gif (456.46 KB, 512x288, 16:9, 252dad8de156148c42312b6fd9….gif)

>>12977534

>>12976844

Heil, mein Fuhrer. I hope to see your spirit rise again on this earth.


e02da9  No.12978243

File: b793eea7276c153⋯.webm (2.07 MB, 640x480, 4:3, waiting for the light.webm)

>>12977567

>>12976844

This is my meme cloister. Whoever visits it, I hope you have a good time and find your energy to continue the good fight.


f39a88  No.12984772

>>12976844

OP confirmed as faggot.


5df983  No.12984910

YouTube embed. Click thumbnail to play.

https://www.bitchute.com/video/la4YhZrWk742/

https://www.bitchute.com/video/YfCxqGIZCJ70/
File: 854f8bbf8f94129⋯.png (755.02 KB, 1904x1027, 1904:1027, 424234.png)

1c8738  No.12959642[Reply]

https://www.youtube.com/watch?v=86Q7d10RPXw

Some fucking wet bags try to cross the shitty ass border wall we currently have this is why we need a fucking new one Donald Trump 2020!!!

18 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

2c2fb6  No.12984797

File: ecbf89b9ebb4926⋯.png (131.23 KB, 373x235, 373:235, a ruined form of life.png)

>>12960083

>at least they'll be christcucks like me


d3fbec  No.12984852

>>12960083

You don't deserve to live in this country, go to Brazil.


239ad4  No.12984855

https://www.bitchute.com/video/la4YhZrWk742/

https://www.bitchute.com/video/YfCxqGIZCJ70/


d3fbec  No.12984856

>>12984666

We see you Satan. You're anti-white hatred will be the death of you, along with your cowardice and lack of freedom. 'Murica, motherfucker.


2dc12c  No.12984865

Nothing more annoying then Europoors
File: 9883e6677f9aff4⋯.png (2.09 MB, 720x8640, 1:12, shills.png)

97d5ff  No.12778446[Reply]

/pol/ archives

Ben Garrison Pays Us A Visit

https://archive.is/NOX2E

Shill digging thread #2 - https://archive.is/QTlB0

Shill digging thread - https://archive.is/fFHaK

KIKERY EVERYWHERE / Sony emails digging thread2 - https://archive.today/x2PCm

Uncovering a Possible False Flag - https://archive.today/XmfeP

Sony Hacked/Leaked emails thread 1 - https://archive.today/BfQ1t

ISIS Threatens America With New Video/Massive Info Dump - https://archive.today/UPVSb

/pol/'s worldview isn't 'evil' - https://archive.today/09CFr

THE FLOOD COMES - https://archive.today/kuTVU

TPP stickied thread - https://archive.today/EDjiL

Israel will be the first Nation to become fully RFID-Chipped - https://archive.today/5vXKG

Redpilling my course - https://archive.today/mNZ4u

Free Speech Soon, Fellow Stalker - https://archive.today/J95B5

Yemen/WW3 Watch #4 - https://archive.today/m2zWy

Yemen/WW3 Watch #3 - https://archive.today/Fq8Hg

Yemen/WW3 Watch #2 - https://archive.today/8juXf

The 8chan /pen/ board - https://archive.today/rJsWd

Ancient White history thread - https://archive.today/5D4yL - https://mega.co.nz/#F!wkwi2KZS!QGnfWbDVH1Fiu_Post too long. Click here to view the full text.

139 posts and 49 image replies omitted. Click reply to view.

29415d  No.12971520

>>12946690

>>12944954

>>12949253

>>12956158

>>12961645

cont.

BRENTON TARRANT THREAD ARCHIVES

(((Christchurch Shooter))) visited ISRAEL in 2016

http://archive.is/kRZYF

https://8ch.net/pol/res/12959848.html

Christchurch Was An Initiation

http://archive.is/SrcOv

https://8ch.net/pol/res/12963619.html

UTRECHT SHOOTING THREAD ARCHIVE

Relevant since it's most likely retaliation.

SHOOTING IN NL

http://archive.is/HzHDC

https://8ch.net/pol/res/12965212.html


c6c6b3  No.12976850

Bump


5a97d2  No.12978498

Bump for the bump gods.


91469a  No.12981227


45b6fe  No.12984861

Bump.
File: 86d48341ebc68f3⋯.jpeg (29.03 KB, 203x255, 203:255, 15B300DE-BBBE-41D0-B0A5-2….jpeg)

c39ade  No.12980995[Reply]

So I’m not here to try and make anyone feel like they Are batshit insane but it needs to be said as many still don’t get it. The Breton Tarrant shooting was real, and it’s hard to find evidence of him being some sort of government spook because there aren’t any red flags so far. They have tried at every turn to hide his manifesto and his live stream that They couldn’t possibly be involved. I’ll use the Vegas shooting for example, (((they))) talked about it and tried to spread the video and bolster killcount for almost half a fucking year (maybe longer). As of now I hardly see shit on the Normie news stations about NZ. However I know I’m not infallible and maybe someone can eventually prove me wrong but as of now you can’t say it was faked, I know it’s hard to believe that someone was actually man enough to fight for us and I doubted it’s authenticity at first but Tarrant acted so that our voices could be heard, to give us hope and to show that there are actual people who give a fuck and we aren’t just a bunch of lazy neck beards on keyboards. I’m not saying get up and go kill a bunch of people but take this opportunity to speak the fuck up and organize a march for our cause. Our voices are powerful but obscured by the internet. Let’s get out there and demand our rights peacefully using the chaos Tarrant created. So he didn’t call out the Jews, I’m not sure why this is but he had his reasons or possibly, maybe he was misinformed, either way it doesn’t matter, what does matter is that we had a brother give his freedom so that we could make waves.

31 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

9366c0  No.12984056

>>12983620

where do the rothschilds live?


000000  No.12984413

>>12981349

almost makes you wanna use Amalek for code/group names


f79066  No.12984608

>>12982043

>violence bad


dd6ae4  No.12984847

File: c85f73a9ec49559⋯.png (23.6 KB, 1200x720, 5:3, 15B300DE-BBBE-41D0-B0A5-2F….png)

>>12981797

Imagine being this paranoid


dd6ae4  No.12984854

>>12982043

I don't know why this nigger keeps spamming our board with this nonsense
File: 5ac65913bf9e29f⋯.jpg (101.65 KB, 905x675, 181:135, 1546036150742.jpg)

dbfb8e  No.12975664[Reply]

All of you are a joke, including me.

All you have been doing for the past years is talk abut how your people are being genocided, yet you do NOTHING about it.

In fact, you probably do degenerate things like masturbate and sit alone in your room all day.

I hate phonies. Put the money where your mouth is, start doing shit you fucking moron.

You might now say, oh well why aren't I doing shit. It's because I'm just support, I'm not even white.

Heed these words: His actions will be for naught because of YOU.

41 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

000000  No.12984014

>>12975664

Afraid, subhuman? You should. We will kill all of you.

The world will be for white people only. Every other race will suffer genocide by our hands. There is nothing that can stop us.


e32ddd  No.12984028

File: f169819675024e2⋯.jpg (330.03 KB, 1024x680, 128:85, REMOVE.jpg)

>>12975664

>yet you do NOTHING about it.

You got a short memory

>I'm not even white.

And there it is


b594f6  No.12984751

Lol. OP, do you not know how fucking dumb you look?

Your obvious demotivation attempts are pretty damn clear for a federal agent like you. Guess they are getting dumber.

You're literally terrified that more Saints get added to the role call that now includes the holy trinity of St. Breivik, St. Roof, and St. Tarrant.

You're shaking in your boots and it will be fine when you get lynched.


959f5a  No.12984791

>>12975664

>I'm not even white.

Nice job outing yourself, idiot.


178d2d  No.12985007

So many desperate shills, wanting smart white men in jail for doing raghead-level stupid shit that accomplishes nothing. Then they pull out all the anti-jew insults that have been directed at them in the past when you won't play along with their little scheme.

How much longer until jewish shills end up redpilling normies by acting like /pol/acks?

Terrorism is a nigger-tier action.

It's not surprising that jews would sell it and not understand why it doesn't appeal to us like it does to their easily controlled idiots and themselves.

There are more shills here now than people and still you're getting your shit pushed in. The people that are here didn't make it this far by acting like niggers.

Take your message of jews and baby dicks to reddit. They could use the info.
File: 232afda59c5624d⋯.jpg (169.83 KB, 471x586, 471:586, bd76682e358adb3df46151c7d7….jpg)

01a0b7  No.12612013[Reply]

What does it all mean edition

One of the unforseen consequences of the Syrian civil war was the emergence from looting of books and scrolls of a previously unknown Jewish sect, these were given as dating as anything up to 2,000 years old but many also appear to be more recent with well printed examples even up to the colonial period, the evidence suggests an ongoing tradition over many centuries.

In this thread i'll post some of the best examples thus far emerged and continue to find new examples as well as consider the meaning and implications of what has thus far been found.

One of the main points that needs to be considered is the importance of the Eye of Horus to this sect, in Egyptian tradition the two eyes of Re were the planets of inferior orbit Mercury and Venus that were constantly seen to merge and emerge with the Sun, Mercury as the Eye of Horus and Venus as the Eye of Hathor, it needs to be considered the dispute between Horus and Seth over this Eye as Seth was the tutelary God of the Suteans/Sethites/Shemites, in effect these are Sethian cults.

http://www.academia.edu/37462174/Sons_of_Seth_and_the_South_Wind

361 posts and 162 image replies omitted. Click reply to view.

641595  No.12969717

File: cdc17212872738e⋯.jpg (40.35 KB, 904x508, 226:127, Satan_cartoon_1.jpg)

Satan is a kike… Whodathunkit?


e4e9a7  No.12972641


eee97e  No.12978731


000000  No.12984678

>>12965577

Templars went full mystishitism and drank the Kike Aid so that even hardcore Christians got extremely nervous. Whites gone mad on both sides, that's what it is. That is why National Socialism made sure to remove that Abrahamic poison from Germany.

We'll have to resume this sacred task with even more prejudice!


000000  No.12984689

>>12964127

>The jews worship satan.

Stop with that nonsense. They're the ones who progressively made Satan the bad guy, and Christians added to this hysteria.

If you're not smart enough to realize that the bad guy in Hebraic/Jewish scriptures would logically be /ourguy/, only smeared for centuries while a retardo-crook entity pretends being the creator of all things, nothing can save you.
File: 06c71191edc20cb⋯.jpg (58.59 KB, 618x1099, 618:1099, PollPic1.jpg)

File: 9937bec9e0336cb⋯.jpg (56.76 KB, 618x1099, 618:1099, PollPic2.jpg)

73290c  No.12975667[Reply]

The West is beyond cucked, it has completed its metamorphosis into a Platonic female.

A poll of over 2000 Chinese people was done on WeChat, the most popular Chinese social media app, and found that after reading the manifesto, 76% sympathized with Brenton Tarrant.

Translation of pic 1:

Translation:

Do you have sympathy after reading the gunman’s essay?

Very much sympathy – 56%

A little sympathy – 25%

No strong feelings – 13%

I hate him – 4%

Translation of pic 2:

Translation:

How would you characterize the attack on the mosque?

Vengeance – 61%

Terrorist attack – 10%

Self-defense behavior – 14%

Violent crime – 3%

Political intrigue – 10%

Chinese have not been completely demoralized. They still have a sense of pride and aren't completely brainwashed. Thus, they can empathize with Brenton who acted supra-rationally and with compassion for his people. The Chinese understand in-group defence quite well. The West at this point in time is little more than an over-emotional suicide cult hellbent on total self-annihilation. The stupidity of the average person here knows no bounds.

Now, if only I could take these nightmare vision goggles off!

29 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

ed5ce2  No.12977274

>>12975865

>>12975865

>because whites are fucking faggots – and I say that as a 100% Cornishman.

Truth, our race is fucking fucked. All that time and effort, dragging civilization up out of a shithole, and we're just going to throw it away

Exactly what Tarrant was talking about.


5aa5b5  No.12978171

>>12977274

>Truth, our race is fucking fucked.

White race died in 1945. RIP.


0f4c3a  No.12979117

i for one totally believe your hieroglyphs as we all know communism is the future and the chinese are the ideal society


58b356  No.12984516

File: d06122af5500386⋯.jpg (40.53 KB, 912x513, 16:9, conservative-jewish-gay-ma….jpg)


000000  No.12984649

Let's tear down mosques in muslim countries in the name of progress. Then put up synagogues and holocaust museums in their place. Let's see how tolerant the muslims are.
File: 388942ff53cab5e⋯.jpg (153.89 KB, 1280x720, 16:9, atlantis.jpg)

ab5aa5  No.12784173[Reply]

I read a lot of strange things about Atlantis and how it is the mythical homeland of the Aryan race. I don't really know where to start investigating this topic. This is not a slide thread. Please share what you've got and any books that you have.

Also, if anyone has a scan of Atlantis, edda, and the bible, please upload a copy.

578 posts and 214 image replies omitted. Click reply to view.

afae21  No.12967745

No threads other than political threads about the shooting should be running now.


2ed627  No.12968357

>>12964711

Mass Energy equivalence. Or, rather, the relationship between Mass and Energy. This is extremely important as e=mc2 is the basic equation that explains nuclear fissioning, which led to both nuclear weapons and nuclear reactors. Even if Einstein stole it, he's still credited with it and the credit was enough to convince the US President to begin the most expensive (and ongoing) science project of the 20th century. But again Einstein isn't my point. Even if he was a total fraud the actual science he promoted was and is real, just ask all the people killed at Hiroshima and Nagasaki. It's exactly why Germany had a nuclear weapons project before the US, and why the US's first goal was destroying it's operations in Norway. Nuclear science was hugely critical to the development of civilization, to the point where unlimited amounts of money, men and material were thrown at it until 1969. Even Obama himself approved about $300 billion in just nuclear weapons development, it's the most expensive budget item in the US.

And this is just within the context of WW2. Within the context of civilization as a whole e=mc2 is required to make modern computer displays, fiber optic communications, EHD ionocraft, epoxies and chemotherapy work. It's one of the central tenets of particle physics which led to the development of string theory and modern attempts to artificially generate gravity particles.

My point is: any civilization that claims to be advanced must have knowledge of nuclear chemistry and atomic energy to qualify. So supposing that Hitler got advanced technology from Atlanteans but was unable to take possession of a nuclear weapon (or at least enough fuel to build one) destroys the theory - because either Hitler was not given assistance or Atlantis was primitive and had nothing to offer.


bf5421  No.12984350

BUmp for interest


000000  No.12984570

>>12968357

There is no IF. He DID steal it part and parcel. And he was only credited for it because of Jewish media, finance and political agencies. He couldn't even master Lorentz' transformation, which is crucial to this.

In due time, the myth of a genius will be replaced by that a Jewish wife-beating fraudster who was quick to call his opponents anti-semites in order to silence them.

BONUS LINK

https://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2013/02/atlantis-und-das-dritte-reich.html


0c8f7e  No.12984623

Throwing aside all religious context (all of it) and just focusing on what we know, what we currently are capable of doing and then adding in the most ancient myths associated with the Sumerians I really do not see it as being some ridiculous bullshit that in no way could be the case.

Look at mankinds ENTIRE history and then look at when civilizations began to arise out of thing air basically. The time between the ancient man bones up to the first civilizations has a huge time gap of literally nothing in between. Point being, I do not think it is out of the realm of possible, even highly possible, that we were genetically designed.
File: e499f6192fa0d3b⋯.png (2.33 MB, 2560x1440, 16:9, Screenshot_2019-03-17-19-1….png)

284ccd  No.12959318[Reply]

The Mainfesto of Brenton Harrison Tarrant Part 2

The Great Replacement

Read by The Kommandant

https://youtu.be/6w1T7oPsZnU

Pic Related

141 posts and 34 image replies omitted. Click reply to view.

e228e6  No.12980416

>>12959785

I think you're missing the point. His audience here are those kids into that Star Wars bullshit. If not, he better be anonymous or he'll have to mail order a bride.


1a4fea  No.12980473

File: 3f0b99faff91356⋯.jpg (42.08 KB, 480x360, 4:3, concept.jpg)

>>12962796

But if people start all out murdering invaders then politics will blow up and the final war begins to clean the planet. Not to mention the violence and mass awakening will be the trigger for the real national socialists to come back from Agartha then Europe will be feared with all the high technology. I'm not even joking. This is prophecy.


1a4fea  No.12980655

File: 173b0ac555b14b2⋯.mp4 (8.97 MB, 640x360, 16:9, the_future_belongs_to_us.mp4)

THE FUTURE BELONGS TO US


1689f0  No.12982408

>>12975624

Some kike who shills this board and wanted revenge on the people who keep btfoing him i assume


2ff50a  No.12984602

LOve the dark vibe
File: 0a4d51da7c810db⋯.png (1.31 MB, 1961x818, 1961:818, Screenshot from 2019-03-19….png)

File: a1cb4aa89544a19⋯.png (30.81 KB, 612x441, 68:49, Screenshot from 2019-03-19….png)

f3ccb0  No.12974498[Reply]

EVERYONE WHO KEEPS SAYING BRENTON NEVER SAID TO REMOVE THE JEWS ACTUALLY READ THE FUCKING MANIFESTO

Straight out of the book of Saint Brenton:

Europe for Europeans

The invaders must be removed from European soil, regardless from where they came or when they came. Roma, African, Indian, Turkish, Semitic or other. If they are not of our people, but live in our lands, they must be removed.

Where they are removed to is not our concern, or responsibility. Our lands are not their home, they can return to their own lands or found their homelands elsewhere. But they will not occupy our soil.

How they are removed is irrelevant, peacefully, forcefully, happily, violently or diplomatically. They must be removed.

Until these interlopers are repatriated to their peoples lands, then Europe has no true sovereignty, and anyone, no matter their ethnicity or beliefs can call Europe their own.

REMOVE THE INVADERS, RETAKE EUROPE

REMEMBER THERE ARE FOUR TYPES OF SHILLS: DO NOTHING SHILLS, EVERYTHING IS FAKE SHILLS, OPTICS SHILLS, AND THE SHILL THAT CLAIMS HE NEEDED TO WRITE IN DETAIL ABOUT THE PROBLEM OF THE JEWS EVEN THOUGH THAT'S OUR JOB TO EDUCATE PEOPLE ABOUT.

668 posts and 104 image replies omitted. Click reply to view.

000000  No.12982423

>>12982349

By over and over I mean you shills keep repeating over and over the lies he didn't address the jews when he did in multiple points in the manifesto.

See: >>12974837 (nest of vipers is a reference to the Bible and it refers to jews) >>12974828 (attack semites), >>12974810 and >>12974794 (attack all jews that stand in our way… which of course is literally all of them),

Also: >>12975123


5f0c81  No.12983571

File: cac1b143de58658⋯.jpg (15.87 KB, 327x499, 327:499, Futed.jpg)

>>12975196

Fvking saved anon. You're in the zone


5f0c81  No.12983600

File: 8438c637329bf6f⋯.jpg (1.28 MB, 1372x2625, 196:375, Refutpasta.jpg)


283b11  No.12984240

Get in here lads >>12984189


52cf5e  No.12984598

>>12977058

Go back to tumblr
File: 93abf96454ddc12⋯.png (200.71 KB, 500x250, 2:1, 38f72bc518c6b8811e20556171….png)

File: 7d012da82ec230b⋯.jpg (180.52 KB, 800x1132, 200:283, 7d012da82ec230b6a1858e626d….jpg)

d27a41  No.12859725[Reply]

Are you weak or fat? Ofcourse you are. If a black guy tries to mug you will you be able to defend yourself? Ofcourse not. Wanna change these things? Ofcourse you do! ==If you are not an aryan superman, literally nothing else pol related matters==

Step 1: Muscle Mass

To gain the physique of pic related you need 3 things:

#1: 7 hours of sleep each night. YOU WILL NOT EVER GAIN MUSCLE IF YOU DON'T ALLOW YOUR BODY TIME TO RECOVER. Not everyone gets enough sleep because they stay up playing vidya or doing weeb stuff. Dont make this mistake.

#2. Proper diet! Treat your body like a temple. AVOID SODA AND PACKAGED MEALS AT ALL COSTS! When I grocery shop, I always always always read the nutrition facts and the ingredients. IF IT CONTAINS SOY OR FLAX DONT EAT IT! Each morning I eat 4 eggs with mushrooms 3 slices of ham and a chunk of swiss chiece and a clump of spinach. Lunch is usually steak with brown rice and brocolli or celery. Dinner is usually salmon with whole grain pasta and corn or yams. I usually have 3 or 4 snacks a day of fruit, a bunch of almonds, or Greek yogurt. IF YOUR NATURALLY SKINNY, USE THAT DIET! I'm also naturally skinny and this diet works great. If your naturally larger, just cut down carbs by a huge amount and stay away from sugar. You need to be able to cook your own food! I had no idea how to cook first, so I used my big ass brain and figured it out. Look up how to cook a medium steak on skillet. Theres plenty of videos out there.

#3. Get proper exercise! There's really only 2 ways to get good results: at home workouts and the gym. An at home setup has a bigger startup cost but the gym costs more in the long run. Personally I prefer the gym. At the gym you should be doing the 5x5 method. Here's an in depth explanation: https://stronglifts.com/5x5/#Why_This_Works If you cant afford gym and you cant afford weights: just try out the exercises in the second pic.

Step 2: Warrior Training

You need to be able to fight like john wick. To do this, work from the grounPost too long. Click here to view the full text.

211 posts and 83 image replies omitted. Click reply to view.

88aaae  No.12976475

>>12860850

>Run towards the cities, run towards the conflict,run towards the enemy, fleeing from the enemy is cowardice. The countrysides are already ours, as they have always been. The people of the countrysides are already traditional, already close to nature, already supportive of their people.

>Its the cities where the struggle lies, its the cities where the invaders have massed, its the cities where the marxists have poisoned the institutions, its the cities where the traitorous media and corporations lie and its the cities where the anti-white politicians and the NGOs make their homes. Invade the cities, take the cities, battle in the streets for the cities. The cities are the economic, judicial, political,ethnic and cultural battleground of our people and it is there we shall wage our war.

>The countryside can wait, the cities need you, your youth needs you. Despite how many of you may feel living amongst the pollution, amongst the cultural filth, crammed into tiny apartments in the city sprawls, far flung from mans natural environment. But it is there our future will be made and it is there the battle for our peoples future will be fought.

>RETAKE THE CITIES, RETAKE YOUR BIRTHRIGHT


b044a4  No.12984446

>>12860850

You still have time to escape before the whistle drops, anon


5d44a0  No.12984484

File: 7651681939b79f2⋯.jpg (80.98 KB, 900x720, 5:4, 1529318534817.jpg)


b2d782  No.12984499

Track your calories

Train hard 4x a week

Do a martial art

Read books

Get a gun and shoot it

There, i just condensed your post. Those should be normal aspects of your life though. To be an overman, you must excel in all of these areas.


b0f024  No.12984525

I call bullshit. Indians (Aryans) only eat chicken and lamb. Not pork…
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / 2hu / bleached / cyoa / dempart / general / just / mai / otter ]