[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / basta / fascist / leftpol / soyboys / strapoli / sw / vichan ]

/pol/ - Politically Incorrect

Politics, news, happenings, current events

Catalog   Archive

Old tripcode cracked. Do not believe any posts with that tripcode from now on.
/bant/ rocks, Dr.Medic is an ass
Email
Subject
Comment *
Verification *
File *
Password (Randomized for file and post deletion; you may also set your own.)
* = required field[▶ Show post options & limits]
Confused? See the FAQ.
Embed
(replaces files and can be used instead)
Oekaki
Show oekaki applet
(replaces files and can be used instead)
Options

Allowed file types:jpg, jpeg, gif, png, webm, mp4, swf, pdf
Max filesize is 16 MB.
Max image dimensions are 15000 x 15000.
You may upload 5 per post.


Never forget: May 26, 2018

File: ecc110884fb60ef⋯.jpg (220.15 KB, 897x595, 897:595, 1527200994174.jpg)

88eb07 No.11610619[Reply]

ok, this is epic

>Sic transit gloria mundi, Monument to the end of Western hegemony

>At a time when controversy surrounds colonial memorials, the West’s most recent dominance is beginning to show signs of collapse.

>Russia, and Asian economic giants are breathing down our neck. In Africa, China is fast becoming the new imperialist power and Religion of Cuck™ic nations, thanks to migrants living here, exert a growing influence on Western culture. This calls for a new vision of our role in the world.

>In collaboration with the Western Hegemony National Monument Committee and the City of Utrecht, a cenotaph is to be erected on the Neude in 2018. SPRING marks the beginning of its construction.

http://driesverhoeven.com/en/project/sic-transit-gloria-mundi/

http://archive.is/mDNcI

73 posts and 23 image replies omitted. Click reply to view.

921d55 No.11616567

>>11616556

Are you retarded?


4b31fd No.11616616

>>11616556

You're thinking of Germans, from Germany. Not the Dutch, from the Netherlands. You tard.


7a9fa1 No.11629070

>>11610677

The backstab one was where my mind went.

It's a perfect match.

If they build this thing, someone needs to weld that Kikedagger into it's back.


7a9fa1 No.11629132

>>11610974

>Civilization is not a game of red rover

I actually really like this phrase. We gotta get back in the *actual* Civilization Game.

With the tech we have now and just around the corner, and without the shackles of lesser races around our ankles, we're gonna do amazing things.


2a59b5 No.11629202

>>11610751

Kek bless you anon

I am smart , white , hard working and sincere

Do you need an apprentice?
File: f6b7ae4b0378fcd⋯.jpg (171.32 KB, 1307x1497, 1307:1497, n21.jpg)

250656 No.11570090[Reply]

>Nästan alla förlorar på tisdagens beslut av president Donald Trumps att dra sig ur kärnteknikavtalet med Iran. Beslutet innebär att Trump också återinför den högsta sanktionsnivån mot Iran och samtidigt hotar alla andra länder, som "hjälper" iranierna, med sekundära sanktioner.

>Hela världen förlorar eftersom kärnvapenspridning är en nära förestående katastrof och Iran nu får ett starkt incitament att fortsätta med ett vapenprogram för att försvara sig mot Israel och USA. Om Iran gör så kommer det att utlösa en regional kärnvapenkapprustning eftersom Saudiarabien och Egypten då utan tvekan kommer att vilja utveckla egna kärnvapen.

>Iran och det iranska folket kommer att förlora eftersom deras lidande ekonomi nu inte kommer att kunna dra nytta av avskaffade sanktioner och de andra ekonomiska incitament som fick dem att underteckna avtalet till att börja med. Och ja, till och med USA och Israel kommer att stå som förlorare eftersom avtalet skulle ha försenat Irans eventuella kärnvapenplaner med tio eller femton år. Nu blir det istället en försening på ett år eller mindre. I synnerhet förlorar USA eftersom hela världen kommer att inse att en amerikansk presidents ord när man ingår ett internationellt avtal inte är något man kan lita på.

>De enda vinnarna på det brutna avtalet är president Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som kommer att åtnjuta beröm från sina mer hårdföra anhängare. Men deras seger blir illusorisk när den hårda verkligheten gör sig påmind.

>Iranavtalets misslyckande innebär att krig blir det enda troliga resultatet om Tel Aviv och Washington fortsätter att in absurdum insistera på att iranierna utgör ett stort hot både mot regionen och världen. Ett krig som skulle kunna involvera både USA och Ryssland – liksom Iran, Saudiarabien och Israel – skulle förstöra regionen och enkelt få potential att eskalera till en global konflikt.

>Beslutet att dra sig ur avtalet baseras på inhemska politiska överväganden i USA snarare än någon verklig analys av vad underrättelsetjänsterna har rapporterat. Penningstarka Iranhatande miljardärer med namn som SheldonPost too long. Click here to view the full text.

386 posts and 75 image replies omitted. Click reply to view.

097e33 No.11626620

>>11625965

>Men sluta tala om dina jävla grillar, mongo. De försvinner i jämförelse med all annan skit som tillverkas och slängs till ingen nytta. Nära hälften av befolkning har en IQ under 100 och för dem är källsortering för jobbigt så det så de slänger allt i brännbart. Det är även de som till största del köper skiten så det mesta eldas upp istället för att återvinnas.

>Återanvändning är för övrigt den ariska vägen Återvinning är skit i jämförelse.

<S-se på mig mamma! Jag kan få damp över ingenting!!!!

De material som återvinns eller slängs bort är sådana material som i princip finns i oändliga mängder, jävla mongo, det ni klagar över är banalt, ni är en efterbliven MP-"mamma tänk för mig för jag kan inte tänka själv" idiot, som inte ens förstår sig på frågorna som han diskuterar.

>Jag stödjer ingenting i detta skitsamhället. Jag stödjer det dock i ett nationalsocialistiskt samhälle.

Ordet "nationalsocialsim" har ingen betydelse, och används endast utav marxisterna i NMR för att övertyga idioter som er att de på något sätt står för ett sunt samhälle, vilket de inte gör, de står för en exakt kopia av samhälle som vi nu lever i.

>Varför, när en mycket enklare social påtryckningskampanj får folk att handla efter det mönster man vill?

Vilket jag redan förklarade är efterblivet, genom att människor ignorerar era jävla lagar och smugglar in de sakerna som ni beskattar, ni vill ha ett patetiskt samhälle där alla män är hjärntvättade hanrejer som är oförmögna att tänka för sig själva, och allt ska styras av en liten maktelit som oundvikligen kommer utnyttja deras makt för att stjäla folkets tillgångar och lägga pengarna i sina egna fickor, precis som det är idag, det samhälle ni vill bygga är ett patetiskt svagt samhälle som judarna skulle infiltrera och korrumpera på mindre än två generationer. Ni är en jävla idiot.

>Du ser inte skogen för alla träd

Nej, ni beskriver er själv med dessa ord.

Post too long. Click here to view the full text.

000000 No.11626760

>>11626199

>Jag skulle bara acceptera ett NS Sverige om skatterna hölls låga

Det hör liksom ihop med nationalsocialismen.

http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/sofortprogramm.htm#a

>Tolerating unemployment means:

>1. With less labor, less is produced, and therefore less can be consumed. The result: hunger, poverty, and wage cuts.

>2. The fewer who work, the fewer who pay taxes, To get the same tax revenues, therefore, individuals must bear a heavier burden. The result: tax increases.

>3. Decreasing purchasing power and increased taxation forces more firms into bankruptcy. The result: an increase in unemployment.

>4. The unemployed must be supported by the community, which means an increase in public expenditures. The result: the collapse of public finance, despite an increase in taxation.

>5. Contributions to the unemployment fund decrease, while poverty forces more to depend on it. The result: collapse of the unemployment compensation system, despite increases in contributions and cutting of benefits.

>6. Private industry collapses under the increased burdens. Small firms become bankrupt. Independent people are ruined. Big capitalist firms, trusts, etc., are rescued by the state, since their collapse would throw hundreds of thousands of people into poverty. Billions go for rescuing banks, hundreds of millions for supporting the big industrial and shipping concerns.

Ledningen för NSDAP hyste en mangran avsky gentemot ränteslaveri, egoistiska företagares utnytjande av arbetare, egoistiska fackförbunds utpressning av hederliga företagare och hur Weimarrepubliken hade plundrat folk och småföretagare till förmån för det internationella judiska kapitalet. Men hycklade inte om att staten måste kräva in det den behöver för att bygga ett tusenårigt rike men man konstaterade att ju bättre för samhället är utformat för att gynna det skapande arbetet desto mindre kommer en apparat förPost too long. Click here to view the full text.


000000 No.11626915

>>11626620

>ni vill ha ett patetiskt samhälle där alla män är hjärntvättade hanrejer som är oförmögna att tänka för sig själva

Jag trodde att det var en vanlig lolberal men ta mig fan om det inte är gamla goda Turbo. Jag skall gå igenom alla dumheter i ert inlägg till kvällen när jag har tid om du gör en sak för mig: Besvara den fråga du med pinsam noggranhet undvek och förklara din syn på demokrati. Om nu allt beror på juden måste väl tillfrågandet av den upplysta massan vara den bästa vägen när han väl är borta?


bd7948 No.11628288

>>11626915

Jag håller faktiskt med honom. Cigaretter blev extremt dyra i Australien endast för att regeringen ökade skatterna, nu röker alla smuggelcigaretter eller rullar själva från tobak som smugglas in i Australien.


000000 No.11629197

>>11628288

>Cigaretter blev extremt dyra i Australien

Exakt vad har cigaretter med engångsartiklar och nedskräpning att göra?
File: 8275816941b3f56⋯.jpg (46.4 KB, 604x377, 604:377, laughing-slavs.jpg)

386149 No.11625423[Reply]

Hello Comrades. This general is for the discussion of Marxism-Leninism, the ideology of revolutionary socialism and communism.

Communism is the next stage of humanity following the capitalist stage and the socialist stage.

What exactly is communism according to Marxist-Leninists:

>Communism is a stage of society in which the productive infrastructure is socially owned, and goods are produced not in order to sell for profit, but in order to meet a social need.

>Communism in it's full form is a stateless, classless society that follows the maxim "From each according to their ability, to each according to their need."

>To achieve such a society Marxism-Leninism teaches us that we must replace the capitalist state, which is controlled by the capitalist class, by a socialist state, which is controlled by the working class. Then, a period of class struggle follows in which the capitalist class is liquidated by the working class. When the capitalist class has been completely vanquished, there will be only one class, the working class, and eventually the functions of the state will become indistinguishable from the functions of the society as a whole, and the state as such will 'wither away' as Marx said.

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/

ML uses a philosophy called dialectical materialism, see here:

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1938/09.htm

It is recommended that you read some of the critical works of Marxism-Leninism so you can make an informed assessment of the ideology.

Resources:

https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/sw/

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/decades-index.htPost too long. Click here to view the full text.

498 posts and 155 image replies omitted. Click reply to view.

1e96d4 No.11629144

>>11629119

>That sounds horrible on it's own right.

Especially in the darkness of the theater it was genuinely scary. Not even a whisper was heard, not even a face turned, it was like everyone but me in there had lost their motor instincts.


3698c9 No.11629165

>>11628887

>when our marxist games couldnt even be sustained by looting and shadow capitalism anymore and collapsed and the whole house of cards fell apart that was capitalism! lol capitalism! :^)

And this is why you just delete retarded marxist threads.


879b0b No.11629182

>>11629064

>muh conformism

t. exceptional individual

>>11629165

Nothing fell apart it was a conscious effort by an elite that hijacked the state and betrayed communism.


a72bc8 No.11629191

>>11629182

>oy vey why didn't you get brainwashed you stupid goy

>still uses the internet like a non-communist


ce3fcd No.11629204

>>11629054

I like where you're going with this as you're onto an important point. However there actually are important differences in ideology among say, libertarians and NS.

Whereas the various factions of communists only argue over degree, a non-racial libertarian and a racial NatSoc are worlds apart.

Virtually all communists (apart from Stalinists) claim that they hate statism, hate capitalism, claim… claim to hate highearchy, and all of your utopian end goals are virtually identical with the only differences of note being wordism, which is not relevant IRL.

Compare that to a libertarian who opposes government intervention in business and "racism" to a NatSoc who wants a very active government that manages the economy, restricts globalist corporations, gives national healthcare, and promotes White interests.

These are worlds apart ideologically.

But I'll grant you that verious White "racialists" (to use a wordism) are virtually identical in practice despite the minor quibbles and wordisms.
File: 60c283c51335dfd⋯.png (83.96 KB, 480x270, 16:9, ClipboardImage.png)

File: 7eeee828584f9ac⋯.png (1.15 MB, 1024x683, 1024:683, ClipboardImage.png)

5d6c02 No.11612848[Reply]

So i'm here today to remind you that downvoting videos and other media type associated to a product does indeed hurt (((their))) profits, even if you give them views or ad benefit, you'll still be killing their golden cow and they will no longer be able to milk money from it, and that will hurt more jews than using gay hooktube links and refraining yourselves from hurting their brand, because if the IP dies, so will all the intern "fag artists" working from within the industry making plastic dolls and props for the movie, including editors and other jew hollywood kike type jobs.

So here's whats been happening recently, mind you, this is actual proof that downvoting videos and giving bad score to things through out all internet platforms does indeed hurt kike media.;

RT Score raided by fandom

https://www.rottentomatoes.com/m/solo_a_star_wars_story/

Box Office Estimate, "so low" even for a star wars movie standard

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=untitledhansolostarwarsanthologyfilm.htm

Shills on suicide watch, making dozens of articles and petitions screeching as usual

>Hate Group Threatens to Sabotage Solo and Infinity War Reviews (and succeeds, see above for RT score and box office info)

https://archive.fo/L89Ne

>Boycott Rotten tomatoes on social media! RT has flawed audience and critics review system

https://archive.fo/H12GE

>Han Solo Star Wars spin-off spiralling towards disaster?

https://archive.fo/qCWus

>Solo: A Star Wars Story expected to post low box office takings

https://archive.fo/pZISE

Post too long. Click here to view the full text.
44 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

264dda No.11625450

>>11625142

I think that they have so much institutional momentum that they do not know how to do anything else. These are not creative competent people who can just choose to do better. They are shills.

Everything is on autopilot to such a degree that I think they are moving forward with a game plan that completely depended on Clinton winning the election. There is no 'off' switch.


8b9d51 No.11625451

>>11612848

Maybe Black America did not like the idea that Lando IS Pan-Sexual according to the writers. lol, NOT they are still being BUSED in to see the Movie, same went for Black Panther in order to boost numbers. NFL did the same thing to boost Stadium attendance, gave away paid tickets through non-profits… etc.


180414 No.11628719

bump


adbb36 No.11628950

>>11618960

Not true. right now there are complaints about the data coming out of silicone valley. sure it's cute that they are all political, but at the end of the day bullshit walks, money talks.

If solo does poorly, and they say "why did fans hate this movie", then see that the trailer was downvoated all to hell on the internet, they will put two and two together and say "The sjw marketers were wrong again, the fans did not like this"


70a574 No.11629190

File: 088181ef01f6ce0⋯.jpg (83.51 KB, 629x720, 629:720, mrrobot_digitalaftershow_c….jpg)

>>11613812

>Megan Farokhmanesh

Instant slut, SJW face detected. Also nosering. Just look at this shit.
File: b9f0517006b0697⋯.png (478.92 KB, 781x476, 781:476, 3 Jahre.png)

12cdb9 No.11560119[Reply]

NATIONAL AND INTERNATIONAL POLITICS

German patriots gather at Hambach Castle to celebrate ‘spirit of resistance’

>More than 1200 visitors gathered at the Hambach Castle on Saturday for a bipartisan event to discuss mass immigration, the euro delusion and EU centralism, and to discuss “the wall in the minds of the rulers”.

https://archive.is/UVTxJ (en) + https://archive.is/kzdW5 (de)

Germany Vows Tougher Stance on Migrant Deportations

>Hundreds of German police officers raided a refugee shelter in the southern town of Ellwangen on Thursday, days after an angry mob of migrants prevented authorities from deporting a 23-year-old man from Togo.

https://archive.is/odIgr

Populist’s Electoral Success Forcing Europe to Think Twice About New Mass-Migration Schemes

>Germany has U-turned and blocked a new European Union (EU) mass migration scheme it once supported, because of the electoral success of the anti-mass migration AfD party, a Member of the European Parliament (MEP) has said.

https://archive.is/r5DeR

Search For Missing WWII Germans Drawing to Somber Close

>Diethild Heubel pulls a precious document from a binder: a yellowed decades-old letter, neatly handwritten by her father, a German soldier taken prisoner at the end of World War II.

https://archive.is/PcqKQ

Turkey’s Erdogan Plans to Campaign in Europe for Upcoming Elections

>Turkish President Recep Tayyip Erdoğan said on Tuesday he is planning to hold a campaign rally in a European city next month ahead of the June elections, despite rules in some countries banning Turkish politicians from campaigning abroad.

https://archive.is/i8S0B

Post too long. Click here to view the full text.
703 posts and 252 image replies omitted. Click reply to view.

564773 No.11628273

>>11628084

>Ganz genau. Nichts getan zu haben, d.h. nicht abgehauen zu sein und durchgehalten zu haben, ist genau das, wofür ich OP und das Stammpersonal lobe.

Dir ist aber klar, dass es auf unbestimmte Zeit genau so weitergegangen wäre wenn der Admin nicht durchgegriffen hätte?

>eigene Poster beschimpfen und einfach nix tun während links und rechts wahllos gebannt eird

>wow so mutig!


24f60b No.11629016

>>11628158

>keine weißen Tennissocken in den Sandalen tragen

>do you even deutsch?


65da54 No.11629068

File: 7f067789d1686d8⋯.jpg (50.14 KB, 1000x559, 1000:559, say ahh gun.jpg)

>>11628273

Ich war gestern bereit, 'nen neuen Thread zu machen, aber ihr habt wieder alle rumgecuckt.

Macht doch euren Scheiß alleine.


000000 No.11629111

>>11628158

>Antifa fangen jetzt schon an nicht-system-konforme Menschen von Brücken aus mit Öl zu übergießen.

Tut mir leid für die Leute, aber das wird kaum jemand abhalten; die Linken, die Presse und die Regierung werden solche Übergriffe keine Sympathie bringen.

>>11628220

Die Tatsache, dass sie das nicht mal in Berlin verhindern konnten, zeigt doch wie begrenzt ihre Unterstützung ist. Zuletzt auch beim Kipa posieren oder den „Demonstrationen“ für Jützel (oder so) nicht mal eine größere Anzahl der Berliner Journalisten hat sich damals daran beteiligt.

Auf dem Bild sind nur ein paar hundert Leute zu sehen.


4263b0 No.11629184

File: bd3b4421fb45dc7⋯.gif (198.1 KB, 368x310, 184:155, 1423868010457.gif)

Happy Vicotry Day from your beloved Poletard, God knows we were in this shit together.
File: 3a097688bd38a42⋯.jpg (28.26 KB, 1232x640, 77:40, 3a097688bd38a42c42f8acebbe….jpg)

2d9e99 No.11626102[Reply]

NAZBOL GANG REPORT FOR DUTY

FUCK NIGGERS AND WHITES N SHIET

Rainig with a chance of HEIL DUGIN

115 posts and 61 image replies omitted. Click reply to view.

d61660 No.11628958

File: b8f80368651edaa⋯.jpg (201.06 KB, 1199x860, 1199:860, DchDDfXWkAEXLub.jpg)

NAZBOL NAZBOL NAZBOL


31c47e No.11628993

File: a8ddc17c56f7915⋯.jpg (30.44 KB, 736x541, 736:541, IMG_20180527_110717.jpg)

>>11628839

YOU ARE A RELIC OF A FAILED IDEOLOGY


9c9b33 No.11629063

File: 2cc6df631f3db65⋯.png (310.16 KB, 490x331, 490:331, 2cc6df631f3db65ed615f34f7d….png)

>>11628993

>FAILED

It's intellectually dishonest to label something that was forcibly crushed a "failed system", implying that a nation bombed into collapse during war is comparable to a system imploding politically during peace-time. The Soviet system failed, as did the Roman Empire, and every Chinese or Ottoman dynasty. Some of these examples of government lasted thousands of years, while some didn't last more than a generation. All forms of government inevitably fail. This has been true since ancient times. Polybius famously articulated this process of Anacyclosis: social organization paradigms rise, fail, and give way to further systems. This is the cycle of history.

Fascism is not a failed system, it was a defeated system: A.) it was not an economic system, but a social one; B.) the so-called "failed system" had a control group: the US. Germany, Italy, and the US were operating under Keynesean policies; only one of them won the war, and experienced a massive period of growth once their industrial rivals were destroyed. So no, it wasn't a failed system, because both sides were using it, including the side that won.

https://mises.org/library/three-new-deals-why-nazis-and-fascists-loved-fdr


d61660 No.11629112

YouTube embed. Click thumbnail to play.


58c5bd No.11629183

File: 46f1cd033603d13⋯.jpg (11.6 KB, 258x354, 43:59, certain dubs.jpg)

>>11628577

Dubs don't lie.
File: e93cdfd65b679da⋯.png (3.91 MB, 1114x9774, 557:4887, alt right is pro jew.png)

File: 8afe8caa43b7353⋯.png (490.64 KB, 1903x4323, 173:393, trsodomite shilling.png)

File: d64386555acea14⋯.jpg (559.75 KB, 3060x1128, 255:94, the alt right.jpg)

File: c78b74535cbd374⋯.png (1.17 MB, 994x2226, 71:159, SPENCER CONTROLLED OP (2).png)

File: 01ecdf2e755ebd5⋯.gif (710.99 KB, 900x722, 450:361, purityspiral.gif)

774a03 No.11628858[Reply]

ITT we expose of the hebraic nazbol faggots of the alt kike

/pol/ is a National Socialist board and always will be. Alt-kike traitors will never be welcome here. All of you newfag vermin shitting up the board with pro-alt kike faggotory need to fuck off or lurk 2 years before posting.

>JIMPACT archives for the unenlightened:

>>>/trs/

Alt kike get the fuck out

You stick out like a sore thumb, you will never blend in. Go fellate your kike e-celebs and LARP about infiltrating the GOP, you cancerniggers.

Hitler 卐 did 卐 nothing 卐 wrong.

2 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

cc7e86 No.11629048

>>11628858

I agree with all the images except for David Duke

Where is the evidence that he's an FBI plant. He names the Jew, is very well read and is well traveled, has met world leaders fighting Israel, had a doctorate in history, wants all races to love themselves, etc. What is he at fault for.


8b84cf No.11629058

YouTube embed. Click thumbnail to play.


c0d1fb No.11629094

>>11629048

Duke is probably the realest nigga and closest thing we have to an "wise old man" in the current movement


dca9aa No.11629127

>>11629094

YEA DOGG HE WOKE AF ABOUT OPPRESSION N SHEEIT.. REAL NIGGA LIKE TRAYVON


c0d1fb No.11629175

>>11629127

SHIEET NIGGA HE BE LIKE MOFUGGIN MLK OR SOME SHIT, THE NIGGA FINNA GET A STATUE ONE DAY

forgive me
File: 02d8904257fd444⋯.jpg (149.65 KB, 1200x799, 1200:799, serveimage.jpg)

276685 No.11626439[Reply]

Thread Theme: https://www.youtube.com/watch?v=CdHmz3bzN8Q

This is general designed to raise support and awareness for Vermont Senator Bernie Sanders and his potential bid for President of the United States in 2020.

Note: The content herein is not a reflection of Senator Sanders, his office, or his campaign. And we are in no way affiliated with any political party, PAC, or corporation, or politician. Our words are our own.

>Who is Bernie Sanders and why is he maybe running for president?

Bernie Sanders is currently the longest-serving independent in Congress (16 years as a representative and the past 8 as a senator), with his past election winning 71% of the vote. His stance on issues (many follow Bernie because they found him to align with their views closer than any other candidate using isidewith.com - take the quiz and see for yourself):

-He wants to help get money out of politics (by overturning Citizens United, make campaign donations more transparent)

-Work to end our contribution to climate change (with carbon taxes, stopping the keystone XL pipeline, and shifting the country to more solar energy sources)

-Lessen income and wealth inequality (with higher taxes on the wealthy)

-Make a higher education more affordable (see his current attempt at this in congress)

-Universal access to quality healthcare (move the US to a single-payer system)

-Make it mandatory for employers to offer paid sick and family leave (the US is the only developed country that does not guarantee paid maternity leave)

Many who like him point to his character:

-He speaks very plainly, does not shy away from answering questions directly and avoids the ultra-careful vague-talk of many other candidates (see this interview as an example: https://www.youtube.com/watch?v=cz0u2FH5Bnk&feature=youtu.be&t=39)

-He does not run attack ads

Post too long. Click here to view the full text.
46 posts and 10 image replies omitted. Click reply to view.

402f01 No.11628934

>>11626553

wait wtf OP is serious LOL


276685 No.11628960

>>11628934

https://www.youtube.com/watch?v=CdHmz3bzN8Q

>yfw


5164ad No.11629005

File: 45297b93b1f44c4⋯.png (281.23 KB, 634x872, 317:436, 1452800577036.png)

File: 876c9ca4815322d⋯.jpg (759.29 KB, 2024x1019, 2024:1019, 1454173681683.jpg)

File: 972696420a88dd6⋯.jpeg (234.43 KB, 1024x768, 4:3, 1458403278638.jpeg)

File: d186b688ee34173⋯.jpg (38.54 KB, 960x528, 20:11, 1458606685398.jpg)

File: 37703a2c2a99d9a⋯.jpg (46.62 KB, 720x400, 9:5, 377[1].jpg)

I remember when a Bernie vs. Trump showdown looked like a real possibility. Good times.


cf81a7 No.11629088

>>11626456

This, but unironically


7d38da No.11629167

File: de69847632ed334⋯.png (1.54 MB, 990x2100, 33:70, natsoc.png)

>>11626439

Oh you mean the guy that said "white people don't know what it's like to be poor."? And he's the guy that called out Hillary for being corrupt while he was running, but as soon as it became evident he was going to lose, gave all of his campaign donations to her? Oh and he's also the guy that now owns 3 houses worth multiple of millions of dollars after giving up those said donations.

Yeah I think I'll stick to not voting. There is only one way to reverse the track this country is on, and voting is not a part of it.
File: bfe2b0674ff6b03⋯.jpg (2.17 MB, 3696x2574, 56:39, Clinton_Emails.JPEG-e8dda.jpg)

aabe2e No.11589742[Reply]

http://archive.is/JFxb6

>A new report suggests an imminent Inspector General (IG) report may rule that FBI and Justice Department officials broke the law in their handling of the Hillary Clinton email investigation.

>Investigative reporter Paul Sperry said Thursday that Justice Department Inspector General Michael Horowitz has “found ‘reasonable grounds’ for believing there has been a violation of federal criminal law in the FBI/DOJ’s handling of the Clinton investigation/s,” adding that the top watchdog official has “referred his findings of potential criminal misconduct to Huber for possible criminal prosecution.”

?BREAKING: IG Horowitz has found "reasonable grounds" for believing there has been a violation of federal criminal law in the FBI/DOJ's handling of the Clinton investigation/s and has referred his findings of potential criminal misconduct to Huber for possible criminal prosecution

>— Paul Sperry (@paulsperry_) May 17, 2018

>In response to growing calls for a second special counsel to probe the Clinton email probe, along with FISA abuses that took place during the 2016 election, Attorney General Jeff Sessions announced in March the appointment of Utah’s top federal prosecutor, John Huber, to probe potential wrongdoing.

>It was revealed this week that the Inspector General’s highly-anticipated report was submitted for review.

>“Those invited to review the report were told they would have to sign nondisclosure agreements in order to read it, people familiar with the matter said. They are expected to have a few days to craft a response to any criticism in the report, which will then be incorporated in the final version to be released in coming weeks,” the Wall Street Journal reported.

>Multiple reports suggest the report will be made public by the end of May.

313 posts and 89 image replies omitted. Click reply to view.

af6149 No.11595443

>>11592653

>pilpul

Amazing how you believe yours does.


f88cd2 No.11596014

File: 82c47617b01f5bc⋯.jpg (164.42 KB, 847x503, 847:503, obama-nixon.jpg)


8069d6 No.11599852

>>11592750

>hurr durr no argument

>hurr durr can't reply

>hurr durr can't prove any of my claims

Reported. Commit suicide.

>>11592817

That's correct.

>>11592834

We were literally always right.

>>11592838

>HURRRRRR DURRRRRRRR I am so FUCKING NEW that I don't know what pilpul is

>HURRRRRR DURRRRRRRR you said the word to call me out that makes YOU the jew not ME who is DOING it hurrrrrrrrr

Reported. Commit suicide.

>>11595443

>hurr durr no argument

>hurr durr can't reply

>hurr durr can't prove any of my claims

Reported. Commit suicide.


0a03d0 No.11629086

bumping for quality content


000000 No.11629166

A reminder why lefties still shilling Hillary are cancer.
File: 3f876175c49e9a4⋯.jpg (72.82 KB, 1240x930, 4:3, Untitled.jpg)

17760b No.11613402[Reply]

>I haven’t said a word…I’ve done nothing,' far-right figurehead pleads as he is detained by officers.

>Tommy Robinson has been arrested for allegedly breaching the peace outside a court during an ongoing grooming trial.

>The far-right activist showed men entering Leeds Crown Court in a livestream on Facebook, where he claimed to be “reporting” on the case.

>After more than an hour of broadcasting, footage showed police officers approaching to arrest him for alleged breach of the peace and incitement.

>“Can you get me a solicitor?” he asked his supporters while being searched and bundled into a police van. “This is ridiculous, I haven’t said a word…I’ve done nothing.”

>Robinson, whose real name is Stephen Lennon, had claimed that verdicts were due on Friday but court officials confirmed that the trial of nine defendants is ongoing.

>“This isn’t contempt of court?” he asked during the broadcast. “You are allowed to do this, aren’t you?”

>Contempt of court is a criminal offence that can see people jailed for speeches or publications that create a "substantial risk that the course of justice in the proceedings in question will be seriously impeded or prejudiced".

>Robinson is already under a suspended sentence for committing contempt of court over a gang rape case heard in Canterbury last year.

>Judge Heather Norton handed him a three months imprisonment in May last year but suspended it for 18 months on the condition he did not commit further offences.

>“This is not about free speech, not about the freedom of the press, nor about legitimate journalism, and not about political correctness,” the judge told Robinson at the time

>“It is about justice and ensuring that Post too long. Click here to view the full text.

294 posts and 79 image replies omitted. Click reply to view.

e83c30 No.11628976

PRESS S TO SPIT ON BONGLAND AND TOMMY ROBINSTEIN


5a4cd0 No.11629081

>>11613657

Yeah. We care about this for the same reason we care about that faggot commie that went to prison for the dog heil video. They don't care if you're a kike lover or not. If they want you they'll take you down law or no law. This definitely fucking concerns us.


5a4cd0 No.11629106

>>11628478

>>11628485

This deserves it's own thread.


451e91 No.11629157

He will die in jail


f7e69c No.11629173

>>11617812

>arrested for saying

That's the magical line over which you can't go back.
File: 2c0afdaa6c845f0⋯.jpg (298.57 KB, 1792x592, 112:37, andytorbajew.jpg)

0edf17 No.11591198[Reply]

you guys know that Gab is a jewish Mossad website, right? Andrew Torba is a jewish Mossad agent. Gab's lead programmer is an indian who is married to a jewish woman who works at a DC synagouge that is a front for Mossad operations.

FULL INFO BELOW:

https://wideawakegentile.wordpress.com/2017/10/06/gab-ai-mossad-clickbait/

https://encyclopediadramatica.rs/Gab.ai

98 posts and 47 image replies omitted. Click reply to view.

dfa8f5 No.11595820

This thread appears to be the place where brown anons post photos of homely women.


dfa8f5 No.11595943

File: ddfac1a2ff729d3⋯.jpg (73.35 KB, 554x831, 2:3, shadow out of sight.jpg)

Can confirm that Gab shadow bans posts that kikes don't like. In some cases you are the only one who sees your post. In other cases Gab will publish the post to your followers but won't let anyone else see it.

There are kikes monitoring the server who will argue with you when you try to tell others that Gab shadow bans.

I have also experienced them blocking me entirely from communicating with a White Nationalist friend that I follow. My home page feed wasn't getting his posts, even though I refreshed my home page twice. I tried to let him know he was being blacked out, but someone on the server first asked me if I meant twitter or gab, and then wouldn't let me communicate with my buddy.

However, I dunno if Andrew Torba is at fault. IMO the odds are 50-50 that he is unaware of it, and that his website has been sold out by a bribed Paki or Turk who administrate the server and system.

OP & the ED article convince me of nada.

Gab is fucked & kiked, but exactly who is complicit in the kikery is as yet an unanswered question.


8c02fb No.11596092

File: eb784454f418dee⋯.png (690.77 KB, 966x646, 483:323, Screen Shot 2018-05-20 at ….png)


000000 No.11596295

>>11591243

>won't let anyone else see

only use sites with public access portal

>kikes monitoring the server who will argue

happens on 4, 8, pleb, megu, end, etc, as well

not on any bunkers ime

>blocking me entirely

sites that block tor pics and posts are niggers

forcing .onion sites is niggers

>50-50

this is default state of potential

"is or isn't"

provides no value

don't use it

>convince me of nada

yeah seems like the shilling could be those y-homonator faggots

>fucked & kiked

it's like people can't put two and two together


e554a4 No.11629156

>>11595943

>Can confirm that Gab shadow bans posts that kikes don't like. In some cases you are the only one who sees your post. In other cases Gab will publish the post to your followers but won't let anyone else see it.

THE FUCK

EXPOSE THE JEWS
File: b5a32bc4f196bf5⋯.png (720.12 KB, 1199x599, 1199:599, bigguy.png)

135069 No.11598715[Reply]

CSS/Banner/Vol application thread

Also, if you have additions/improvements to the oft neglected (by newfags) intel primer, post them here.

512 posts and 236 image replies omitted. Click reply to view.

65999e No.11627543

>>11627342

Do you happen to be a leftover from Operation Neighborhood shenanigans?


000000 No.11627612

>>11627543

I've been using this site since before the gamergate immigration. Not usually /pol/, though.


a055c1 No.11627662

This thread is a monument to failure and aids.


96e860 No.11629008

File: fa9182e6c91ebee⋯.png (62.31 KB, 316x208, 79:52, wat3.png)

im dont turn on the computer for two days and i miss all this shitstorm?

can someone tl;dr what happened here?


8ac1cf No.11629155

>>11629008

This is the gist:

>>11621444

So far it seems the globals are running things fine.
File: 38c16ce77e6e8c6⋯.png (28.78 KB, 1000x800, 5:4, MAGAPEDES.png)

89f410 No.11626563[Reply]

ITT we discuss 1488 backgammon and how we can get based blacks to disperse redpills in the black community. :^)

37 posts and 26 image replies omitted. Click reply to view.

425da6 No.11628965

File: 91d6bcdab11bb1f⋯.mp4 (14.21 MB, 1280x720, 16:9, bakedalaskaMAGApedeSpastic….mp4)

You would not believe what a nightmare I had in trying to locate this little gem


425da6 No.11629020

File: e23838986a0acd1⋯.mp4 (1.96 MB, 320x180, 16:9, bakedalaskaMAGApedeSpastic….mp4)

Smaller file size

Every single person in this video must be made to pay


7c9a4f No.11629038


4ca8eb No.11629134

>>11626633

Possibly.


cadcdf No.11629154

File: 6351c356da91b69⋯.jpg (47.51 KB, 634x1123, 634:1123, Sholom.jpg)

> inb4 no one thinks he is the new Hitler but he is a step in the right direction
File: 19109d14c4f6ced⋯.jpg (7.53 KB, 225x225, 1:1, index.jpg)

d7ddbd No.11381119[Reply]

I've got a present for you /pol/.

The guy we all thought was low IQ Smiley… The guy who has been shitting up threads for almost half a decade now, screaming about Serrano, trying to convince us that "Hitler was a Luciferian Alien who used flying saucers to build tunnels under Antarctica!"…and screaming, "Gnosticism is TRUE Christianity!"

The guy who tried to convince everyone that our "Ancient Aryan" threads are actually "Ancient ALIENS!" The guy who made all those annoying "esoteric hitler" threads that read like Jewish schizophrenia.

Well he now goes on cuckchan daily to post his "black sun" and "Gnostic /pol/" threads. He has a youtube channel and larps as Bodhi Mantra.

He is attempting to become a 'Nazi' e-celeb cult leader. And he accidently doxed himself.

The reason I noticed was because I know this guy from his Atlantian Gardens facebook years ago. He went to Cal State Northrdige. He use to ban me for years for asking simple questions. He's a real trust fund baby asshole who tried to sell our ancestors as "aliens" to the goyim.

His name is Robert Sepher. He looks like a Jew and has spent over a decade trying to convince white people to worship Luciferian Nordic Aliens and that Hitler was an occult leader. Just like the History channel does.

But he's been using 8/pol/, taking our research and scrambling it up to write crazy books which he sells on Amazon for $40.

Anyways. Smiley was always too stupid for this complex shit and it all makes sense. All those times I posted the Smiley dox I kind of feel bad now. I knew he was too retarded for all this esoteric anti-NatSoc trickery.

Code name

>Black Sun

>Smiley

>Bodhi Mantr

220 posts and 74 image replies omitted. Click reply to view.

b05eaa No.11602677

>>11602467

>who the hell is this bob person you speak of? still not exactly clear who's who about the name

(((Robert))) demanded to be called Bob here


1140d3 No.11611536

>>11602677

>(((Robert))) demanded

robert 'faggot shill extraordinaire' sepher can go fuck himself with his holier than thou attitude thinking he's some hot shit with his bullshit kike knowledge


591036 No.11618584

File: 5ffb3b238c4806e⋯.jpg (135.53 KB, 1013x711, 1013:711, esoteric shills.jpg)


af04ec No.11618600

>>11618584

What a bunch of codemonkeys


afa9bd No.11629136

Know the (((Bob)))
File: 3bd5eb29af2a048⋯.jpg (27.28 KB, 440x440, 1:1, Goebbels19.jpg)

4ce3b2 No.11583113[Reply]

I was listening to a discussion on jewish domination between Luke Ford (a non-racial jew) and Age of Treason (a white guy who's had enough jewery), and about an hour in Luke mocks AoT's statements regarding the apparently conflicting actions of jews to which AoT responds by pointing out that everything jews do is in favor of the jews, because even when jews disagree, which they often do, their disagreement is only about what strategy is best for jews. It's hard not to notice the parallel between this internal jewish conflict and the source of many a conflict within the awakening movement against jewish power.

Here on this site most of us agree on the goals of the things we do, #1 of which is to get out from under the thumb of the jew. But it takes no time at all for people aiming at the same goal to start calling each other kikes over proposed strategies (I've done it plenty myself). On one hand this is a pain in the ass, because we are divided at a time when we are weak, but on the other it's a good sign, because it means we are developing a stronger group identity just as the jews have. The problem we have to solve is that one hand producing ass-pain. We need to agree on more.

Now, when I say "agree on more" I don't necessarily mean we all need to enact the same strategies. We can see quite clearly that jews have had great success attacking from every front, so their disunity may have actually helped them, whereas in full strategic alignment they may have collectively chosen a strategy that would have failed them. Furthermore, their disagreements have masked the fact that they have conspired against all non-jews, because every time you point out the conspiracy they like to point out how often jews disagree (while of course avoiding the one thing they all agree on: jews are #1). Hitler recognized the advantage of the multi-pronged attack in "Mein Kampf" when he relished the formation of many different nationalist factions forming in opposition to the (((powers))) degenerating western society. He noted that whichever faction won was a win for all factions, at least in regards to the goal they all shared, and that by having so many angles toward the same end it was more likely that someone would strike goldberg, at which point factions engaging Post too long. Click here to view the full text.

166 posts and 52 image replies omitted. Click reply to view.

43272a No.11595646

>>11593246

Historically, our race is unusually honorable. Of course on Blacks-are-supreme.net or what have you, you'll read them yapping about how we poisoned blankets or how we were dishonorable in invading Africa because we tricked the natives. But if one examines history objectively, you'll notice how we always acted according to laws and treated the Africans or Indians with undue fairness compared to how other races interact. One has merely to examine how the African tribes treated each other and compare that with how we treated them to understand that this is a White trait.

And Europeans treated each other with much more honor, generally speaking of course.

So judging by historical examples, I'd say that our race is inherently honor bound by nature. Or to use neutral terminology, we are law abiding.

This is very beneficial in a healthy society with healthy elites. But in this society it is dangerous.

Some say that National Socialism is judaism for White people. And there are interesting similarities. Strong ethnocentrism coupled with the desire to dominate. Of course jews seek global domination while we seek domination within our nations. They are rootless while we are rooted. Jews believe that the meaning of life is serving their community and we hold similar beliefs. Dr. William Pierce once said that he believed that the jews were more moral than Whites on account of their racial loyalty not a judgement of their moral character or honorable behavior mind you

So must we become jews to defeat them?

This certainly is a dark hour for our race. Maybe we must adopt the mentality of the enemy in order to defeat them.

Perhaps. But honestly I don't think we could become as sleazy as a kike. Our position is different from theirs. They are a minority in our homes trying to rule over us. We are a majority in our homelands trying to survive.

Besides, even if we embrace some jewish characteristics like ethnocentrism in order to disinfect our societies, we can become whatever we wish to becomPost too long. Click here to view the full text.


5dac12 No.11596199

>>11595580

Ok, I read it, and I went back to "Broken Glass" from Irving's book and checked the sources. Irving uses Weckert as a source, but to the conclusion that Goebbels didn't have a significant hand in the event, no. His November 10, 1938 entry in his unpublished diary says he issued his own instructions via the 42 local propaganda agencies under his control (confirmed by Gauleiter Albert Hoffmann) over the heads of gauleiters to orchestrate outrages in conjunction with plain-clothes SA men. So he did fan the flames with more than a speech. If you wanna check go to page 274, and page 613 (in the notes section) of "Goebbels - Mastermind of the Third Reich".


081525 No.11596218

File: 335a64e08b97234⋯.gif (306.29 KB, 600x450, 4:3, 548380170.gif)

>>11584797

>We don't know what the future holds. We don't know what we will create.

The scariest of pills

>We don't know anything, future nor past

>We've been winging it throughout all of history


5dac12 No.11596230

File: 062b080b34b1bc9⋯.png (400.99 KB, 1106x699, 1106:699, a prayer for trayvon.png)

>>11595646

>tricked the natives

Kek. It wouldn't even necessarily be intentional when dealing with people who can't recognize their own reflection. Or read squiggly.

>honor and fairness is white

Yep, to our detriment currently.

>Pierce said

It's funny, if you tried to make that point in a post short enough for most people to read on this site you'd probably get reported and banned.

>must we become jews to defeat them?

I think there's no doubt that ruthlessness is required to be victorious now, but the only way we would become jews is if we fought them long enough for us evolve, as the arabs did, into something similarly dishonest and brutal from the constant pressure. Of course having an enemy is also a way to make us strong, so perhaps the challenge before us is a great boon to our race, if not a pleasant way to spend our lives.


774135 No.11629135

bumping quality thread
Delete Post [ ]
[]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
| Catalog | Nerve Center | Cancer
[ / / / / / / / / / / / / / ] [ dir / arepa / basta / fascist / leftpol / soyboys / strapoli / sw / vichan ]